DENIOS ApS
Dannevirkevej 6
7000 Fredericia

Tel.: 76 24 40 80
E-Mail: info@denios.dk
Internet: www.denios.dk

Salgsbetingelser og leveringsbetingelser

Handelsbetingelser for katalogvarer og webshop

§ 1 Gyldighedsområde

For alle katalogbestillinger og ordrer i vores webshop gælder følgende vilkår og betingelser i den version, der har været gældende ved ordreafgivelse. Disse betingelser vedrører udelukkende standardvarer, som ikke fremstilles iht. kundespecifikke krav. De foreliggende handelsbetingelser er en væsentlig bestanddel af vores tilbud og leveringsaftaler og gælder også fremadrettet som en del af alle kontrakter, indtil nye handelsbetingelser udkommer. Afvigende handelsbetingelser forpligter os kun, så vidt vi har givet vores samtykke. Vores tilbud er udelukkende rettet mod virksomheder, forhandlere, myndigheder, erhvervsdrivende og institutioner. Basis og gældende for alle kontrakter mht. brugerdefinerede produkter er vores handelsbetingelser for kundespecifik produktion, som kan ses på www.denios.de.

§ 2 Indgåelse af kontrakt / overdragelse af rettigheder og forpligtelser

1. Kunden (i det følgende også kaldet ”køber”) giver os (i det følgende kaldet DENIOS) via telefonisk, skriftlig eller elektronisk bestilling et tilbud om indgåelse af kontrakt. Kontrakten gælder som indgået, når DENIOS bekræfter ordren skriftligt inden for 5 dage eller når leveringen er gennemført. Køberens bestilling er bindende. En telefonisk bestilling er bindende, selvom den ikke bliver bekræftet via brev, e-mail eller fax. Ved skrive-, tryk- eller regnefejl i kataloget eller på webshoppen har DENIOS ret til at træde tilbage fra kontrakten.

2. DENIOS påtager sig ikke risikoen for tilvejebringelse. DENIOS er berettiget til at træde tilbage fra kontrakten på trods af forudgående indgåelse af en tilsvarende salgsaftale, når varen ikke kan tilvejebringes; DENIOS’ ansvar for forsæt og grov uagtsomhed forbliver i overensstemmelse med § 6 afsnit 2 upåvirket. Køberen vil straks blive underrettet, hvis varen ikke kan tilvejebringes og såfremt DENIOS vil gøre brug af sin tilbagetrædelsesret, vil køberen blive informeret herom. I tilfælde af tilbagetrædelse refunderer DENIOS straks den tilsvarende modydelse til køberen.

3. Produktbeskrivelser og erklæringer fra DENIOS (f.eks. udbudsbetingelser, henvisninger til tekniske standarder m.m.) udgør i tvivlstilfælde intet garantigrundlag. I tvivlstilfælde er det kun udtrykkelige skriftlige tilkendegivelser fra DENIOS, der er afgørende for garantiovertagelse. DENIOS forbeholder sig til enhver tid retten til konstruktionsændringer, såfremt disse ikke udgør en værdiforringelse.

4. Specielle aftaler der går ud over oplysningerne i kataloget og webshoppen er kun gældende, når de er formuleret skriftligt.

5. Køberen er forpligtet til at modtage varen. Når køberen endegyldig nægter modtagelsen, er DENIOS berettiget til, ved skriftlig erklæring at træde tilbage fra kontrakten og kræve kompensation for manglende opfyldelse.

6. Såfremt der ikke er aftalt andet, foregår leveringen fra lageret til den leveringadresse kunden har angivet. Oplysninger om leveringstider er uforpligtende. DENIOS informerer omgående kunden i tilfælde af ændringer i leveringstiden.

§ 3 Priser/omkostninger til forsendelse

1. Katalog- og webshoppriser på bestillingsdagen er gældende. Ved udsendelse af et nyt katalog eller ændring af prisen i webshoppen, mister tidligere priser deres gyldighed. Priserne er uden rabat og plus moms.

2. Priserne er angivet inkl. fri levering, uden ekstra omkostninger for emballage og/eller fragt, medmindre andet er angivet i kataloget eller webshoppen. Dog er der et tillæg på DKK 250 ved levering til ikke brofaste øer.

§ 4 Betalingsbetingelser

På denios.dk kan du betale med Visa og Mastercard kreditkort, bankoverførsel, faktura (kun som erhvervskunde) eller have en kreditaftale (kun som erhverskunde).

Vær opmærksom på, at beløbet bliver trukket, når du afgiver ordren ved køb med betalingskort.

Ved køb med betalingskort forekommer der et ekstra sikkerhedsskridt til betalingsprocessen for at højne sikkerheden ved onlinekøb.

