DENIOS ApS
Dannevirkevej 6
7000 Fredericia

Tel.: 76 24 40 80
E-Mail: info@denios.dk
Internet: www.denios.dk

Databeskyttelsespolitik

1. Indledning

Med de følgende oplysninger vil vi gerne give dig et overblik over vores behandling af dine personlige oplysninger og dine rettigheder som "registreret" i henhold til databeskyttelseslovgivningen. Det er principielt muligt at benytte vores internetsider uden at indtaste personoplysninger. Hvis du imidlertid ønsker at benytte særlige tjenester fra vores virksomhed via vores websted, kan det blive nødvendigt at behandle personoplysninger. Hvis behandlingen af personoplysninger er nødvendig, og der ikke er noget retsgrundlag for en sådan behandling, indhenter vi generelt dit samtykke.

Behandlingen af personoplysninger, som fx dit navn, din adresse eller e-mailadresse, skal altid ske i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen (GDPR) og i overensstemmelse med de landespecifikke databeskyttelsesbestemmelser, der gælder for DENIOS SE. Med denne privatlivspolitik vil vi gerne informere dig om omfanget og formålet af dataindsamlingen samt den yderligere behandling og brug af dine personoplysninger.

Som dataansvarlig har vi implementeret en lang række tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre en muligst fuldstændig beskyttelse af de personoplysninger, der behandles via dette websted. Ikke desto mindre kan internetbaserede dataoverførsler altid have sikkerhedshuller, så der ikke kan garanteres absolut beskyttelse. Derfor kan du også frit indsende dine personoplysninger til os på andre måder, fx pr. telefon eller post.

2. Dataansvarlig

Den dataansvarlige i henhold til databeskyttelsesforordningen er:

DENIOS SE, Dehmer Straße 54-66, DE-32549 Bad Oeynhausen, Tyskland, telefon: +49 (0)5731 753-0, fax: +49 (0)5731 753-199, e-mail: info@denios.de

I visse tilfælde bruger vi også vores indenlandske og udenlandske datterselskaber til at besvare dine forespørgsler og ordrer og til salgs- og salgsfremmende formål. Du kan finde en oversigt over vores datterselskaber på denios.dk/virksomheden/denios-i-hele-verden.

3.  Databeskyttelsesansvarlig

Du kan kontakte den databeskyttelsesansvarlige på følgende måde: datenschutz-denios@audatis.de

Du kan til enhver tid kontakte vores databeskyttelsesansvarlige direkte med alle spørgsmål og forslag vedrørende databeskyttelse.

4. Definitioner

Privatlivspolitikken tager udgangspunkt i de begreber, den europæiske lovgiver har anvendt ved vedtagelsen af den generelle forordning om databeskyttelse (GDPR). Vores privatlivspolitik skal være let at læse og forstå for offentligheden samt for vores kunder og forretningspartnere. Derfor vil vi gerne på forhånd forklare de anvendte begreber.

Vi bruger bl.a. følgende begreber i denne privatlivspolitik:

41. Personoplysninger

Under personoplysninger forstås alle oplysninger om en identificeret eller identificerbar fysisk person.   Ved identificerbar forstås en fysisk person, der direkte eller indirekte kan identificeres, navnlig ved en identifikator som for eksempel et navn, et identifikationsnummer, lokaliseringsdata, en onlineidentifikator eller et eller flere elementer, der er særlige for denne fysiske persons fysiske, fysiologiske, genetiske, psykiske, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet.

4.2. Den registrerede

Den registrerede er enhver identificeret eller identificerbar fysisk person, hvis personoplysninger behandles af den dataansvarlige (vores virksomhed).

4.3Behandling

Behandling er enhver aktivitet eller række af aktivitet, som personoplysninger gøres til genstand for, uanset om det sker med eller uden brug af automatisk behandling, såsom indsamling, registrering, organisering, arkivering, opbevaring, tilpasning eller ændring, udlæsning, søgning, brug, videregivelse ved overførsel, formidling eller anden form for tilrådighedsstillelse, sammenstilling eller samkøring, begrænsning, sletning eller tilintetgørelse.

4.4Begrænsning af behandling

Begrænsning af behandlingen er mærkning af gemte personoplysninger med henblik på at begrænse den fremtidige behandling af dem.

4.5Profilering

Profilering er enhver form for automatiseret behandling af personoplysninger, der består i at anvende sådanne personoplysninger til at vurdere visse personlige aspekter vedrørende en fysisk person, navnlig til at analysere eller forudsige forhold vedrørende den fysiske persons arbejdsindsats, økonomiske situation, helbred, personlige præferencer, interesser, pålidelighed, adfærd, opholdssted eller ændring af opholdssted.

4.6Pseudonymisering

Pseudonymisering er behandling af personoplysninger på en sådan måde, at personoplysningerne ikke længere kan henføres til en bestemt registreret uden brug af yderligere oplysninger, forudsat at disse yderligere oplysninger opbevares separat og er omfattet af tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der sikrer, at personoplysningerne ikke kan henføres til en identificeret eller identificerbar fysisk person.

4.7Databehandler

Databehandleren er en fysisk eller juridisk person, en offentlig myndighed, en institution eller et andet organ, der behandler personoplysninger på den dataansvarliges vegne.

4.8Modtager

En modtager er en fysisk eller juridisk person, en offentlig myndighed, en institution eller et andet organ, som personoplysninger videregives til, uanset om der er tale om en tredjepart eller ej. Offentlige myndigheder, der kan modtage personoplysninger i forbindelse med en specifik efterforskningsopgave i henhold til EU-retten eller medlemsstaternes lovgivning, betragtes dog ikke som modtagere.

4.9Tredjepart

Ved tredjepart forstås enhver fysisk eller juridisk person, offentlig myndighed, institution eller andet organ bortset fra den registrerede, den dataansvarlige, databehandleren og de personer, der under den dataansvarliges eller databehandlerens direkte myndighed er bemyndiget til at behandle personoplysninger.

4.10. Samtykke

Ved samtykke forstås enhver frivillig, specifik og informeret tilkendegivelse af den registreredes ønsker i form af en erklæring eller anden utvetydig bekræftende handling, hvorved den registrerede giver sit samtykke til behandling af personoplysninger om ham eller hende.

5. Retsgrundlag for behandlingen

Art. 6, stk. 1, lit. a) i GDPR (sammenholdt med § 15, stk. 3 i den tyske Telemediengesetz TMG (Lov om telemedier)) tjener vores virksomhed som retsgrundlag for behandlinger, hvor vi indhenter samtykke til et bestemt behandlingsformål.

Hvis behandlingen af personoplysninger er nødvendig for opfyldelsen af en kontrakt, som du er part i, som det fx er tilfældet ved behandlinger, der er nødvendige for levering af varer eller levering af en anden tjenesteydelse eller modydelse, er behandlingen baseret på art. 6, stk. 1, litra b) i GDPR. Det samme gælder for sådanne behandlinger, der er nødvendige for gennemførelsen af foranstaltninger forud for kontraktindgåelse, fx i forbindelse med forespørgsler om vores produkter eller tjenester.

Hvis vores virksomhed er underlagt en retlig forpligtelse, som gør det nødvendigt at behandle personoplysninger, fx til opfyldelse af skatteforpligtelser, er behandlingen baseret på art. 6, stk. 1, litra c) i GDPR.

I sjældne tilfælde kan behandlingen af personoplysninger gå hen og blive nødvendig for at beskytte vitale interesser for den registrerede eller en anden fysisk person. Det er fx tilfældet, hvis en besøgende skulle komme til skade i vores virksomhedslokaler, og det som følge heraf er nødvendigt at videregive deres navn, alder, sygesikringsoplysninger eller andre vigtige oplysninger til en læge, et hospital eller en anden tredjepart. I så fald vil behandlingen være baseret på art. 6, stk. 1, litra d) i GDPR.

I sidste instans kan behandlingen være baseret på art. 6, stk. 1, litra f) i GDPR. Behandlinger, der ikke er omfattet af et af de ovennævnte retsgrundlag, er baseret på dette retsgrundlag, hvis behandlingen er nødvendig for at beskytte en legitim interesse hos vores virksomhed eller en tredjepart, forudsat at den registreredes interesser, grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder ikke vejer tungere. Vi har tilladelse til at udføre sådanne behandlinger, især fordi de specifikt er blevet nævnt af den europæiske lovgiver. I den forbindelse var lovgiveren af den opfattelse, at der kan antages at være en legitim interesse, hvis du er kunde hos os (betragtning 47, 2. punktum i GDPR).

6. Overførsel af oplysninger til tredjepart

Dine personlige oplysninger vil ikke blive overført til tredjeparter til andre formål end dem, der er anført nedenfor.

