Baggrunden for den nye GHS forordning

I de senere år har forskellige systemer til karakterisering af kemikalier udviklet sig i de forskellige lande. Derved blev et stof karakteriseret meget forskelligt i fortiden, såsom koffein: Ren koffein betegnes som giftig i Japan, som sundhedsskadelig i Australien og som ufarlig i Kina.

Der er ikke kun forskellige systemer med hensyn til opbevaring, men også ved transport og arbejdssikkerhed. Det er således forståeligt, at den internationale handel stillede krav om standardiseret karakterisering. 

FN reagerede allerede tilbage i 1992 på dette spørgsmål på en konference i Rie de Janeiro. Det ledte til i 2005, at FN introducede "Globally Harmonized System of Classification and Labelling" (GHS).

Denne forordning ændrer den forskellige karakterisering og kategorisering af farlige medier fra land til land. I Europa blev GHS implementeret gennem den såkaldte CLP-forordning. Denne verdensomspændende og ensartet karakterisering og kategorisering af farlige medier er gældende fra 01.06.2015 for alle lande.

 

DENIOS har GHS skiltning

Hos DENIOS finder du de tilsvarende skilte og etiketter, som hjælper dig med at karakterisere i henhold til GHS. Dermed opfylder du de lovmæssige krav. For at lette overgangen for dine kollegaer og medarbejdere og for at høre arbejdet mere sikkert (det drejer sig om en potentiel stor fare), kan du bruge vores GHS oversigt eller vores miljøguide.

 

 

Ofte stillede spørgsmål i forbindelse med GHS faresymboler

GHS er en verdensomspændende (FN-dækkende) og ensartet mærknng af kemiske produkter, som skal sikres. Til dette formål foreskriver CLP-forordning (klassificering, mærkning og emballering) 1272/2008 mærkning i henhold til GHS (Globally Harmonized System).

I henhold til formålet om GHS indføres der standardiserede og internationale anvendelige symboler for farlige medier, der kræver GHS-mærkning. Denne GHS-mærkning skal bruges af alle kemiske producenter og distributører.

Farepiktogrammerne symboliserer faretyperne.

Farepiktogrammer er de markante symboler for farlige medier i farekommunikation i henhold til GHS / CLP-forordningen. Ni forskellige piktogrammer bruges enkeltvis eller i kombination til idenfikation af faren.

Den nye GHS-regulering træder i kraft fra 1. juni 2015.

Tidligere var følgende regulering gældende: klassificering og mærkning af stoffer / medier i henhold til EF-direktiv 67/548 / EØF. Denne sluttede den 1. december 2010. Efter 1. december 2010 og inden den 1. juni 2015 var det tilladt at mærke blandinger i henhold til EF-direktiv 1999/45 / EG.

GHS-faresymbolerne er rød / hvid / sort og erstatter de gamle sort / orange EU-faresymboler.

Der er nu ni forskellige symboler for farlige medier og farlige blandinger (GHS01-GHS09). Disse er hver især forsynet med et specifikt piktogram, der angiver faren ved det pågældende medie. 

Faremærkninger er standardiserede tekstmoduler og beskriver farerne ved et stof, et medie eller en blanding. En fareadvarsel er kodet i form af såkaldte H-sætninger. 

Bemærk: med overgangen af GHS erstatter de nye H-sætninger den tidligere klassificering af farligt stof med R-sætninger.

VIGTIGT: H-sætninger skal altid bruges i forbindelse med farepiktogrammet. Kun via H-sætninger vil du modtage komplette oplysninger om, hvordan du skal håndtere det specifikke farlige stof / medie. 

Nej! Det er ikke tilladt med dobbeltmærkning på noget tidspunkt. Derfor skal du ikke bruge både "gamle" og "nye" etiketter.

Efter 1. juni 2015 skal kun de nye faresymboler for farlige stoffer / medier anvendes. 

Følgende oplysninger skal vises på etiketten:

  • Leverandørens navn, adresse og telefonnummer
  • Nominel mængde i emballagen (hvis det ikke anført andetsteds på beholderen)
  • Navn på medie / stof og indeksnummer eller CAS-nr.
  • Farepiktogram
  • Nøgleordene
  • Udtalelser
  • Evt. sikkerhedsdatablad
  • Evt. yderligere supplerende oplysninger

GHS / CLP-forordningen kræver kun klassificering og mærkning af farlige stoffer / medier, hvis det vedrører stoffer, der markedsføres. Dette betyder, at de bliver stillet til rådighed / videreført til en tredjepart. 

Hvis de farlige stoffer / medier ikke allerede er klassificeret og mærket af producenten / distributøren, så skal du og din virksomhed selv sørge for at klassificere med det gældende fareniveau. 

Én anvendelse af et enkelt farepiktogram er ikke tilstrækkelig til at bestemme de nødvendige beskyttelsesforanstaltninger for at afværge fare. 

Det er vigtigt at binde farepiktogrammet sammen med fareadvarslerne (H-sætninger). Kun kombinationen af fareadvarsel PLUS farepiktogram tillader det korrekte valg.