For dig som kunde betyder det, at du kan blive bedt om at autorisere din betaling med 3D Secure ved et onlinekøb. Du kan enten blive bedt om at autorisere dit køb med dit NemID eller ved at få tilsendt en engangskode via SMS. Benytter du SMS-koden til at autorisere dit køb, skal du også oprette et kodeord hos 3D Secure. De fleste banker tilbyder hjælp til oprettelse af kodeordet, men du kan også oprette det online hos 3D Secure.

Ved benyttelse af en kreditaftale med Denios ApS har Denios ApS ved forsinket betaling ret til en rente på 2,5 % pr. måned med mindre andet fremgår af samhandelsaftalen.

§ 5 Ejendomsforbehold

1. Varen forbliver DENIOS’ ejendom

a) indtil alle krav mod køberen som følge af forretningsforholdet er opfyldt, såfremt køberen er en fysisk person, som ikke indgår kontrakten mht. sit kommercielle eller

selvstændige arbejde;

B) Indtil alle krav mod køberen som følge af forretningsforholdet er opfyldt og desuden indtil alle DENIOS’ krav mod køberen som følge af igangværende forretningsforhold er opfyldt, når køberen er en fysisk eller juridisk person eller en virksomhed, der indgår kontrakten mht. sit kommercielle eller selvstændige arbejde. På køberens anmodning er DENIOS forpligtet til at give afkald på ejendomsretten, når køberen har opfyldt alle krav i forbindelse med varen og der er tilstrækkelige sikkerhed for de øvrige krav fra løbende forretningsforhold.

2. Ejendomsforbeholdet fortsætter også, når enkelte af DENIOS’ krav optages i en løbende regning og saldoen trækkes og accepteres.

3. Køberen er berettiget til at bruge varen under ejendomsforbeholdet, så længe han opfylder sine forpligtelser iht. de følgende bestemmelser i dette afsnit og ikke er i restance ifølge § 4 af disse betingelser. Kommer køberen i restance eller opfylder ikke sine forpligtelser iht. ejendomsforbeholdet , kan DENIOS kræve varen tilbage og efter skriftlig meddelelse med rimelig frist og modregning af udbyttet sælge varen videre. Tilbagekaldelsen er ikke lige med en tilbagetrædelse fra kontrakten.

4. Under ejendomsforbeholdet er salg, pantsætning, sikkerhedsoverdragelse, udlejning eller andet, som påvirker DENIOS’ sikkerhed kun tilladt med forudgående skriftlig samtykke fra DENIOS.

5. Ved tilgang af tredjemand, især ved udpantning af varen eller ved udøvelse af et værksteds udpantningsret, skal køberen straks informere DENIOS skriftligt og gør tredjemanden opmærksom på DENIOS ejendomsforbehold.

6. DENIOS kan ved skriftlig erklæring træde tilbage fra kontrakten eller fra dele af købsaftalen, når køberen er konkurs, forgældet, ikke betaler eller har indgivet insolvens. Tilbagetrædelsen fra kontrakten skal ske inden åbning af insolvensprocessen. Køberen skal omgående informere DENIOS om betalingsophør og insolvens. Hvis køberen udelader en sådan anmeldelse, er han forpligtet til at betale DENIOS et beløb der svarer til 5% af varernes værdi. Ud over det kan DENIOS forbyde videresalg, videreforarbejdning og fjernelse af varen. Bestemmelserne i insolvensloven forbliver upåvirket.

§ 6 Ansvar

1. Garantiperioden for alle vores produkter er på 1 år. På bevægelige dele (såsom hjul, fjedre, aksler, osv.), sliddele og elektriske dele er de første 6 måneder en almindelig garantiperiode, hvorefter bevisbyrden bliver vendt således, at kunden skal kunne bevise korrekt brug for de sidste 6 måneder. Vores ansvar for væsentlige fejl ved varen forudsætter, at kunden har opfyldt sine inspektions- og reklamations forpligtelser.

2. DENIOS hæfter i tilfælde af forsæt eller grov uagtsomhed af en repræsentant iht. loven. I øvrigt hæfter DENIOS kun iht. loven om produktansvar eller pga. skader på liv, krop eller helbred, eller pga. strafbart krænkelse af væsentlige kontraktlige forpligtelser. Kravet om skadeserstatning for krænkelse af væsentlige pligter af kontrakten er dog begrænset til kontrakttypiske, forudsigelige skader. Ansvaret for skader forårsaget af varen på køberens juridiske aktiver, f.eks. skader på andre emner, er helt udelukket.

3. Bestemmelsen i det foregående punkt 2. omfatter skadeserstatning ud over levering og skadeserstatning i stedet for levering, uanset juridisk årsag, især på grund af mangler, overtrædelse af forpligtelser i forbindelse med gældsforholdet eller ulovlig handling. Den gælder også kravet om erstatning for nytteløse udgifter.

