DENIOS ApS
Dannevirkevej 6
7000 Fredericia

Tel.: 76 24 40 80
E-Mail: info@denios.dk
Internet: www.denios.dk

Faresymboler

(9 produkter i 52 varianter)

GHS- og CLP-forordningerne sikrer en ensartet mærkning af kemiske produkter vha. ni forskellige faresymboler. I vores webshop kan du finde alle de gængse GHS symboler som praktiske selvklæbende folier.

Filter
 • -
Aktive filtre:
Nulstil alle filtre
Sortierung
Aktive filtre:
Nulstil alle filtre
9 fra 9 viste produkter
GHS 05 skilt, ætsning, folie, selvklæbende, forskellige dimensioner
6 tilgængelige varianter
fra 199,00 kr. Ekskl. moms
GHS 07 skilt, udråbstegn, folie, selvklæbende, forskellige dimensioner
6 tilgængelige varianter
fra 199,00 kr. Ekskl. moms
GHS 02 skilt, flamme, folie, selvklæbende, forskellige dimensioner
6 tilgængelige varianter
fra 199,00 kr. Ekskl. moms
GHS 09 skilt, miljø, folie, selvklæbende, forskellige dimensioner
6 tilgængelige varianter
fra 199,00 kr. Ekskl. moms
GHS 08 skilt, sundhedsfarligt, folie, selvklæbende, forskellige dimensioner
6 tilgængelige varianter
fra 199,00 kr. Ekskl. moms
GHS 06 skilt, dødningehoved, folie, selvklæbende, forskellige dimensioner
6 tilgængelige varianter
fra 199,00 kr. Ekskl. moms
GHS 04 skilt, gasflaske, folie, selvklæbende, forskellige dimensioner
5 tilgængelige varianter
fra 198,00 kr. Ekskl. moms
Alt fra én kilde
Service & vedligeholdelse

Hos DENIOS kan du få alt fra én kilde. Så kan du koncentrere dig fuldt ud om din virksomhed.

Vil du vide mere om lignende emner?

Indlæser…

GHS faresymboler

Hvad står GHS for?

I de senere år er der blevet udviklet forskellige systemer til mærkning af kemikalier og farlige stoffer i forskellige lande. Det samme stof kunne klassificeres meget forskelligt fra land til land, f.eks. koffein. Ren koffein blev betragtet som giftigt i Japan, sundhedsskadeligt i Australien og uskadeligt i Kina. Siden 2015 har GHS-symbolerne for farlige stoffer sikret et ensartet system og en ensartet mærkning, der er gældende verden over. Det gælder for opbevaring, transport og arbejdssikkerhed i forbindelse med forskellige farlige stoffer.

FN reagerede på de ovenfor beskrevne problemer allerede i 1992 på Rio de Janeiro-konferencen og fremlagde det "Globally Harmonized System of Classification and Labelling" (GHS) i 2005. Denne forordning har ændret mærkningen og klassificeringen af farlige stoffer og kemikalier, som hidtil har varieret fra land til land.

Hvad er GHS reglerne i Europa?

I Europa blev GHS gennemført ved hjælp af den såkaldte CLP-forordning. Denne globalt ensartede mærkning og klassificering af farlige stoffer har været bindende for alle lande siden den 01.06.2015.

Hvad betyder faresymbolerne?

I vores FAQ om GHS faresymbolerne kan du finde svar på nogle af de mest stillede spørgsmål om GHS systemet - fx hvad de forskellige symboler betyder.

EF-direktiver GHS-forordning
15 karakteristika for farlighed 28 fareklasser med underopdeling i kategorier
7 faresymboler 9 farepiktogrammer
Sorte symboler på orange baggrunde Rhombe med røde kanter og sort symbol på hvid baggrund
--- Signalordene "fare" eller "advarsel".
R-sætninger H-sætninger (faresætninger)
S-sætninger P-sætninger (sikkerhedssætninger)
Klassificeringskriterier i henhold til direktiv 67/548/EØF om stoffer og direktiv 1999/45/EF om præparater Klassificeringskriterier i henhold til GHS-VO EG/1272/2008

Må man bruge produkter med de gamle faresymboler?

D. 1. juni 2017 udløb overgangsperioden for mærkningen, og fra den dato blev det forbudt at sælge kemikalier med de gamle orange-sorte faresymboler. Det betyder, at nu skal alle farlige stoffer og blandinger, herunder produkter, der allerede er markedsført, skal være forsynet med de nye GHS-symboler. Samtidig skal de stoffer, der bliver opbevaret og anvendt, også være mærket med de nye etiketter.