Vi vil kun dele dine personlige oplysninger med tredjeparter, hvis:

1.    Du har givet dit udtrykkelige samtykke i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a) i GDPR.

2.    Videregivelsen er tilladt i henhold til art. 6, stk. 1, litra f) i GDPR for at beskytte vores legitime interesser, og der ikke er grund til at antage, at du har en overordnet beskyttelsesværdig interesse i, at dine data ikke videregives.

3.    Hvis der er en retlig forpligtelse til at videregive oplysninger i henhold til artikel 6, stk. 1, litra c) i GDPR.

4.    Dette er lovligt tilladt og nødvendigt i henhold til art. 6, stk. 1, litra b) i GDPR med henblik på behandlingen af kontraktmæssige forhold med dig.

Da DENIOS er en globalt aktiv virksomhed, kan det være nødvendigt at videregive dine personoplysninger til lokale datterselskaber eller salgs- og forretningspartnere, hvis hjemsted også kan være uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, for bedre at kunne behandle din anmodning eller for at varetage vores legitime interesser.

Overførsel af dine personoplysninger til tredjelande finder sted på grundlag af standardkontraktklausuler, hvis der ikke foreligger en afgørelse om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet fra Europa-Kommissionen for det pågældende tredjeland.

Du kan se standardkontraktbestemmelserne på https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?uri=CELEX%3A32021D0914&locale=de.

En oversigt over alle Europa-Kommissionens afgørelser om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet kan findes på https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_de.

7. Teknik

7.1 SSL/TLS-kryptering

Dette websted anvender SSL- eller TLS-kryptering for at garantere sikkerheden i forbindelse med databehandlingen og for at beskytte overførslen af fortroligt indhold, fx bestillinger, login-data eller kontaktanmodninger, som du sender til os som operatør. Du kan genkende en krypteret forbindelse ved, at der står "https://" i stedet for "http://" i browserens adresselinje, og ved at der er et låsesymbol i din browserlinje.

Vi bruger denne teknologi til at beskytte dine overførte data.

7.2 Dataindsamling ved besøg på webstedet

Når du udelukkende bruger vores websted til informationsformål, dvs. hvis du ikke registrerer dig eller på anden måde overfører oplysninger til os, indsamler vi kun de data, som din browser overfører til vores server (i såkaldte  serverlogfiler). Vores websted indsamler en række generelle data og oplysninger, hver gang du eller et automatiseret system tilgår en side. Disse generelle data og oplysninger gemmes i serverens logfiler. Der kan registreres følgende:

1.    Anvendte browsertyper og -versioner.

2.    Operativsystemet, der bruges af adgangssystemet.

3.    Webstedet, hvorfra et system, der tilgår vores websted, når til vores websted (den såkaldte referrer).

4.    De underwebsteder, som der er adgang til via et adgangssystem på vores websted.

5.    Dato og tidspunkt for adgang til webstedet.

6.    En internetprotokoladresse (IP-adresse).

7.    Internetudbyderen for ​​adgangssystemet.

Når vi bruger disse generelle data og oplysninger, knyttes de ikke til din person. Disse oplysninger er snarere nødvendige for at

1.    levere indholdet på vores hjemmeside korrekt,

2.    optimere indholdet af vores websted og reklamen for webstedet,

3.    sikre den permanente drift af vores IT-systemer og teknologien på vores websted, og

4.    give de retshåndhævende myndigheder de oplysninger, der er nødvendige for retsforfølgelse i tilfælde af et cyberangreb.

Derfor vil de indsamlede data og oplysninger udelukkende blive brugt af os til statistiske formål og analyseret med det formål at øge databeskyttelsen og datasikkerheden i vores virksomhed, så der opnås et optimalt beskyttelsesniveau for personoplysningerne, vi behandler. Dataene i serverlogfilerne gemmes separat fra alle personoplysninger, som en registreret person har angivet.

Retsgrundlaget for databehandlingen er art. 6, stk. 1, litra f) i GDPR. Vores legitime interesser følger af de dataindsamlingsformål, der er anført ovenfor.

7.3 Google reCaptcha

På dette websted bruger vi reCAPTCHA-funktionen fra Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland ("Google"). Denne funktion tjener især til at skelne mellem indtastninger foretaget af en fysisk person eller misbrug ved hjælp af maskinel og automatisk bearbejdning. Servicen omfatter også, at IP-adressen og evt. yderligere oplysninger, som Google har brug for til reCAPTCHA-tjenesten, sendes til Google.

Disse behandlinger udføres kun, når der er givet udtrykkeligt samtykke i overensstemmelse med art. 6, stk. 1, litra a) i GDPR.

Yderligere oplysninger om Google reCAPTCHA og Googles privatlivspolitik kan findes på: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

7.4 Amazon Web Services - AWS (Hosting)

Vi hoster vores hjemmeside på Amazon Web Services (AWS). Udbyderen er Amazon Web Services EMEA SARL, 38 Avenue John F. Kennedy, 1855 Luxembourg.

Når du besøger vores websted, behandles dine personlige oplysninger på AWS-serverne. Personoplysninger kan også blive overført til AWS' moderselskab i USA. Overførsel af data til USA er baseret på EU's standardkontraktklausuler. Detaljerede oplysninger findes på: https://aws.amazon.com/de/blogs/security/aws-gdpr-data-processing-addendum/.

Brugen af AWS er baseret på artikel 6, stk. 1, litra f) i GDPR. Vi har en legitim interesse i at sikre, at vores websted præsenteres så pålideligt som muligt.

Vi har indgået en kontrakt om databehandling med AWS. Dette er en kontrakt, der er påkrævet i henhold til databeskyttelsesloven, som sikrer, at AWS kun behandler de personlige oplysninger for besøgende på vores websted i overensstemmelse med vores instruktioner og GDPR.

Du kan få flere oplysninger om AWS' privatlivspolitik her: https://aws.amazon.com/de/privacy/?nc1=f_pr.

 

7.5 Consent Management Platform (CMP) fra OneTrust

Dette websted bruger CMP fra OneTrust. Modtagere af dine oplysninger i henhold til artikel 13, stk. 1, litra e) i GDPR er OneTrust, LLC, 1350 Spring St NW, Atlanta, GA 30309, USA.

I forbindelse med ordrebehandling overfører vi personoplysninger (samtykkeoplysninger). Ved samtykkeoplysninger forstås følgende oplysninger:

§  Webstedets anmodnings-URL-adresser

§  Enhedsoplysninger

§  Browseroplysninger

§  Anonymiserede IP-adresser

§  Opt-in og opt-out data

§  Dato og tidspunkt for besøget

§  Webstedets anmodnings-URL-adresser

§  Sidesti til webstedet

§  Geografisk placering

Oplysningerne behandles med henblik på opfyldelsen af juridiske forpligtelser (dokumentationspligt i henhold til art. 7, stk. 1 i GDPR) og den tilhørende dokumentation af samtykker og dermed på grundlag af art. 6, stk. 1, litra c) i GDPR. Local Storage bruges til at gemme dataene.

Webstedets funktionalitet er ikke garanteret uden den beskrevne behandling. Der er ingen mulighed for brugeren for at gøre indsigelse, så længe der er en retlig forpligtelse til at indhente brugerens samtykke til visse databehandlinger (art. 7, stk. 1, 6, stk. 1, pkt. 1, lit. c) i GDPR).

Du kan få flere oplysninger om OneTrust på følgende websted: https://www.onetrust.de/datenschutzerklaerung/.

 

8. Cookies

8.1 Generelt om cookies

På vores internetside bruger vi cookies. Det er små filer, der automatisk oprettes af din browser og lagres på din enhed (bærbar computer, tablet, smartphone eller lignende), når du besøger vores websted.

I cookien lagres oplysninger, som opstår i forbindelse med den specifikke anvendte slutenhed. Det betyder dog ikke, at vi får direkte kendskab til din identitet.

Brugen af cookies tjener på den ene side til at give dig en mere behagelig brugeroplevelse. Vi bruger såkaldte session-cookies for at identificere, at du allerede har besøgt enkelte sider på vores websted. De slettes automatisk, når du forlader vores websted.

Derudover bruger vi også midlertidige cookies for at optimere brugervenligheden. Disse cookies gemmes på din enhed i en bestemt periode. Hvis du besøger vores websted igen for at bruge vores tjenester, genkendes det automatisk, at du allerede har besøgt vores websted, og hvilke indtastninger og indstillinger du har foretaget, så du ikke behøver at indtaste dem igen.

