håndtering af tromler

Rådgivning om opbevaring af tromler

Hvis farlige eller grundvandsforurenende medier bliver lagret i tromler, kan den forkerte håndtering hurtigt føre til miljø-, brand- og sundhedsfare. Risici udgøres ikke kun af tromlens indhold, men også håndteringen af tromlerne. Ved manuel transport, løft eller fiksering af tønder, udsættes de ansatte for kraftige fysiske belastninger.

Undgå risici og sørg for sikre arbejdsforhold "omkring tromler".

I vores QA nedenfor giver vi dig nyttige tips til lagring og håndtering af farlige medier i tromler.

Ændringer og fejl forbeholdt. Alle oplysninger er blevet grundigt undersøgt. Ikke desto mindre kan DENIOS koncernen ikke påtage sig noget ansvar for aktualitet, korrekthed, fuldstændighed eller kvalitet af oplysningerne.


Vi rådgiver dig gerne!

Har du brug for personlig rådgivning til emnet håndtering af farlige medier i tromler? Kontakt os! Vores team af eksperter vil gerne hjælpe dig.

Ofte stillede spørgsmål omkring håndtering af tromler

Skal du bruge et opsamlingskar af stål? Eller skal det være af plast? Eller har du brug for et opsamlingskar af rustfrit stål? For at kunne vælge det rigtige opsamlingskar, anbefaler vi, at du kigger i de leverandørbrugsanvisninger for de lagrede medier. Der vil du nemlig finde alle relevante oplysninger om opbevaring og transport. 

Vores liste med resistente medier giver dig nyttige oplysninger om passende beholdere til en række forskellige medier:

liste med resistente medier

En tromle er en af de transportable beholdere, hvilket er grunden til, at bestemmelserne i TRGS 510 "Lagring af farlige medier i transportable beholdere" skal overholdes. Baseret på en risikovurdering afgøres er, om der med lagring medfølger fare for mennesker og miljø.

Følgende kriterier skal især overholdes ved vurderingen af risikoen:

 • Egenskaber eller fysiske tilstand af de lagrede farlige medier
 • Mængden af de lagrede farlige medier
 • Type af lagring
 • Aktiviteter under lagringen
 • Fælles lagring af farlige medier
 • Arbejde og miljøforhold, især konstruktion af lagret, lagrets størrelse, klimatiske forhold, ydre påvirkninger og lagringsvarighed

Baseret på disse punkter skal der træffes passende forholdsregler for at fjerne farerne eller begrænse dem til et minimum.

Grundlæggene set drejer det sig om følgende forholdsregler:

 • Designet af lagret og lagrets udstyr
 • Organisering af arbejdsprocessen
 • Klargørelse  af passende arbejdsudstyr til aktiviteter i forbindelse med lagring af farlige medier f.eks. gribe enheder ved tromler uden paller
 • Begrænsning af varigheden og omfanget af eksponering
 • Passende hygiejneforanstaltninger, især regelmæssig rengøring
 • Forhindre utilsigtet frigivelse af farlige medier
 • At have midler klar til at minimere farer

Er de lagrede medier i sikkerhedsdatabladet tildelt en vandforurenings klasse, skal miljøbestemmelserne også overholdes. Dette stiller specifikke krav til tromlelagret, således at opsamlingen af tromlens indhold i tilfælde af en lækage er sikret. Sædvanligvis skal mindst 10% af den samlede volumen, dog altid 100% af den største beholder kunne rummes i opsamlingskarret. For områder med vandbeskyttelse er der forskellige regler. Her skal opsamlingsvolumen være 100% af den samlede lagrede volumen.

Læs mere: WHG og TRGS 510

Gennemføres aktiviteter såsom dekantering og påfyldning, skal disse behandles separat i risikovurderingen i henhold til TRGS 400.

I tre enkle trin, som er vist nedenfor, få du at vide, hvilke sikkerhedsforanstaltninger du skal tage før dekantering og påfyldning af tromler:

 

1 Foranstaltninger til at tilbageholde spildte væsker

Inden dekanterings og påfyldnings aktiviteter foretages, skal der sørges for nogle sikkerhedsforanstaltninger, til at kunne tilbageholde spildt væske. Der anbefales at udføre arbejdet kun i dertil beregnede områder, som er uden for forbindelsesveje og trafikerede områder.

 • I vores online shop finder du de passende opsamlingskar, som beskytter overfladen optimal.
 • Til påfyldningen af tromler, kan også gøres brug af særlige tappestationer, som også kan tjene som lagerenhed.
 • For at kunne hurtigst muligt absorbere spildt væske, bør egnede bindemidler holdes klar.
 • Fleksible afspærringer eller kloakdæksler tjener også til at forhindre miljøskader, forårsaget af udslip af farlige væsker.

