Tromlehåndtering i EX-områder

Tromlehåndtering i EX-områder

Arbejde med brandfarlige medier indebærer en potentiel fare, som ikke bør undervurderes. I det passende blandingsforhold med det ilt, der er til stede i den omgivende luft, dannes der hurtigt en eksplosiv atmosfære. Hvis dette i sidste ender falder sammen med en antændelseskilde, for eksempel forårsaget af statisk opladning, er konsekvenserne alvorlige. 

Brandfarlige væsker skal også påfyldes med ekstrem forsigtighed. For selv hvis en beholder åbnes med henblik på aftapning eller påfyldning, skal du forvente, at der bliver dannet en eksplosiv atmosfære. Derfor skal du også træffe passende og nødvendige forholdsregler for at udelukke risikoen for en eksplosion.

 

 


Hvordan kan eksplosioner undgås?

En eksplosion udløses af interaktion mellem ilt, et brandfarligt/antændeligt stof og en antændelseskilde. Blandingsforholdet mellem ilt og brandfarligt materiale (for eksempel gasser eller dampe) er også vigtigt.

Forudsætningen for en eksplosion er en passende koncentration af mediet. Afhængig af mediet skal dette ligge mellem den nedre og den øvre eksplosionsgrænse. Hvis den nedre eksplosionsgrænse ikke nås. Det vil sige, mediets koncentration er for lav, kan der ikke forekomme en eksplosiv atmosfære. Hvis miljøet er mættet med det antændelige medie, så er den øvre eksplosionsgrænse nået, men hvis iltindholdet i luften er lavt, så er en eksplosion også umulig her.  

For at forhindre en eksplosion skal du sikre, at enten blandingsforholdet mellem ilt og det antændelige materiale ikke er egnet, eller at en antændelseskilde kan udelukkes.

 

 


Fjern antændelseskilder under håndtering af tromler

Med brugen af eksplosionssikkert udstyr yder du et vigtigt bidrag til den daglige eksplosionsbeskyttelse i din virksomhed og til dine medarbejderes sikkerhed.

Eksplosionssikkert udstyr, der bliver markedsført i EU, skal opfylde kravene i ATEX-direktivet. Dette gælder ligeledes elektriske og ikke-elektriske enheder. Producenten - Her DENIOS - af produkter til brug i EX-områder er forpligtet til at udvikle disse produkter i overensstemmelse med kravene i direktivet. Derudover er DENIOS også forpligtet til at bestemme, hvilken EX-zone produkterne må anvendes i. 

 

 

Pumpning og blanding

For at pumpe eller blande antændelige væsker skal elektriske pumper og røreværk opfylde kravene i ATEX-direktivet. Motorerne er designet således, at enhederne kan betjenes sikkert. Ikke-elektriske komponenter er konstrueret på en måde, så eksempelvis varme overflader som antændelseskilder kan undgås.

For at aflade statisk elektricitet leveres vores elektriske pumper til EX-områder med kabler til potentialeudligning. Vores håndpumper til EX-zoner er DEKRA-testet og kan jordes med separat tilgængelige jordforbindelseskabler eller antistatiske sæt. 

 

 

[Translate to da_DK:] Pumpen und Mischen
[Translate to da_DK:] Fasslifter Secu Ex

Løft og transport af tromler

Antændelseskilder kan ikke kun opstå, når du bruger elektrisk udstyr. Ved flytning af tromler med mekaniske hjælpemidler kan gnister blive genereret mekanisk ved friktion. Statisk elektricitet skal også udelukkes som en tændingskilde. Produkter såsom Secu Comfort tromlevogn eller Secu Ex tromleløfter er derfor designet til at være helt ledende, så de ikke behøver at være jordet af et direkte tilsluttet kabel til potentialeudligning. 

 

 

Gnistfrit værktøj

Ved brug af kommercielt tilgængeligt værktøj af stål kan der opstå gnister, der bliver til antændelseskilder. Det sker eksempelvis ved at ramme værktøjet eller tabe værktøjet på gulvet.

Gnistfrit værktøj er lavet af specielle kobberbaserede legeringer og er blødere end konventionelle værktøjer. Derfor minimeres risikoen ved gnistdannelse. Gnistfrit værktøj er certificeret til brug i EX-områder, hvor gnister netop udgør en potentiel eksplosionsfare. Vigtigt at vide: gnistfrie værktøjer må ikke være den eneste beskyttelsesforanstaltning i brand- eller eksplosionsudsatte områder. 

 

 

[Translate to da_DK:] Funkenfreie Werkzeuge
[Translate to da_DK:] Erdungskabel

Jordforbindelse

Ved fyldning eller transport af antændelige medier skal det bemærkes, at farlige ladninger kan opstå som følge af væskestrømmen. Risikoen for statisk opladning øges med mediets strømning eller hældningshastighed. Dette gælder eksempelvis, når du hælder via en tragt. Ved hjælp af jordkabler undgår brugerne risikoen for eksplosion, der netop opstår på grund af elektrostatisk opladning.

 

 

Opdag lækager fra antændelige væsker hurtigt

Hvis antændelige og brandfarlige væsker slipper ud på grund af lækager, kan der hurtigt opstå en eksplosiv atmosfære.For at sikre at du straks advares om dette i en nødsituation, anbefaler vi, at du bruger vores lækagedetektor SpillGuard®.

Placér SpillGuard® i opsamlingskar og spildbakker, hvor dine tromler og IBC palletanke står oven på. Hvis der opstår lækager, registrerer SpillGuard® det med det samme, og en audiovisuel alarm udløses. Denne alarm virker i mindst 24 timer, så du er sikker på at høre den. 

 

 

[Translate to da_DK:] SpillGuard

Gør EX-områder tydelige med gulvmarkering

Markering af gulve i EX-områder spiller et vigtig rolle i sikkerhed og hverdagen. Lasteområder, sikkerhedsafstand til maskiner og systemer samt EX-zoner er normalt markeret med skilte og gulvmarkeringer. 

Hos DENIOS tilbyder vi skiltning og gulvmærker til tydelig markering af potentielt eksplosive områder. På den måde bliver dine medarbejdere på et øjeblik gjort opmærksomme på, hvilke arbejdsområder hvor de skal udvise særlig agtpågivenhed og påpasselighed.