På den anden side bruger vi cookies til statistisk registrering af brugen af vores websted og evaluering med henblik på at optimere vores tilbud til dig. Disse cookies gør det muligt for os automatisk at genkende, at du allerede har været hos os, når du besøger vores websted igen. Disse cookies slettes automatisk efter en bestemt periode.

8.2 Retsgrundlag for anvendelsen af cookies

De data, der behandles ved hjælp af cookies, som er nødvendige for, at hjemmesiden kan fungere korrekt, er påkrævede for at beskytte vores legitime interesser og tredjeparters interesser i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra f) i GDPR.

Behandlingen af dine personoplysninger ved hjælp af vores samtykkecookie (OneTrust) sker for at kortlægge og bevise dit samtykke til levering af teknisk unødvendige cookies og dermed med henblik på overholdelse af gældende lovbestemmelser i henhold til art. 6, stk. 1, litra c) i GDPR.

For alle andre cookies gælder det, at du skal have givet dit samtykke hertil via vores opt-in cookie-banner i henhold til art. 6, stk. 1, litra a) i GDPR

9. Indhold på vores websted

9.1 Registrering af en kundekonto

Du har mulighed for at registrere dig på vores websted ved at indtaste personoplysninger.

De personoplysninger, der overføres til os i processen, stammer fra den respektive indtastningsmaske, der anvendes ved registreringen.

Det drejer sig hovedsageligt om følgende oplysninger:

·         Fornavn, efternavn

·         Faktura- og leveringsadresse

·         E-mailadresse 

·         Faktura- og betalingsoplysninger 

·         Evt. fødselsdato

·         Evt. telefonnummer

De personoplysninger, som du indtaster, indsamles og opbevares udelukkende til vores interne brug og til vores egne formål. Vi kan sørge for overførsel til en eller flere databehandlere, fx en pakkeleverandør, som ligeledes udelukkende vil bruge personoplysningerne, der kan henføres til os, til intern brug.

Når du registrerer dig på vores websted, gemmes IP-adressen, som din internetudbyder (ISP) har tildelt dig, samt datoen og tidspunktet for registreringen. Disse data lagres, fordi det er den eneste måde at forhindre misbrug af vores tjenester på. Dataene gør det om nødvendigt også muligt at opklare strafbare handlinger. Derfor er opbevaringen af ​​disse data nødvendige for at sikre os selv. Disse oplysninger videregives principielt ikke til en tredjepart, medmindre der er en retlig forpligtelse til at videregive dem, eller videregivelsen tjener til strafferetlig forfølgelse.

Din registrering med frivillig afgivelse af personoplysninger gør det desuden muligt for os at tilbyde dig indhold eller tjenester, som på grund af sagens natur kun kan tilbydes til registrerede brugere. Registrerede personer kan til enhver tid ændre de personoplysninger, som de har angivet under registreringen, eller få dem slettet helt fra vores database.

På din anmodning vil vi til enhver tid informere dig om, hvilke personoplysninger, vi har gemt om dig. Desuden retter eller sletter vi personoplysninger på din anmodning, i det omfang dette ikke strider mod eventuelle lovbestemte opbevaringsforpligtelser. Den databeskyttelsesansvarlige, der er nævnt i denne privatlivspolitik, og alle andre medarbejdere står til rådighed for den registrerede som kontaktpersoner i denne forbindelse.

Behandlingen af dine oplysninger sker for at sikre dig en behagelig og nem brug af vores websted. Dette udgør en legitim interesse i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f) i GDPR.

For at du kan bruge din e-mailadresse til at oprette en konto, sender vi dig også en bekræftelsesmail i henhold til artikel 6, stk. 1, litra c) i GDPR.

9.2 Databehandling med henblik på indgåelse af kontrakt

I henhold til art. 6, stk. 1, litra b) i GDPR indsamles og behandles personoplysninger, hvis du giver os dem med henblik på at indgå en kontrakt. Hvilke oplysninger der indsamles, fremgår af de pågældende indtastningsformularer. Vi gemmer og bruger de oplysninger, du giver os, med henblik på indgåelse af en kontrakt. Når kontrakten er blevet fuldt ud behandlet, vil dine data blive spærret under hensyntagen til skattemæssige og handelsretlige opbevaringsperioder og slettet efter udløbet på disse perioder, medmindre du udtrykkeligt har givet dit samtykke til en yderligere brug af dine data, eller vi har forbeholdt os en lovlig tilladt videre brug af dine oplysninger, hvilket vi informerer dig om nedenfor.

De personoplysninger, som vi indsamler, videregives som led i kontraktbehandlingen til det transportfirma, der har fået til opgave at foretage leveringen, i det omfang det er nødvendigt for leveringen af varen. Vi videregiver dine betalingsoplysninger til det kreditinstitut, som har fået til opgave at behandle betalingen, i det omfang det er nødvendigt for afviklingen af betalingen. Hvis der anvendes betalingstjenesteudbydere, informerer vi dig udtrykkeligt om dette nedenfor. Retsgrundlaget for overførslen af oplysningerne er art. 6, stk. 1, litra b) i GDPR.

9.3 Paqato

Når dine varer afsendes, behandles dataene i ordrehovedet for at spore forsendelsen og identificere problemer. Brugeroplysningerne gemmes og behandles i PAQATO-systemet til analyse af forsendelser hos PAQATO GmbH, Johann-Krane-Weg 6, 48149 Münster, Tyskland. De beskrevne behandlingsaktiviteter udføres for at kunne levere varerne hurtigere og uden fejl og sikre en smidig kommunikation og sker på grundlag af vores legitime interesse i at yde de pågældende tjenester (art. 6, stk. 1, litra f) i GDPR). Vi sletter oplysningerne, så snart de ikke længere er nødvendige. Vi undersøger nødvendigheden hvert andet år; desuden gælder den juridiske arkiveringspligt.

9.4 Databehandling med henblik på identitetskontrol

I det omfang det måtte være nødvendigt, kontrollerer vi på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b) samt litra f) din identitet ved at indhente informationer fra serviceydere. Retten hertil er begrundet i ønsket om at beskytte din identitet og at undgå bedrageriforsøg, som vil være til skade for os. Informationerne fra vores forespørgsel gemmes sammen med din kundekonto eller din gæstekonto, indtil kontraktforholdet ophører.

9.5 Databehandling med henblik på kreditvurdering og scoring

Såfremt vi leverer ydelser på forhånd, fx ved køb på regning, forbeholder vi os ret til at indhente informationer om din kreditværdighed fra specialiserede servicevirksomheder (kreditoplysningsbureauer) for at beskytte vores legitime interesser. I den forbindelse fremsender vi dine personrelaterede oplysninger, der er nødvendige for at foretage en kreditvurdering, til følgende virksomhed(er):

Creditsafe Deutschland GmbH

Schreiberhauer Straße 30

10317 Berlin, Tyskland

Kreditvurderingen kan indeholde sandsynlighedsværdier ('score'-værdier), der beregnes på basis af videnskabeligt anerkendte matematisk-statistiske metoder, hvor der blandt andet indgår adresseoplysninger i beregningen. De modtagne oplysninger om den statistiske sandsynlighed for udeblivelse af betaling bruger vi til en velovervejet beslutning om begrundelsen for, gennemførelsen af eller ophøret af kontraktforholdet. Der tages hensyn til dine beskyttelsesværdige interesser i henhold til de lovmæssige bestemmelser.

Retsgrundlaget for ovenstående er artikel 6, stk. 1, litra b) og artikel 6, stk. 1, litra f) i GDPR. Vores legitime interesse er at beskytte vores virksomhed mod betalingsforsømmelser.

9.6 Kontakt / kontaktformular

Der indsamles personlige oplysninger, når du kontakter os (fx via kontaktformular eller e-mail). Hvilke data der indsamles i forbindelse med brugen af en kontaktformular, kan ses på den pågældende kontaktformular. Disse oplysninger gemmes og anvendes udelukkende med henblik på at besvare din henvendelse eller kontakte dig og til den dermed tilknyttede tekniske administration. Retsgrundlaget for behandlingen af dataene er vores legitime interesse i at besvare din anmodning i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f) i GDPR. Hvis din kontakt har til formål at indgå en kontrakt, er det yderligere retsgrundlag for behandlingen art. 6, stk. 1, litra b) i GDPR. Dine oplysninger slettes efter den endelige behandling af din henvendelse; dette er tilfældet, hvis det kan udledes af omstændighederne, at den pågældende sag er endeligt afklaret, og forudsat at der ikke foreligger lovbestemte opbevaringsforpligtelser, der foreskriver det modsatte.

9.7 Zendesk-chat

Vi bruger chatfunktionen i Zendesk, en tjeneste fra Zendesk GmbH c/o TaylorWessing

Neue Schönhauser Str. 3-5. Virksomheden er en del af Zendesk, Inc, 989 Market St San Francisco, CA 94103, USA.

