Lovgivning & forskrifter

Mange års erfaring og permanent videreuddannelse af vores medarbejdere sikrer dig kompetent rådgivning til håndtering af farlige stoffer i henhold til loven.

Vi støtter dig ved godkendelsesprocessen, udfører en besigtigelse af din virksomhed, underviser dig ved vores seminarer og informerer dig online over lovændringer.

Vores konsulenter ser frem til at besvare dine spørgsmål, informere dig om de nyeste bestemmelser og finde den rigtige løsning til dig. Kontakt os på tlf. 76 24 40 80


Miljøguide

Bestil DENIOS'
Miljøguide!

Få et kompakt
overblik over aktuelle
forskrifter, relevant lovgivning
og nyttige tips til håndtering
af farlige stoffer.

mehrBestil nu!

8 love & regler, der er vigtige for dig!

Uddrag fra Lovgivning om håndtering af grundvandsforurendende medier

Uddrag fra Lovgivning om håndtering af grundvandsforurendende medier

Afsnit 5 Beskyttelse af jord og grundvand, Stk. 8 Råvarer og farligt affald skal opbevares i egnede, lukkede beholdere. Beholdere skal være placeret under tag. Hvis en beholder bliver utæt må der ikke være mulighed for, at indholdet kan komme i forbindelse med jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Opsamlingskarret skal kunne rumme indholdet af den største beholder der opbevares. Oplysninger om bestemmelser om overvågning og Certificerede specialister er i fremtiden forpligtede til at blive integreret i de kommende VUmwS (forordning til håndtering af vand-forurenende stoffer) (i april 2010).
til download mehr

Uddrag af Miljøbeskyttelsesloven (Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse)

Uddrag af Miljøbeskyttelsesloven (Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse)

Kapitel 1 Formål § 1 1) at forebygge og bekæmpe forurening af luft, vand, jord og undergrund samt vibrations- og støjulemper § 4 Stk. 4 Den, der har forårsaget forurening af luft, vand, jord eller undergrund eller skabt risiko for, at en sådan forurening kan opstå, skal foretage de nødvendige foranstaltninger til at søge følgerne af forureningen effektivt forebygget eller afværget. Derudover skal den hidtidige tilstand søges genoprettet. Kapitel 3 Beskyttelse af jord og grundvand § 19 Stoffer, produkter og materialer, er kan forurene grundvand, jord og undergrund, må ikke uden tilladelse 1) nedgraves i jorden, 2) udledes eller oplægges på jorden eller 3) afledes til undergrunden Kapitel 4 Beskyttelse af overfladevand § 27 Stoffer, der kan forurene vandet, må ikke tilføres vandløb, søer eller havet, ligesom sådanne stoffe ikke må oplægges således, at er er fare for, at vandet forurenes.
til download mehr

Uddrag af Kemikalieloven (Bekendtgørelse om kemiske stoffer og produkter)

Uddrag af Kemikalieloven (Bekendtgørelse om kemiske stoffer og produkter)

Kapitel 1 Formål § 1 Denne lov har til formål at forebygge sundhedsfare, unødvendig miljøbelastning i forbindelse med fremstilling, opbevaring, anvendelse og bortskaffelse af kemiske stoffer og produkter. Kapitel 4 Ministeren kan fastsætte regler om opbevaring af stoffer og produkter, der skal klassificeres som farlige, samt af stoffer og produkter, som skal godkendes efter § 33. Siden 2005 er Arbejdssikkerhedslovgivningen juridisk grundlag for de farlige stoffer forordningen.
til download mehr

Den europæiske Norm EN 14470

Den europæiske Norm EN 14470

Siden april 2004 har den europæiske norm EN 14470-1 været gældende for sikkerhedsskabe (< 1cbm rumindhold). Skabets brandmodstandsdygtighed skal undersøges ved en brandtest (typetest) ifølge DIN EN 14470-1. DIN EN 14470-2 regulerer lignende regler for gasflasker. Der skelnes mellem modstandsdygtighed på 30 (G30) og 90 (G90) minutter.
til download mehr

Uddrag af Arbejdsmiljøloven (Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø)

Uddrag af Arbejdsmiljøloven (Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø)

Kapitel 1 Formål § 1 1) et sikkert og sundt arbejdsmiljø, der til enhver tid er i overensstemmelse med den tekniske og sociale udvikling i samfundet, ... Kapitel 5 Arbejdets udførelse § 38 Arbejdet skal planlægges, tilrettelægges og udføres således, at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt. Stk. 2 Anerkendte normer eller standarder, som har sikkerheds- og sundhedsmæssig betydning, skal følges. Kapitel 6 Arbejdsstedets indretning § 42 Arbejdsstedet skal indrettes således, at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt. Kapitel 8 Stoffer og materialer § 48 Stoffer og materialer med egenskaber, der kan være farlige for eller i øvrigt forringe sikkerhed eller sundhed, må kun fremstilles og anvendes ved arbejdsprocesser og –metoder, der effektivt sikrer de beskæftigede mod ulykker og sygdomme.
til download mehr

Udsugning af farlige stoffer - Luftteknisk test ifølge EN 14175--3

Udsugning af farlige stoffer - Luftteknisk test ifølge EN 14175--3

Som en del af risikovurderingen blev farer og belastninger ved håndtering af farlige stoffer identificeret og sikkerhedsforanstaltninger etableret. Mit der Betriebssicherheitsverordnung und insbesondere mit der am 01.01.2005 in Kraft getretenen Novelle der Gefahrstoffverordnung hat die Gefährdungsbeurteilung nochmals an Bedeutung gewonnen. For at vurdere effekten af et udsugningsanlæg med hensyn til tilbageholdningsevnen af farlige stoffer/giftige dampe, er der indført et nyt kontrolsystem. DENIOS' udsugningskabinetter har bestået disse test.

Eksplosionsbeskyttelse (ATEX)

Eksplosionsbeskyttelse (ATEX)

De talrige nationale retningslinjer til eksplosionsbeskyttelse bliver standardiseret i hele Europa. Siden d. 1. Juli 2003 er anvendelse af de nye retningslinjer 94/9/EG (ATEX 95, tidligere 100a) og 99/92/EG (ATEX 137, tidligere 118a) forpligtende. ATEX 95 (kort for det franske ATmosphère EXplosible) specificerer krav til produkter og retter sig primært til producenterne. ATEX 137 specificerer krav til arbejdspladser og er relevant til brugere.
til download mehr

EN 15154 sikkerhedsnødbrusere

EN 15154 sikkerhedsnødbrusere

Den europæiske komité for standardisering "CEN" har fremlagt den europæiske standard "Nødbrusere". EN 15154 er delt op i følgende sektioner: Sektion 1 for "Kropsbrusere med forbindelse til vandrør i laboratorierne", sektion 2 for "Øjenbrusere med forbindelse til vandrør", sektion 3 for "Kropsbrusere uden forbindelse til vandrør", sektion 4 for "Øjenbrusere uden forbindelse til vandrør" og sektion 5 for "Kropsbrusere med forbindelse til vandrør i produktionerne".