2 Foranstaltninger til at reducere emissioner

Foranstaltninger til at reducere emissioner er nødvendig for at minimere udslip af farlige dampe. Sørg for en god udluftning af arbejdsområdet og installer muligvis en udsugningskabinetter. I dette tilfælde bør sikres, at tromlerne kan placeres så tæt på udsugningsanlægget som muligt.

3 Beskyttelsesforanstaltninger og den korrekte forberedelse

 • De personlige værnemidler giver sikkerhed under dekantering og påfyldning af tønder. Brug åndedrætsværn, når et teknisk udsugningsanlæg ikke kan benyttes eller ikke er tilstrækkelig. Beskyttelseshandsker og beskyttelsestøj beskytter medarbejdere mod hudskader.
 • Hvis farlige medier på trods af beskyttelsesforanstaltninger kommer med hud i kontakt, bør passende sikkerhedsforanstaltninger (f.eks øjenskylning og nødbrusere) være tilgængelig.
 • Hvis arbejdet udføres af enkelte personer, skal der træffes kontrolforanstaltninger, for at muliggøre hurtig adgang til hjælp i en nødsituation.

 

Vores tip: Afprøv den modtagende beholder i forhold til dens kapacitet og alt udstyr i forhold til utæthed eller funktionsfejl. Det passende værktøj til fjernelse og fastgørelse af låg til tromler, bør du allerede lægge klar før arbejdet påbegyndes, til at sikre en smidig proces. 

Læs mere: TRGS 400

Sørg også her for at de passende sikkerhedsforanstaltninger overholdes (se ovenfor). For at undgå lækager og spild af farlige væsker under påfyldning fra f.eks mindre beholdere, anbefales brugen af tromletragte. DENIOS tilbyder også modeller med beskyttelse mod overfyldning. Kontrolværktøjer såsom niveauindikatorer hjælper også til at forhindre overfyldning.

Sørg for, at alle sikkerhedsforanstaltninger overholdes (se ovenfor). Brug kun håndpumper og elektriske tromlepumper, som er egnet til mediet. Ved brandfarlige væsker skal ex-beskyttelsesforanstaltninger kontrolleres og der skal bruges ex-beskyttet arbejdsmateriale (pumper, grundstødning kabel etc.). Fjern forsigtigt pumpen efter påfyldning ud af tønden, for at minimere udslip af farlige medier og kontakten med huden.

Selv ved blanding af væsker i tønder, skal der først sikres at de generelle sikkerhedsregler overholdes (se ovenfor). Sørg for at de mixere eller rørværke, der anvendes, er egnet til tromlens indhold.

Ved transport af tromler skal der udvises særlig omhu, fordi farlige medier kan undslippe i tilfælde af skade af tromlen. Brug derfor egnet udstyr til intern transport, for at forhindre at tromlen vælter eller falder ned. Også med hensyn til arbejdsmiljø scorer du med de relevante værktøjer til tromle håndtering: Redskaber til intern transport anvendes til at reducere brugen af menneskelig muskelkraft til et minimum og derved undgå, for eksempel, hyppige skader og rygsmerter. Lasthåndteringsbestemmelser kræver, at der bruges tilstrækkelige værktøjer, således at der kan udelukkes sundhedsfare igennem den ergonomiske karakter.

tromleløfter og tromletransporter

Til transporten af tromler kan der bruges forskellige midler:

 

 • Tromlevogne, tromleruller og tromlevogne tjener til transport af stående eller liggende tromler.
 • Tromleløfteren tillader den sikre transport og fjernelse af tønder fra opsamlingskar, euro-paller eller tromlereoler.
 • Tilbehør til gaffeltruck hjælper med at transportere tromler over længere afstande.
 • Godselevatorer til tromler (F.eks. tromletang eller tromle løfteklemmer) letter løftning og vending af tromler.

Vores produkter til transport og håndtering af tønder er nemme at bruge, opfylder de højeste sikkerhedsstandarder og beskytter sundheden. Gør dit arbejdsliv lettere!

Til produktsortimentet

Din rådgiver til endnu mere know-how

Få mere viden om gældende regler og love med DENIOS miljøguiden - informativ og altid hurtig ved hånden. Ud over en oversigt over den nuværende lovgivning, indeholder miljøguiden nyttige forslag og råd til den lovlige håndtering af farlige medier.

For eksempel til følgende emner:

 • Risikovurdering
 • TRGS 510


Bestil din miljøguide gratis nu!

DENIOS miljøguide
 • Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Tlf.: 76 24 40 80

 • Forespørgsel