Tjenesten giver dig mulighed for at skrive dine spørgsmål til vores medarbejdere i chatten. Eller den bliver videresendt til os.

Zendesk bruger cookies, som gemmes på din enhed. Når du bruger chatten, kan følgende personoplysninger blive behandlet

- Dato og tidspunkt for chatten,

- Browsertype og -version,

- IP-adresse,

- Anvendt operativsystem,

- Mængden af sendte data,

Afhængigt af chattens forløb kan yderligere personoplysninger, som du har givet i chatten, blive behandlet. Levering af data er frivillig og er baseret på dit samtykke. Hvis du bruger dette chatvindue, gemmer vi din IP-adresse ud over dine chatbeskeder. Det er ikke nødvendigt at angive dit navn i chatten.

Retsgrundlaget for behandlingen af dataene er dit samtykke i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra a), i GDPR.

Dine data kan også blive overført til Zendesks koncernselskaber i USA. Zendesk Inc. er certificeret i henhold til EU-US Data Privacy Framework. Dette udgør en beslutning om tilstrækkelighed i henhold til artikel 45 i GDPR, hvilket betyder, at personoplysninger også kan overføres uden yderligere garantier eller yderligere foranstaltninger.

De behandlede personoplysninger vil blive slettet, så snart de ikke længere er nødvendige for at opnå formålet, og der ikke er nogen juridiske forpligtelser eller tilladelser til det modsatte.

Yderligere oplysninger om Zendesks databehandling kan findes her:

https://support.zendesk.com/hc/de/articles/4408821267610-DSGVO-h%C3%A4ufig-gestellte-Fragen-zu-Zendesk-Produkten#topic_cmq_xsl_d2b

10. Databehandling til reklameformål

10.1 Egne reklameformål og tredjeparts reklameformål / interessebaseret reklame

Såfremt du har indgået en kontrakt med os eller har fået tilsendt reklamemateriale, registrerer vi dig som eksisterende kunde eller interesseret person. I disse tilfælde behandler vi dine oplysninger for at kunne sende informationer om nye produkter og serviceydelser til dig ad denne vej. Denne behandling sker på grundlag af art. 6, stk. 1, litra f) i GDPR, hvis og for så vidt der ikke er anført andet i denne privatlivspolitik.

For at sikre, at du kun modtager salgsfremmende oplysninger, der formodes at være af interesse for dig, kategoriserer og tilføjer vi yderligere oplysninger til din kundeprofil på grundlag af art. 6, stk. 1, litra f) i GDPR. Til det formål bruges både statistiske informationer samt oplysninger om din person (fx basisoplysninger fra din kundeprofil). Målet er, at du udelukkende vil få tilsendt reklame, der orienterer sig efter dine faktiske eller formodede behov, så du ikke generes af unødig reklame.

Vi sletter dine personoplysninger, så snart de ikke længere er nødvendige for opfyldelsen af formålet, dog senest efter udløbet af de gældende lovbestemte opbevaringsperioder.

Såfremt du gør indsigelse, spærres den pågældende kontaktadresse for yderligere databehandling i reklameøjemed. Vi gør opmærksom på, at det undtagelsesvist kan forekomme, at der midlertidigt fremsendes reklamemateriale til dig, efter at din indsigelse er blevet modtaget. Det skyldes de tekniske forhold på grund af den nødvendige forberedelsestid for reklamer og betyder ikke, at vi ikke imødekommer din indsigelse.

10.2 Udsendelse af nyhedsbreve til eksisterende kunder

Hvis du har givet os din e-mailadresse i forbindelse med køb af varer eller tjenesteydelser, forbeholder vi os ret til med jævne mellemrum at sende dig tilbud om varer eller tjenester, som svarer til dem, du allerede har købt fra vores sortiment. I henhold til § 7, stk. 3 i UWG (den tyske lov om bekæmpelse af unfair konkurrence) behøver vi ikke at indhente særskilt samtykke fra dig til dette. I denne henseende sker databehandlingen udelukkende på grundlag af vores legitime interesse i at sende personaliseret direkte reklame i overensstemmelse med art. 6, stk. 1, litra f) i GDPR. Hvis du i første omgang har gjort indsigelse mod brugen af din e-mailadresse til dette formål, sender vi dig ikke nogen e-mails. Du kan naturligvis også altid på et senere tidspunkt gøre indsigelse mod brugen af din e-mailadresse til reklameformål.

Når vi modtager din indsigelse, ophører brugen af din e-mailadresse til reklameformål med det samme. Hvis du gør indsigelse mod brugen af din e-mailadresse, vil du ikke pådrage dig andre omkostninger end transmissionsomkostningerne i henhold til basispriserne.

 

10.3 Informationsmail om det digitale katalog

Hvis du har givet os dine kontaktoplysninger på www.denios.dk/kataloger-og-brochurer, sender vi dig regelmæssigt (normalt mindst en gang om året) en informationsmail med oplysninger om en opdatering af vores hovedkatalog og giver dig adgang til vores digitale katalog. 

Disse oplysninger gives på grundlag af vores legitime interesse i at sende dig oplysninger om vores aktuelle produktportefølje og priser. Retsgrundlaget for databehandlingen er art. 6, stk. 1, litra f) i GDPR.

De personoplysninger, der indsamles som led i en tilmelding til informationsmailen, bruges til at sende den nævnte informationsmail og til at give adgang til vores digitale katalog. Desuden kan abonnenter på informationsmailen blive informeret pr. e-mail, hvis det er nødvendigt for driften af de relevante tjenester. Det kan fx være tilfældet, hvis de tekniske forhold ændrer sig.

De personlige oplysninger, der indsamles i forbindelse med tilmelding til informationsmailen, vil ikke blive videregivet til tredjeparter. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod at modtage vores informationsmails med virkning for fremtiden. Du er velkommen til at sende din indsigelse til datenschutz-denios@audatis.de.

 

10.4 Nyhedsbrev med reklame

På vores websted har du mulighed for at tilmelde dig vores virksomheds nyhedsbrev. De personoplysninger, der overføres til os i processen, stammer fra den respektive indtastningsmaske, der anvendes ved bestillingen af nyhedsbrevet.

Vi informerer vores kunder og forretningspartnere om vores tilbud med jævne mellemrum ved hjælp af et nyhedsbrev. Nyhedsbrevet fra vores virksomhed kan kun modtages af dig, hvis

1.    du har en gyldig e-mailadresse, og

2.    du har tilmeldt dig nyhedsbrevet.

Af juridiske årsager vil der i dobbelt opt-in-procedure blive sendt en bekræftelsesmail til den e-mailadresse, som du indtastede første gang for at få tilsendt nyhedsbrevet. Denne bekræftelsesmail bliver brugt til at kontrollere, om du som ejer af e-mailadressen har godkendt modtagelsen af nyhedsbrevet.

Ved tilmelding til nyhedsbrevet gemmer vi også den IP-adresse, som din internetudbyder (ISP) har tildelt til det it-system, du brugte på registreringstidspunktet, samt datoen og tidspunktet for tilmeldingen. Indsamlingen af disse data er nødvendig for at kunne spore (eventuelt) misbrug af din e-mailadresse på et senere tidspunkt og tjener derfor vores retsbeskyttelse.

De personoplysninger, der indsamles i forbindelse med en tilmelding til nyhedsbrevet, bruges udelukkende til at sende vores nyhedsbrev. Desuden kan abonnenter på nyhedsbrevet blive informeret pr. e-mail, hvis det er nødvendigt for driften af nyhedsbrevstjenesten eller en relateret registrering, hvilket kan være tilfældet ved ændringer i nyhedsbrevstilbuddet eller tekniske ændringer. De personoplysninger, der indsamles som led i nyhedsbrevstjenesten, videregives ikke til tredjeparter. Du kan til enhver tid annullere din tilmelding til vores nyhedsbrev. Dit samtykke til opbevaring af personlige data, som du har givet os med henblik på udsendelse af nyhedsbrevet, kan til enhver tid tilbagekaldes. Der findes et tilsvarende link i hvert nyhedsbrev, så du kan tilbagekalde samtykket. Det er desuden til enhver tid muligt at afmelde sig fra nyhedsbrevet direkte på vores websted eller at informere os om dette på anden vis. Du vil ikke pådrage dig andre omkostninger som følge af din tilbagekaldelse end transmissionsomkostningerne i henhold til basistaksterne.

Retsgrundlaget for databehandlingen med henblik på udsendelse af nyhedsbrevet er, i tilfælde af din tilmelding til at modtage nyhedsbrevet, art. 6, stk. 1, litra a) i GDPR.