Hvor mange GHS farepiktogrammer findes der?

Der findes ni faresymboler (GHS piktogrammer). De er vist nedenfor. Hvert piktogram har et nummer og en betegnelse.

 • GHS01: Eksplosiv
 • GHS02: Yderst brandfarlig
 • GHS03: Brandnærende
 • GHS04: Gasser under tryk
 • GHS05: Ætsende
 • GHS06: Akut giftig
 • GHS07: Sundhedsfare
 • GHS08: Kronisk sundhedsfare
 • GHS09: Miljøfare

H- og p-sætninger

Udover faresymbolerne blev der også formuleret ensartede henvisninger til farer og sikkerhed. Formålet var at gøre det klart for brugeren, hvilke farer et stof kan udgøre, og hvordan brugeren skal forholde sig, så personen kan træffe de rigtige foranstaltninger.

Så ved at mærke stoffer og blandinger med faresymboler og h- og p-sætninger (fare- og sikkerhedssætninger) er det muligt at genkende farerne ved stofferne - selv uden kendskab til kemi. Og så har brugeren samtidig de relevante sikkerhedsinstruktioner lige ved hånden.

Faresætninger (H- og EUH-sætninger)

Faresætningerne kaldes også for H-sætninger (hazard statements) og beskriver de farer, som de kemiske produkter eller blandinger udgør. H-sætningernes ordlyd for alle EU-sprog findes i bilag III til CLP-forordningen. Faresætningerne er nummereret sådan, at du allerede kan identificere produktets fare ud fra det første tal i H-sætningen. Fx:

 • H2xy – fysiske farer

 • H3xy – sundhedsfarer

 • H4xy – miljøfarer

Det andet og tredje ciffer er fortløbende numre. Da ikke alle de tidligere R-sætninger og andre mærkningselementer er omfattet af FN's GHS-system, men beskyttelsesniveauet i EU skal opretholdes, blev de overført til europæiske H-sætninger (EUH) (se bilag II til CLP-forordningen). Disse findes for fysiske og sundhedsmæssige farer, for visse blandinger, der er underlagt særlige regler, og for plantebeskyttelsesmidler. I modsætning til H-sætningerne indgår EUH-sætningerne ikke i klassifikationen. De er dog en obligatorisk del af mærkningen i EU. Fx:

 • H225 Meget brandfarlig væske og damp

 • H319 Forårsager alvorlig øjenirritation

 • H370 Forårsager organskader

 • EUH 014 Reagerer voldsomt med vand

Sikkerhedssætninger (P- sætninger)

Sikkerhedssætninger kaldes også for P-sætninger (pre cautionary statements) og er opført i bilag IV til CLP-forordningen i deres juridisk bindende formuleringer på alle officielle EU-sprog.

P-sætningerne er nummereret som følger:

Ligesom med H-sætningerne kan kategorien for P-sætningerne identificeres allerede ved det første tal:

 • P1xy – Alment (kun beregnet til forbrugerprodukter)

 • P2xy – Forebyggelse

 • P3xy – Reaktion

 • P4xy – Opbevaring

 • P5xy – Bortskaffelse

Det andet og tredje ciffer angiver sekvensnummeret.

Fx:

 • P102: Opbevares utilgængeligt for børn

 • P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtigtsbeskyttelse

 • P331 Fremkald IKKE opkastning

 • P403 Opbevares på et godt ventileret sted.

Teksten til H- og P-sætningerne skal være anført i deres fulde ordlyd på etiketterne. Det er ikke nødvendigt at angive tallene. Specielt for farlige stoffer med H-sætninger fra forebyggelseskategorien kan DENIOS hjælpe dig med det omfattende udvalg af personligt sikkerhedsudstyr (PPE). Tag også et kig på vores sortiment af produkter: Øjenskylleflasker, åndedrætsværm, beskyttelseshandsker eller i det hele taget alt til sikker håndtering af kemi.

Hvordan kan DENIOS hjælpe med den korrekte mærkning?

Hos DENIOS finder du alle farepiktogrammer og relevante etiketter, så du nemt kan mærke din kemi korrekt efter GHS - og overholde de lovmæssige krav uden problemer. Og har du brug for flere informationer, kan du læse meget mere om GHS i vores miljøguide.

Menu
Log ind
Din kurvTilføjet til varekurv
Se kurv
Vi rådgiver dig gerne!

Kontakt os ved at ringe, send en mail til info@denios.dk eller udfyld formularen. Så vender vi tilbage til dig hurtigst muligt.

Mandag - Torsdag: 8:00 - 16:00 | Fredag: 8:00 - 15:00