4. DENIOS vil efterkomme reglementerede reklamationer ved omlevering eller afhjælpning. Er DENIOS ikke i stand til efteropfyldelse eller er den mislykket, har køberen ret til at træde tilbage fra kontrakten eller mindske prisen.

5. For produkter med udvidet DENIOS’ garanti-logo forlænges garantiperioden til to år eller længere, hvis logoet angiver en længere garantiperiode. Forudsat at produktet anvendes på almindelig vis til dets formål, garanterer DENIOS for produktets funktionsdygtighed i garantiperioden. Bevægelige dele (såsom hjul, fjeder, aksler), sliddele og elektriske dele er ikke omfattet af den udvidede garanti. Hvis produktet kræver regelmæssig vedligeholdelse er den udvidede garanti kun gældende, når vedligeholdelsen er blevet udført i regelmæssige gængse intervaller.

6. I tilfælde af forsinket levering hæfter DENIOS generelt begrænset og højest med 5% af varens nettoværdi, medmindre forsinkelsen skyldes forsat eller grov uagtsomhed.

7. Transportskader eller generelle mangler ved modtagelse.

a. Synlige transportskader skal notificeres til Denios via info@denios.dk inkl. tydelige billeder af skaden indenfor 24 timer efter modtagelse.

b. Ikke synlige transportskader og/eller generelle mangler ved modtagelse skal notificeres til Denios via info@denios.dk inkl. tydelige billeder af skaden indenfor 7 dage efter modtagelse.

§ 7 Returret

1. Køberen er berettiget til uden begrundelse at annullere og returnere varekøbet inden for 30 dage efter levering af varerne. Varen skal være DENIOS Tyskland i hænderne senest 10 dage efter fortrydelseserklæringen. Omkostningerne for returnering og transportrisikoen påhviler kunden. Efter modtagelsen af varen betaler DENIOS i løbet af 14 dage købsprisen tilbage, fratrukket et generelt bearbejdelsesgebyr. Annullering og returnering er kun tilladt, når varen ikke har brugsspor og stadig er i original emballage.

2. Denne ret til tilbagelevering gælder ikke for speciel tilvejebragte varer uden for vores almindelige katalog- eller webshop tilbud, for bestillingsrelateret fremstillede produkter (depoter, containere, varmekamre, kølekamre, lufttekniske systemer m.m.), for specialfremstillede produkter af enhver slags, for forbrugsmaterialer (tekniske kemikalier, rengøringsvæsker, klistermærker m.m.) samt for leveringer til specialpris (f.eks. mængderabat).

§8 Værneting / betalingssted / fortolkning af kontrakt / gældende lovgivning

1. Betalingssted er DENIOS ApS’ hjemsted.

2. Hvis bestemmelserne i kontrakten skulle være helt eller delvist ugyldige eller mister deres lovlige gyldighed, påvirker dette ikke gyldigheden af de resterende bestemmelser i kontrakten. Det samme gælder, hvis der skulle vise sig et hul i kontrakten. Den ikke gyldige bestemmelse eller hullet skal erstattes af en passende lovlig bestemmelse, der ligger tæt op ad det, partnerne havde ønsket eller ville have ønsket iht. kontraktens formål, såfremt de havde overvejet dette punkt. Er ugyldigheden baseret på ydelse eller tid (frist eller deadline), skal den erstattes af en lovlig tilladt frist. De kontraherende parter er forpligtet til at foretage den nødvendige ændring ved formelt at ændre ordlyden af kontrakten. I øvrigt gælder de lovlige bestemmelser iht. almindelig handelsret.

3. Enhver uoverensstemmelse mellem partnerne afgøres ved domstolene efter dansk ret. De Forenede Nationers konvention om kontrakter om international handel - CISG - finder ikke anvendelse.

§ 9 Databeskyttelse

Her kan du læse mere om databeskyttelse: datasikkerhed (privacy policy)

Andre betingelser

Vilkår og betingelser for IoT-tjenester:
Vores brugsbetingelser for DENIOS IoT-tjenester gælder for alle produkter med IoT-tjenester.
Brugsbetingelser for IoT-tjenester

Menu
Log ind
Din kurvTilføjet til varekurv
Se kurv
Vi rådgiver dig gerne!

Kontakt os ved at ringe, send en mail til info@denios.dk eller udfyld formularen. Så vender vi tilbage til dig hurtigst muligt.

Mandag - Torsdag: 8:00 - 16:00 | Fredag: 8:00 - 15:00

Vi holder ferielukket i uge 30, men du kan altid sende os en mail på info@denios.dk eller handle i webshoppen. God sommer!