For yderligere oplysninger om DENIOS-nyhedsbrevet kan du besøge https://www.denios.dk/nyhedsbrev/.

10.5 Episerver

Vi bruger Episerver til at sende nyhedsbreve. Udbyderen er Episerver GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Tyskland. Episerver er en tjeneste, der kan bruges til at organisere og analysere udsendelsen af ​​nyhedsbreve. De oplysninger, der indtastes i forbindelse med tilmelding til nyhedsbrevet (fx en e-mailadresse), gemmes på Episervers servere.

Vores nyhedsbreve, der sendes med Episerver, giver os mulighed for at analysere adfærden hos nyhedsbrevets modtagere. Det kan bl.a. analyseres, hvor mange modtagere, der har åbnet nyhedsbrevet, og hvor ofte der blev klikket på forskellige links i nyhedsbrevet. Ved hjælp af såkaldt konverteringssporing kan det også analyseres, om en foruddefineret handling (fx køb af et produkt på vores websted) har fundet sted, efter at du har klikket på linket i nyhedsbrevet.

I forbindelse med udsendelse af vores nyhedsbrev til vores eksisterende kunder (afsnit 10.2) foretages analysen på baggrund af vores legitime interesse i at fastslå nyhedsbrevets succes og optimere dets indhold (art. 6, stk. 1, litra f) i GDPR). Hvis du tilmelder dig til at modtage vores nyhedsbrev (punkt 10.3), foretages analysen på grundlag af dit samtykke, som du har givet ved tilmeldingen (art. 6, stk. 1, litra a) i GDPR).

Hvis du ikke ønsker, at Episerver foretager analyser, skal du afmelde dig nyhedsbrevet. Der findes et afmeldingslink i hvert nyhedsbrev. Desuden kan du afmelde nyhedsbrevet direkte på webstedet.

De oplysninger, du giver os med henblik på at modtage nyhedsbrevet, vil blive gemt af os, indtil du afmelder dig fra nyhedsbrevet, og vil blive blokeret på vores servere samt på Episervers servere, hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet. Hvis du ønsker at få slettet oplysningerne, som du indtastede ved tilmeldingen til nyhedsbrevet, bedes du give os besked. Oplysninger, som vi gemmer til andre formål (fx e-mailadresser til medlemsområdet), forbliver upåvirket af dette.

For flere oplysninger henvises til Episervers privatlivspolitik på: https://www.episerver.com/de/legal/datenschutz

10.6 Samarbejde med vores datterselskaber til reklameformål

For at varetage DENIOS-koncernens legitime interesse i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f) i GDPR i at optimere vores tilstedeværelse på reklame- og salgsmarkedet for både vores hovedkontor og datterselskaber kan det være nødvendigt for os at dele visse personoplysninger inden for DENIOS-koncernen. Det drejer sig især om mulige kontaktdata, oplysninger om dine interesser og din kundeprofil samt din brug af vores produkter og tjenester.

10.7. Abonnement på ekspertpublikationer

De personoplysninger, der afgives i forbindelse med den gratis bestilling af DENIOS' ekspertpublikationer, vil blive brugt af DENIOS-koncernen til at sende DENIOS' nyhedsbrev og til optagelse af kontakt pr. post eller telefon fra DENIOS' side med henblik på at give dig oplysninger om DENIOS-koncernens produkter og tjenester.

Brugen af personoplysninger til de beskrevne formål er DENIOS' kontraktmæssigt fastsatte og nødvendige modydelse for DENIOS' gratis downloadtjeneste (betaling for ekspertpublikationen med personoplysninger).

Gratis levering af det pågældende dokument er kun mulig på grund af muligheden for salgsfremmende brug af personoplysningerne. Derfor er det ikke nødvendigt at give yderligere samtykke til modtagelse af nyhedsbrevet og/eller til de nævnte yderligere reklametiltag. Retsgrundlaget for behandlingen er art. 6, stk. 1, pkt. 1, litra b) i GDPR.

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod at modtage reklameinformation via e-mail, post eller telefon ved at sende en uformel erklæring til DENIOS (e-mail: info@denios.de, telefon: 0049 (0)5731 753-0). Der vil ikke blive gjort yderligere brug af oplysningerne til salgsfremmende formål efter indsigelsen. Ved at gøre brug af din indsigelsesret vil du ikke pådrage dig andre omkostninger end transmissionsomkostningerne i henhold til basispriserne.

For at få yderligere oplysninger om DENIOS SE-nyhedsbrevet og se eksempler på tidligere nyhedsbreve kan du besøge https://www.denios.dk/nyhedsbrev/.

12. Vores aktiviteter på sociale medier

Vi er repræsenteret med vores egne sider på sociale medier, så vi også kan kommunikere med dig på disse medier og informere dig om vores tjenester. Hvis du besøger en af vores sociale mediesider, er vi sammen med udbyderen af den pågældende sociale medieplatform ansvarlig i henhold til art. 26 i GDPR for de behandlinger, der udløses af besøget, og som vedrører personoplysninger.

Vi er ikke den oprindelige udbyder af disse sider, men anvender dem blot inden for rammerne af de muligheder, som de respektive udbydere har givet os.

For en sikkerheds skyld vil vi derfor gerne gøre opmærksom på, at dine oplysninger også kan blive behandlet uden for Den Europæiske Union eller Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Brugen kan derfor indebære databeskyttelsesrisici for dig, da det kan være vanskeligere at beskytte dine rettigheder, fx retten til information, sletning, indsigelse osv., og behandlingen i de sociale netværk foretages ofte direkte af udbyderne med heblik på reklame eller til analyse af brugeradfærd, uden at vi har mulighed for at påvirke dette. Hvis der oprettes brugsprofiler af udbyderen, bruges der ofte cookies, eller brugsadfærden tilknyttes direkte til din egen medlemsprofil på de sociale medier (hvis du er logget ind her).

De beskrevne behandlinger af personoplysninger udføres i overensstemmelse med art. 6, stk. 1, litra f) i GDPR på grundlag af vores legitime interesse og den pågældende udbyders legitime interesse i at kunne kommunikere med dig på en tidssvarende måde eller informere dig om vores tjenester. Hvis du som bruger skal give dit samtykke til databehandling hos de respektive udbydere, er retsgrundlaget art. 6, stk. 1, litra a) i GDPR sammenholdt med art. 7 i GDPR.

Da vi ikke har adgang til udbydernes databaser, vil vi gerne gøre opmærksom på, at det er bedst at gøre dine rettigheder (fx til information, rettelse, sletning osv.) direkte gældende hos den pågældende udbyder. Yderligere oplysninger om behandlingen af dine data på de sociale medier og muligheden for at gøre brug af din ret til at gøre indsigelse eller tilbagekaldelse (såkaldt opt-out) er anført nedenfor hos den respektive udbyder af de sociale medier, som vi bruger:

12.1 Facebook

(Med)ansvarlig for databehandlingen i Europa:

Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland

Privatlivspolitik (datapolitik): https://www.facebook.com/about/privacy

Opt-out og reklameindstillinger:

https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

https://de-de.facebook.com/about/privacy/

12.2 Instagram

(Med)ansvarlig for databehandlingen i Tyskland:

Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland

Privatlivspolitik (datapolitik): http://instagram.com/legal/privacy/

Opt-out og reklameindstillinger:

https://www.instagram.com/accounts/privacy_and_security/

12.3 LinkedIn

(Med)ansvarlig for databehandlingen i Europa:

LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Irland

Privatlivspolitik: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Opt-out og reklameindstillinger:

https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

12.4 Twitter

(Med)ansvarlig for databehandlingen i Europa:

Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irland

Privatlivspolitik: https://twitter.com/de/privacy

Information om dine data:

https://twitter.com/settings/your_twitter_data

Opt-out og reklameindstillinger:

https://twitter.com/personalization

12.5 YouTube

(Med)ansvarlig for databehandlingen i Europa:

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland

Privatlivspolitik: https://policies.google.com/privacy

Opt-out og reklameindstillinger:

https://adssettings.google.com/authenticated

13. Webanalyse

13.1 econda

13.1.1 econda (cookie)

Vi har integreret komponenter fra virksomheden econda på dette websted. econda er en webanalysetjeneste. Webanalyse er indsamling og og evaluering af data om de besøgendes adfærd på websteder. En webanalysetjeneste indsamler bl.a. data om, hvilket websted en registreret person kom til et andet websted fra (såkaldt referrer), hvilke undersider på webstedet, der blev besøgt, eller hvor ofte og hvor længe en underside blev besøgt. En webanalyse bruges primært til at optimere et websted og til at analysere cost-benefit-analysen af internetreklamer.

econdas driftsselskab er econda GmbH, Zimmerstr. 6, 76137 Karlsruhe, Tyskland.

econda placerer en cookie på din enhed. Hver gang du henter en af de enkelte sider på dette websted, som drives af os, og hvor der er integreret en econda-komponent, bliver internetbrowseren på din enhed automatisk opfordret af den pågældende econda-komponent til at overføre data til econda med henblik på markedsføring og optimering. Inden for rammerne af denne tekniske procedure får econda kendskab til data, som efterfølgende bruges til at oprette pseudonyme brugsprofiler. De brugsprofiler, der genereres på denne måde, bruges til at analysere din adfærd og evalueres med henblik på at forbedre og optimere vores websted. Dataene, der indsamles via econda-komponenten, vil ikke blive brugt til at identificere dig, uden at du først har givet dit særskilte og udtrykkelige samtykke. Disse oplysninger knyttes ikke sammen med personoplysninger eller med andre oplysninger, der indeholder det samme pseudonym.

