Desinfektionsmidler: Minimumsstandarder for nye farlige medier, processer og øgede lagre

Desinfektionsmidler: Minimumsstandarder for nye farlige medier, processer og øgede lagre

Behovet for desinfektionsmidler har været stigende under corona-krisen, hvilket har medført, at flere virksomheder har omstruktureret deres produktion for i stedet at producere desinfektionsmidler. Dette operationelle hygiejnekoncept er blevet implementeret på meget kort tid, hvilket pludselig fører til større mængder af desinfektionsmidler, der opbevares direkte i virksomheden. 

Hvis nye farlige medier, herunder desinfektionsmidler, bliver indført i virksomheden, eller forsyningsmængderne bliver øget, eller hvis der kommer nye processer i forbindelse med produktionen af desinfektionsmidler, er der et par punkter, som skal overvejes. Har du for eksempel allerede opdateret dit register over farlige medier i virksomheden?

Du kan bruge vores tjekliste til at kontrollere, om du har taget hensyn til alle minimumsstandarder for farlige medier. 

 

 

Minimumsstandarder ved introduktion af nye farlige medier eller ændring af de anvendte mængder Tjek✔
Forny risikovurdering

En risikovurdering bør ikke kun udføres, før der påbegyndes nye aktiviteter med farlige medier. En risikovurdering er også nødvendig, hvis de operationelle forhold ændres. For eksempel når mængderne af desinfektionsmidler, der håndteres, bliver ændret. Det er også relevant med en risikovurdering, hvis procedurer til håndtering af desinfektionsmidler bliver ændret. For eksempel, påvirker de nu nye arbejdsområder eller medarbejdere? I forlængelse af risikovurderingen skal der foretages passende beskyttelsesforanstaltninger. For eksempel til sikker opbevaring af desinfektionsmidler.
Bliv informeret

Du skal have nøjagtig viden om, de farlige egenskaber der er ved de medier og blandinger, der bliver anvendt i virksomheden. Det er vigtigt, at passende producentspecifikationer til professionel håndtering og sundhedsbeskyttelse af medarbejdere bliver implementeret. Producenten er forpligtet til at give dig et sikkerhedsdatablad med disse oplysninger. Hvis du endnu ikke har modtaget databladet, skal du anmode om det fra leverandøren. Hjemmeproducerede blandinger og medier skal klassificeres af virksomheden selv.

Opdatér register over farlige medier

Du er forpligtet til at føre en liste over de farlige medier, der bliver brugt i virksomheden, hvor der samtidig henvises til de tilsvarende sikkerhedsdatablade. Hvis et nyt farligt medie kommer til i virksomheden, skal dette medie tilføjes til listen. Dit register skal svare på spørgsmålene: Hvor opbevares medierne? Hvor meget bliver brugt? Og hvordan bruges medierne? Hvis der sker ændringer i disse specifikationer, skal registeret opdateres. Hvis der er arbejdsområder, hvor medarbejdere bliver udsat for eksempelvis desinfektionsmidler udover der,  hvor det bliver opbevaret. Det kan ske ved, at det bliver anvendt, så skal dette også registreres. 

Udfør substitutionskontrol

I henhold til gældende lovgivning er du forpligtet til at udføre en substitutionskontrol som en del af risikovurderingen. Det betyder, at du er nødt til at kontrollere, om et brugt farligt medie ikke kan erstattes af et mindre farligt medie, eller om det er muligt at benytte en anden arbejdsproces, der udgør færre risici. Der er praktisk taget ingen alternativer, når du bruger desinfektionsmidler, men ikke desto mindre skal du formelt registrere et erstatningstjek / en substitutionskontrol i din dokumentation.

Tjek mængdebegrænsning

Ved opbevaring af farlige medier påvirker de oplagrede mængder de nødvendige beskyttelsesforanstaltninger. Hvis forsyningsmængderne - altså mængderne af eksempelvis desinfektionsmidler - er steget i din virksomhed, skal du kontrollere, om de gamle beskyttelsesforanstaltninger stadig er tilstrækkelige, lovlige og gældende. Det er plausibelt, at du nu overskrider de specificerede mængdebegrænsninger.  

Opfylder du reglerne ved fælles opbevaring af kemikalier og olier?

Hvis du for nylig har indhentet et nyt farligt medie i din virksomhed, kan det ikke bare placeres i det eksisterende lager. Det er vigtigt at kontrollere inden, hvorvidt det er forbudt at opbevare det nye farlige medie (eksempelvis desinfektionsmidler) sammen med de allerede eksisterende medier i virksomheden. 

Undervis dine medarbejdere

Sørg for at dine medarbejdere kender de farlige egenskaber ved de farlige medier, som de håndterer. Du har pligt til at vide, hvordan medierne anvendes, lagres og håndteres korrekt, samt hvilke forholdsregler der skal træffes i nødsituationer. Denne viden bør du eftergive til dine medarbejdere. 

Mærkning af beholdere, tanke og tromler

Brandfarlige medier skal være tydeligt identificerbare i virksomheden med farepiktogrammer på emballagen. Desinfektionsmidler bruges og leveres oftes i store beholdere eller tanke som eksempelvis IBC palletanke. I virksomheden bliver de muligvis flyttet over i mindre beholdere, og disse beholdere skal også være tydeligt afmærket. FALCON sikkerhedskander fra DENIOS bliver leveret som standard med flersproget sikkerhedskode til indholdsmarkering med faresymboler i henhold til GHS. 

Korrekt opbevaring af tomme beholdere og tanke

Bemærk at beholdere med desinfektionsmidler, som ser ud til at være tomme, stadig indeholder resterende mængder af brændbare væsker. Dette kan føre til dannelse af eksplosive luft- og gasblandinger. Ved opbevaring af antændelige væsker, hvor beholdere er helt tømte, men urenset, gælder samme beskyttelsesforanstaltninger som ved fyldte beholdere. 

 

 

Vores løsninger til juridisk kompatibel håndtering af desinfektionsmidler