Grundlæggende om brandbeskyttelse

Der stilles høje sikkerhedskrav mht. opbevaring af let antændelige medier og brændbare væsker. For at beskytte medarbejdere og miljø kræver loven brandbeskyttelse på højt plan. Derfor bør alle virksomheder orientere sig om de forskellige krav i god tid og træffe foranstaltninger til at mindske brandrisici på bedste vis. Er det første gang, du har at gøre med håndtering af farlige medier og brandbeskyttelse? For at komme godt i gang, hjælper vi dig gerne med den grundlæggende viden.


Brandbeskyttelse: definition og vigtige begreber

Brandbeskyttelse er lige med alle foranstaltninger, der forhindrer, at en brand (= ild og røg) opstår eller spreder sig (forebyggende brandbeskyttelse) og muliggør redning af personer og dyr samt effektiv brandslukning (afværgende brandbeskyttelse). Under planlægningen af et lager til farlige medier skal der frem for alt tages hensyn til den forebyggende brandbeskyttelse, for at minimere brandfaren ved de lagrede farlige medier på forhånd og for at forberede effektiv brandbekæmpelse. Der skelnes mellem konstruktionsrelaterede, tekniske og organisatoriske foranstaltninger:

Konstruktionsrelateret brandbeskyttelse, f.eks.

 • inddeling i brandsektioner*
 • krav til materialer og elementer
 • brandmodstandsdygtighed
 • sikkerhedsafstande

*En brandsektion er en bygning eller en del af en bygning, der er udformet, så en brand ikke spredes til andre brandsektioner i den tid, der kræves til evakuering og for redningsberedskabets redning af personer og slukningsarbejdet.

 

Teknisk brandbeskyttelse, f.eks.

 • brandalarm
 • automatiske brandslukningsanlæg
 • forsyning med slukningsvand
 • røg- og varmeudsugningssystemer

 

Organisatorisk brandbeskyttelse, f.eks.

 • alarmplan
 • brandbeskyttelsesforordning
 • flugtvejsplaner
 • karaterisering
 • praktiske øvelser

 

Men efter tur! For at definere og gennemføre egnede foranstaltninger, skal man først og fremmest kende de farer, der kan forventes i din virksomhed. Er der overhoved risiko for brand på grund af farlige medier? Og hvis der er, hvor stor er risikoen? Alt dette skal du have med i din risikovurdering.

 

 


Farlige medier og brandbeskyttelse - det her skal der tages hensyn til

Især når det drejer sig om brandbeskyttelse i forbindelse med opbevaring af farlige medier, skal der tages højde for mediernes særlige farepotentiale. Ud over at følge den individuelle risikovurdering kan virksomheder får specifikke oplysninger om brandbeskyttelsesforanstaltninger fra forskellige regelsæt, som handler om opbevaring og håndtering af farlige medier. For eksempel Bekendtgørelsen om brandfarlige og brændbare væsker. Eller også Beredskabsstyrelsens Vejledningen om brandfarlige og brændbare væsker.

Ex-beskyttelses logo

OBS! Vær altid også opmærksom på de lovmæssige krav til Ex-beskyttelsen!


Uddrag af Bekendtgørelsen om arbejde i forbindelse med eksplosiv atmosfære:
§ 4:  En arbejdsgiver, der lader udføre arbejde omfattet af denne bekendtgørelse, skal sørge for, at der udarbejdes skriftlig arbejdspladsvurdering af sikkerheds- og sundhedsforholdene på arbejdspladsen, jf. § 4, § 6 og §§ 6 a-c, i bekendtgørelse om arbejdets udførelse. Stk. 3. Endvidere skal det fremgå af vurderingen, hvilke foranstaltninger, der er truffet eller skal iagttages til imødegåelse af særlige risici fra eksplosiv atmosfære. §7 Arbejdsområder, hvor der kan forekomme eksplosiv atmosfære i sådanne mængder, at der er risiko for de ansattes sundhed og sikkerhed, skal indrettes på en sådan måde, at arbejdet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.


Europæiske standarder og klassificeringer

Som følge af den progressive harmonisering af standarder i Europa blev et stort set ensartet klassifikationssystem for brandbeskyttelse indført, som gradvist også blev forankret i en række EU-landes nationale lovgivning. Basis er den europæiske standard EN 13501-1 og 13501-2, som handler om klassificering af byggeprodukternes reaktion på brand samt brandmodstandsdygtighed. De væsentlige krav er konstruktionens bæreevne samt spredning af brand. Kravene anses for at være opfyldt ved dokumentation af brandmodstandsdygtigheden. Denne påvises vha. brandtests. Når brandtesten er bestået, bliver systemet klassificeret, f.eks. som REI 120:

Résistance = Bæreevnen

Evnen til at absorbere mekanisk belastning i tilfælde af brand.

Étanchéité = Integritet

Evnen til at modstå brand.

Isolation = Isolation

Evne til at holde temperaturen i et bestemt område i tilfælde af brand (ΔT < 180 K).

120 = Varighed i minutter

Tidsrummet, hvor alle tre kriterier (R, E og I) er opfyldt.

Det europæiske system er meget detaljeret og har klassificeringstider på 15, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 180 og 240 minutter - for brandsikre lagersystemer bruges der dog typisk REI 30, 60, 90 og 120, som i tidligere standarder. Brandsikre døre klassificeres analog med EI 30 til EI 120.

REI 30 / EI 30
brandhæmmende

REI 60 / EI 60
meget brandhæmmende

REI 90 / EI 90
brandsikker

REI 120 / EI 120
meget brandsikker

På trods af det ensartede europæiske klassificeringssystem, kræver nationale regler og lovgivninger undertiden forskellige klassificeringstider. I Tyskland, Østrig og Schweiz f.eks. er REI 90 på omgangshøjde med de aktuelle bestemmelser, mens der i andre europæiske lande kræves REI 120. Det er f.eks. tilfældet i Frankrig, Spanien, Italien og Polen. DENIOS’ brandsikre lagersystemer bliver testet, godkendt og klassificeret af uafhængige institutioner.

Informationerne på denne side er udfærdiget efter vores bedste viden og overbevisning. Ikke desto mindre kan DENIOS ikke påtage sig nogen form for garanti eller ansvar overhovedet, hvad enten det vedr. en kontrakt eller lovovertrædelse, eller på nogen anden måde for aktualitet, fuldstændighed eller rigtighed, hverken overfor modtageren af dette blad eller tredjepart. Brug af informationer og indhold til egne eller andre formål, er på egen risiko. Der skal tages hensyn til lokal og aktuel lovgivning.

Verdenskort_Klassificeringer

Med DENIOS’ brandsikringslagre på den sikre side

Brandsikringslager med logo

Alt i alt: Enhver, der skal opbevare farlige medier og samtidig tage højde for brandfare, bliver konfronteret med mange forskrifter og regler. Det er ikke kun krav til bygningsreglementet der skal opfyldes, men også de specifikke lovkrav til lager til farlige medier. Omsider handler det også om medarbejdernes sikkerhed og beskyttelse af virksomhedernes værdier. Godt når man har en partner på sin side, der hår flere årtiers erfaring på området.

Vi tilbyder individuelle løsninger til netop dit behov med dobbelt rammekonstruktion samt brandbeskyttelse indefra og udefra. Internationalt er 120 minutters brandmodstandsdygtighed muligt – afprøvet og certificeret som system. Og fordi brandbeskyttelse er et universelt emne, sørger vores team af eksperter for allround service i den sædvanlige DENIOS kvalitet.