Du kan til enhver tid forhindre placeringen af cookies via vores hjemmeside ved hjælp af en tilsvarende indstilling i den anvendte internetbrowser og dermed permanent gøre indsigelse mod placeringen af cookies. En sådan indstilling af den anvendte internetbrowser vil også forhindre econda i at placere en cookie på din enhed. Desuden kan cookies, der allerede er placeret af econda, til enhver tid slettes via en internetbrowser eller andre softwareprogrammer.

Du har også mulighed for at gøre indsigelse mod og forhindre indsamling af de data, der genereres af econda-cookien i forbindelse med brugen af ​​denne hjemmeside, og econdas behandling af disse data. For at gøre dette skal du trykke på send-knappen under linket https://www.econda.de/econda/unternehmen/datenschutz/widerspruchscookie/, som placerer opt-out-cookien. Opt-out-cookien, der placeres med indsigelsen, gemmes på din enhed. Hvis cookierne slettes på din enhed efter en indsigelse, skal du hente linket igen og placere en ny opt-out-cookie.

Med placeringen af opt-out-cookien er der dog en mulighed for, at vores internetsider ikke længere er fuldt funktionsdygtige for dig.

Du kan også forhindre lagring af cookies ved at indstille din webbrowser i overensstemmelse hermed. Du kan også forhindre lagring og overførsel af personoplysninger ved at deaktivere JavaScript i din webbrowser eller ved at installere en JavaScript-blocker (fx https://noscript.net eller https://www.ghostery.com). Vi gør opmærksom på, at disse tiltag kan betyde, at det ikke er alle funktioner på vores hjemmeside, der står til din rådighed.

Behandlingen via econda finder kun sted, hvis du har givet dit udtrykkelige samtykke i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a) i GDPR via vores cookie-banner.

econdas gældende privatlivspolitik kan findes på https://www.econda.de/econda/unternehmen/datenschutz/datenschutzerklaerung/.

13.1.2 Econda Crossell

Vi har integreret komponenter fra virksomheden econda på dette websted. econdas driftsselskab er econda GmbH, Zimmerstr. 6, 76137 Karlsruhe, Tyskland.

Econda Cross Sell er et SaaS-værktøj, der integrerer produktanbefalinger og andet dynamisk indhold på websites eller i onlinebutikker. Dette omfatter anbefalinger af alternative produkter på produktdetaljesider eller en liste over de bedste sælgere på kategorioversigtssider.

Følgende data anvendes til at beregne det dynamiske indhold:

·         Oplysninger fra den aktuelle sides kontekst.

Der bruges ingen personoplysninger, og der er ingen adgang til slutenhedens hukommelse.

·         Statistikker over forbindelser mellem produkter og deres egenskaber.

Disse beregnes bl.a. ud fra historiske bevægelsesdata. Til indsamling af bevægelsesdata anvendes den anonyme måling fra econda Analytics, og der oprettes pseudonymiserede brugerprofiler. Til dette formål placeres der cookies, som behandler data, der gør det muligt at genkende din browser. Blandt andet din IP-adresse. Disse oplysninger anonymiseres straks efter modtagelsen, så det ikke er muligt at knytte brugsprofiler til IP-adresserne.

Retsgrundlaget for denne databehandling (dataindsamling med Econda Analytics) er dit samtykke i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a) i GDPR.

Hvis der blev anmodet om samtykke, baserer behandlingen af oplysningerne på art. 6, stk. 1, litra a) i GDPR. Ellers er brugen i henhold til art. 6, stk. 1, litra f) i GDPR baseret på vores legitime økonomiske interesse i muligheden for at tilbyde vores tjenester på en målrettet måde og dermed generere salg.

Dine data behandles af vores ordretager econda GmbH på grundlag af en kontrakt om ordrebehandling. Ordretageren anvender ikke oplysningerne til egne formål og videregiver dem heller ikke til tredjemand. Oplysningerne opbevares, indtil formålet med databehandlingen ikke længere er relevant.

Databeskyttelsesbestemmelser fra econda kan ses på https://www.econda.de/econda/unternehmen/datenschutz/datenschutzerklaerung/.

 

13.2 Brug af Google-produkter

13.2.1 Google Tag Manager

Dette websted bruger Google Tag Manager, et cookieløst domæne, der ikke indsamler personoplysninger.

Med dette værktøj kan "website tags" (dvs. nøgleord, der er integreret i HTML-elementer) implementeres og administreres via en grænseflade. Ved at bruge Google Tag Manager kan vi automatisk spore, hvilken knap, hvilket link eller hvilket personaliseret billede, du aktivt har klikket på, og vi kan derefter registrere, hvilket indhold på vores websted der er af særlig interesse for dig.

Værktøjet udløser også andre tags, som eventuelt kan indsamle data. Google Tag Manager har ikke adgang til disse data. Hvis du foretaget en deaktivering på domæne- eller cookieniveau, vil dette forblive gældende for alle sporingstags, der er implementeret med Google Tag Manager.

Disse behandlinger udføres kun, når der er givet udtrykkeligt samtykke i overensstemmelse med art. 6, stk. 1, litra a) i GDPR.

13.2.2 Google Analytics

På vores websteder bruger vi Google Analytics, en webanalysetjeneste, der leveres af Google Ireland Limited (https://www.google.de/intl/de/about/) (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; i det følgende benævnt "Google"). I denne forbindelse oprettes der pseudonymiserede brugsprofiler, og der anvendes cookies (se punktet "Cookies"). De informationer, som cookien genererer om din brug af dette websted, som for eksempel

1.    browsertype/-version,

2.    benyttet operativsystem,

3.    referrer-url (den foregående besøgte side),

4.    hostnavnet på den computer, der logges på med (IP-adresse),

5.    klokkeslæt for serverforespørgslen,

vil blive sendt til en af Googles servere i USA, hvor de gemmes. Disse informationer bruges til at analysere brugen af webstedet for at udarbejde rapporter om webstedsaktiviteterne og for at udføre andre serviceydelser, der er forbundet med brugen af webstedet og internettet, for at kunne udføre markedsforskning og foretage en behovstilpasset udformning af disse internetsider. Desuden vil disse informationer i givet fald blive videresendt til en tredjepart, såfremt dette er et lovkrav, eller såfremt denne tredjepart har fået til opgave at behandle dataene. Din IP-adresse vil under ingen omstændigheder blive kombineret med andre data hos Google. IP-adresserne anonymiseres, så der ikke er mulighed for allokering (IP-masking).

Ved at foretage den pågældende indstilling i din browser-software kan du forhindre, at der installeres cookies på din enhed. Vi gør dog opmærksom på, at du i så fald muligvis ikke kan benytte alle funktionerne på dette websted i fuldt omfang.

Disse behandlinger udføres udelukkende, når der er givet udtrykkeligt samtykke via vores cookie-banner i overensstemmelse med art. 6, stk. 1, litra a) i GDPR.

Ved at downloade og installere denne browser-add-on kan du desuden forhindre, at de data, der genereres af cookien, og som har relation til din brug af webstedet (inkl. din IP-adresse), registreres, og at de behandles af Google (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).

I stedet for denne browser-add-on kan du desuden, især med browsere på mobilt udstyr, forhindre registrering af Google Analytics ved at klikke på følgende link: Deaktivér Google Analytics. Der gemmes en frameldingscookie, der forhindrer, at dine data bliver registreret i fremtiden, når du besøger dette websted. Frameldingscookien gælder kun i denne browser og for vores websted og gemmes på din enhed. Hvis du sletter disse cookies i denne browser, skal du gemme frameldingscookien igen.

Du kan finde yderligere informationer om databeskyttelse i forbindelse med Google Analytics i Google Analytics-hjælpen (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de).

13.2.3 Google Ads

Vores websted bruger funktionerne fra Google Ads, hvormed vi annoncerer for dette websted i Googles søgeresultater samt på tredjepartswebsteder. Udbyderen er Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland ("Google"). Til dette formål placerer Google en cookie i browseren på din slutenhed, som automatisk muliggør interessebaseret annoncering ved hjælp af et pseudonymt cookie-id og på baggrund af de sider, du besøger.

Disse behandlinger udføres kun, når der er givet udtrykkeligt samtykke i overensstemmelse med art. 6, stk. 1, litra a) i GDPR.

Yderligere databehandling finder kun sted, hvis du har givet dit samtykke til, at Google sammenkobler din browserhistorik på nettet og i apps med din Google-konto og bruger oplysninger fra din Google-konto til at tilpasse de annoncer, du ser på nettet, til dig. Hvis du er logget ind på Google, mens du besøger vores websted, vil Google bruge dine data sammen med Google Analytics-data til at oprette og definere målgruppelister til remarketing på tværs af enheder. Til dette formål knytter Google midlertidigt dine personlige oplysninger sammen med Google Analytics-data for at danne målgrupper.

Du kan permanent deaktivere placeringen af cookies til reklamepræferencer ved at downloade og installere det browser-plugin, der findes på følgende link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/

Alternativt kan du få oplysninger fra Digital Advertising Alliance på internetadressen www.aboutads.info om indstillingen af cookies og foretage justeringer. Endelig kan du indstille din browser, så du bliver informeret om, at der gemmes cookies, og i hvert enkelt tilfælde selv bestemme, om du vil modtage dem, eller du kan indstille browseren til udelukke cookies i særlige tilfælde eller generelt. Hvis du ikke accepterer cookies, kan funktionerne på vores webside blive indskrænket.

Du kan finde yderligere oplysninger og databeskyttelsesbestemmelserne vedrørende reklamer og Google her: https://www.google.com/policies/technologies/ads/

13.2.4. DoubleClick

Dette websted indeholder komponenter fra DoubleClick by Google. DoubleClick er et varemærke tilhørende Google (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland), hvorunder der markedsføres særlige online-markedsføringsløsninger til reklamebureauer og udgivere.

DoubleClick by Google overfører data til DoubleClick-serveren ved hvert indtryk samt ved klik og andre aktiviteter. Hver af disse dataoverførsler udløser en cookie-anmodning til din browser. Hvis browseren accepterer denne anmodning, placerer DoubleClick en cookie på din enhed. Formålet med cookien er optimering og visning af reklamer. Cookien bruges bl.a. til at placere og vise brugerrelevante reklamer og til at oprette rapporter om eller forbedre reklamekampagner. Desuden tjener cookien til at undgå flere visninger af den samme reklame.

DoubleClick bruger et cookie-id, som er nødvendigt for at udføre den tekniske procedure. Cookie-id'et er fx nødvendigt for at vise en reklame i en browser. DoubleClick kan også bruge cookie-id'et til at registrere, hvilke reklamer der allerede er blevet vist i en browser for at undgå dobbeltplaceringer. Desuden gør cookie-id'et det muligt for DoubleClick at registrere konverteringer.

En cookie fra DoubleClick indeholder ikke nogen personlige oplysninger. En DoubleClick-cookie kan dog indeholde yderligere kampagne-identifikatorer. En kampagne-identifikator bruges til at identificere de kampagner, som du allerede har været i kontakt med.

Hver gang du tilgår en af de enkelte sider på dette websted, der drives af os, og hvor der er integreret en DoubleClick-komponent, overfører internetbrowseren på dit IT-system data til Google med henblik på online-annoncering og afregning af provisioner via den pågældende DoubleClick-komponent. Som en del af denne tekniske procedure får Google kendskab til data, som Google også bruger til at generere provisionsopgørelser. Google kan bl.a. spore, at du har klikket på bestemte links på vores websted.

Du kan til enhver tid forhindre DoubleClick og vores websted i at placere cookies ved at justere indstillingerne i din internetbrowser. Desuden kan allerede indstillede cookies til enhver tid slettes via internetbrowseren eller andre softwareprogrammer.

Brugen af DoubleClick er baseret på dit samtykke til de nævnte behandlinger (art. 6, stk. 1, pkt. 1, litra a) i GDPR.

Yderligere oplysninger og de gældende databeskyttelsesbestemmelser for DoubleClick by Google kan findes på https://www.google.com/intl/de/policies/.

13.3 WiredMinds

Vores websted bruger sporingspixel-teknologien fra WiredMinds GmbH til at analysere de besøgendes adfærd (www.wiredminds.de).

Herved behandles en besøgendes IP-adresse. Behandlingen foretages udelukkende med henblik på at indsamle firmarelevante oplysninger som fx virksomhedens navn.

IP-adresser tilhørende fysiske personer udelukkes fra videre brug (whitelist-procedure). IP-adressen gemmes aldrig i LeadLab.

Når vi behandler data, er det i vores særlige interesse at sikre fysiske personers databeskyttelsesrettigheder. Vores interesse er baseret på artikel 6, stk. 1, litra f) i GDPR. De data, vi indsamler, gør det ikke på noget tidspunkt muligt at drage nogen konklusioner om en identificerbar person.

WiredMinds GmbH bruger disse oplysninger til at udarbejde anonyme brugsprofiler vedrørende de besøgendes adfærd på vores websted. De data, der indhentes på denne måde, bruges ikke til at identificere den besøgende på vores websted personligt.

Udelukkelse fra sporing

13.4 Algolia

Vi bruger tjenesten "Algolia" på vores hjemmeside, som leveres af Algolia Inc. 3790 El Camino Real, Unit No. 518, Palo Alto, CA 94306, USA.

Algolia gør det muligt for os at forbedre søgeresultaterne, så vi kun viser dig de produkter, der matcher din søgning. Når du foretager en søgning på vores hjemmeside, registrerer vi din:

- IP-adresse

- Indtastninger i søgefeltet

- Interaktioner med vores webshop

De overføres til Algolia Inc. via en API. En API er en grænseflade mellem vores hjemmeside og Algolia. Der behandles ikke andre personlige data, og der oprettes der ikke en permanent profil af dine søgeindtastninger.

Retsgrundlaget for behandlingen er artikel 6, stk. 1, litra f) i GDPR. Sikring af en optimeret søgefunktion på vores hjemmeside er en legitim interesse i henhold til denne bestemmelse. Overførslen af dine personlige data til USA sker på grundlag af standardkontraktbestemmelserne. Du kan finde flere oplysninger på: https://www.algolia.com/pdf/DPA-latest.pdf.

Personoplysningerne opbevares, så længe det er nødvendigt for at opfylde formålet med behandlingen. Dataene slettes, så snart de ikke længere er nødvendige for at opfylde formålet.

Du kan finde flere oplysninger om Algolia Inc.s databeskyttelsesbestemmelser på: https://www.algolia.com/policies/privacy/.

13.5 Hotjar

Dette websted bruger Hotjar. Udbyderen er Hotjar Ltd., Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europa (websted: www.hotjar.com).

Hotjar er et værktøj, der bruges til at analysere din brugeradfærd på dette websted. Med Hotjar kan vi bl.a. registrere dine muse- og scrollbevægelser og klik. Hotjar kan også se, hvor længe du har holdt musemarkøren på et bestemt sted. Ud fra disse oplysninger opretter Hotjar såkaldte varmekort, som kan bruges til at bestemme, hvilke områder af webstedet, der foretrækkes af de besøgende på webstedet.

Desuden kan vi se, hvor længe du blev på en side, og hvornår du forlod den. Vi kan også fastslå, på hvilket tidspunkt du har afbrudt dine indtastninger i en kontaktformular (såkaldte konverteringstragter). Hotjar kan desuden bruges til at få direkte feedback fra de besøgende på webstedet. Denne funktion tjener til at forbedre webstedsoperatørens webtilbud.

Hotjar bruger cookies. Cookies er små tekstfiler, der lagres på din computer og gemmes af din browser. De tjener til at gøre vores tilbud mere brugervenligt, effektivt og sikkert. Disse cookies kan især bruges til at fastslå, om dette websted er blevet besøgt med en bestemt slutenhed, eller om Hotjar-funktionerne er blevet deaktiveret for den pågældende browser. Hotjar-cookies forbliver på din slutenhed, indtil du sletter dem.

Du kan indstille din browser, så du informeres om placeringen af cookies og kun tillader cookies i enkelte tilfælde, udelukker accept af cookies i visse tilfælde eller generelt og aktiverer automatisk sletning af cookies, når browseren lukkes. Hvis cookies er deaktiveret, kan funktionerne på vores webside blive indskrænket.

Brugen af Hotjar og lagringen af Hotjar-cookies er baseret på artikel 6, stk. 1, litra a) i GDPR.

13.6 Bing Ads

På webstedet bruger vi teknologi fra Bing Ads (bingads.microsoft.com), som leveres og drives af Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA ("Microsoft"). Microsoft placerer en cookie på din enhed, hvis du har fået adgang til vores websted via en Microsoft Bing-annonce. Dette gør det muligt for Microsoft og os at genkende, at en person har klikket på en annonce, er blevet omdirigeret til vores websted og er nået frem til en forudbestemt landingsside ("konverteringsside"). Vi får kun information om det samlede antal brugere, der har klikket på en Bing-annonce og er blevet sendt videre til konverteringssiden. Microsoft indsamler, behandler og bruger oplysninger via cookien, hvorfra der oprettes brugsprofiler ved hjælp af pseudonymer. Disse brugsprofiler tjener til at analysere de besøgendes adfærd og bruges til at vise reklamer. Der behandles ingen personlige oplysninger om brugerens identitet.

Hvis du ikke ønsker, at oplysninger om din adfærd skal bruges af Microsoft som beskrevet ovenfor, kan du nægte at placere cookien, der er nødvendig til dette formål, fx ved hjælp af en browserindstilling, der generelt deaktiverer den automatiske indstilling af cookies. Du kan også forhindre indsamling af data genereret af cookien og relateret til din brug af webstedet samt Microsofts behandling af disse data ved at gøre indsigelse på følgende link https://choice.microsoft.com/de-DE/opt-out. Du kan få flere oplysninger om databeskyttelse og de cookies, der anvendes af Microsoft og Bing Ads, på Microsofts websted: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

Brugen af Bing Ads og lagringen af Bing-cookies er baseret på artikel 6, stk. 1, litra a) i GDPR.

13.7 LinkedIn Analytics og LinkedIn Ads

LinkedIn Insight Tag fra LinkedIn Ireland Unlimited Company er integreret på dette websted. Dette værktøj opretter en cookie i din webbrowser, som bl.a. gør det muligt at indsamle IP-adressen, enheds- og browseregenskaber og sidehændelser.

Brugen af LinkedIn Insight Tag gør det muligt at vise personlige reklamer på LinkedIn til besøgende på dette websted. Desuden er der mulighed for at udarbejde anonyme rapporter om annoncernes ydeevne samt oplysninger om interaktion på webstedet.

LinkedIn deler ikke nogen personlige oplysninger med os.

I LinkedIns privatlivspolitik på https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy finder du yderligere oplysninger om dataindsamling og dataanvendelse samt muligheder for og rettigheder til at beskytte dit privatliv. Når du er logget ind på LinkedIn, kan du til enhver tid deaktivere dataindsamlingen ved hjælp af følgende link: https://www.linkedin.com/psettings/enhanced-advertising.

Disse behandlinger udføres kun, når der er givet udtrykkeligt samtykke i overensstemmelse med art. 6, stk. 1, litra a) i GDPR.

13.8 Visual Website Optimizer

På dette websted bruger vi tjenesten Visual Website Optimizer. Driftsselskabet er Wingify Software Private Limited, 404, Gopal Heights, Netaji Subhash Place, Pitam Pura, Delhi 110034, Indien.

Visual Website Optimizer giver dig mulighed for at spore virkningerne af forskellige ændringer på et websted (fx ændringer i inputfelter, designændringer osv.) inden for rammerne af såkaldt "A/B-testning".

Hvis der er givet samtykke, kan følgende oplysninger videregives til VWO:

·         Klikstier

·         (Anonymiserede) IP-adresser

·         Brug af elementer

·         Varighed af besøget på webstedet

·         Browser-informationer

·         Lokation

·         Dato og tidspunkt for besøget

·         Enhedens operativsystem

Disse behandlinger udføres kun, når der er givet udtrykkeligt samtykke i overensstemmelse med art. 6, stk. 1, litra a) i GDPR. Hvis du ikke ønsker, at VWO indsamler og behandler de ovennævnte data, kan du til enhver tid nægte dit samtykke eller tilbagekalde det med virkning for fremtiden.

Du kan finde yderligere oplysninger om Visual Website Optimizer på: https://vwo.com/privacy-policy/.

Hvis du ikke ønsker, at Visual Website Optimizer skal registrere din brugsadfærd, kan du bruge dette link til at gøre indsigelse mod indsamling af data: https://www.denios.de/?vwo_opt_out=1

14. Youtube

Vi har integreret YouTube-komponenter på dette websted. YouTube er en videoportal på internettet, som giver videoudgivere mulighed for at lægge gratis videoklip på internettet, og andre brugere kan se, bedømme og kommentere dem gratis. YouTube giver mulighed for at offentliggøre alle former for videoer, og derfor kan man via internetportalen få adgang til komplette film- og tv-programmer, men også musikvideoer, trailere eller videoer, som brugerne selv har lavet.

Driftsselskabet er YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC er et datterselskab af Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Hver gang du tilgår en af de enkelte sider på vores hjemmeside, hvor der er integreret en YouTube-komponent (YouTube-video), bliver internetbrowseren på dit IT-system automatisk opfordret af den pågældende YouTube-komponent til at downloade en repræsentation af den tilsvarende YouTube-komponent fra YouTube. Yderligere informationer om YouTube kan hentes på https://www.youtube.com/yt/about/de/. Inden for rammerne af denne tekniske procedure modtager YouTube og Google oplysninger om, hvilken specifik underside på vores websted, du har besøgt.

Hvis den registrerede samtidig er logget ind på YouTube, genkender YouTube, hvilken specifik underside på vores websted, du besøger, når du henter en underside, der indeholder en YouTube-video. Disse oplysninger indsamles af YouTube og Google og tilknyttes din YouTube-konto.

Via YouTube-komponenten modtager YouTube og Google altid oplysninger om, at du har besøgt vores websted, hvis du er logget ind på YouTube samtidig med, at du henter vores websted, uanset om du klikker på en YouTube-video eller ej. Hvis du ikke ønsker, at disse oplysninger skal overføres til YouTube og Google, kan du forhindre overførslen ved at logge ud af din YouTube-konto, inden du går ind på vores websted.

Disse behandlinger udføres kun, når der er givet udtrykkeligt samtykke i overensstemmelse med art. 6, stk. 1, litra a) i GDPR.

Privatlivspolitikken, som YouTube har offentliggjort, og som kan findes på https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/, indeholder oplysninger om YouTube og Googles indsamling, behandling og brug af personlige oplysninger.

15. Phaina

Vi har integreret komponenter af softwaren (SaaS) Phaina Advise på denne hjemmeside. Operatøren af Phaina er Phaina GmbH, Ravensbergerstr. 47B, 33649 Bielefeld, Tyskland.

Phaina Advise giver mulighed for automatiseret rådgivning, hvor yderligere passende spørgsmål kan stilles på baggrund af de tidligere besvarede spørgsmål for at bestemme brugerens behov så præcist som muligt. Efter spørgsmålene anbefales et produkt baseret på de givne svar, som kan tilgås via et direkte link.

Når tjenesten bruges, kan følgende data blive behandlet:

- Dato og klokkeslæt for opkaldet,

- Browsertype og -version,

- IP-adresse,

- Operativsystem,

Afhængigt af spørgsmålsforløbet kan yderligere personoplysninger, som du har givet undervejs, blive behandlet. Levering af data er frivillig

Den beskrevne behandling udføres på grundlag af vores legitime interesse, art. 6 stk. 1 lit. f) GDPR, i at give vores hjemmesidebesøgende hurtig og målrettet rådgivning og dermed i vores økonomiske interesse. Retsgrundlaget for brugen af Phaina i forbindelse med eksisterende eller fremtidige kontraktforhold er art. 6, stk. 1, litra b) i GDPR.

Personoplysningerne opbevares, så længe det er nødvendigt for at opfylde formålet med behandlingen. Oplysningerne vil blive slettet, så snart de ikke længere er nødvendige for at opfylde formålet.

Du kan finde flere oplysninger om Phaina GmbH's databeskyttelsesbestemmelser på: https://www.phaina.com/datenschutz.

16. Dine rettigheder som "registreret"

16.1 Ret til bekræftelse

Du har ret til at anmode om en bekræftelse fra os om, hvorvidt vi behandler dine personoplysninger.

16.2 Ret til information art. 15 GDPR

Du har til enhver tid ret til gratis at modtage information fra os om de personoplysninger, der er gemt om dig, samt til at få en kopi af disse oplysninger i overensstemmelse med lovbestemmelserne.

16.3 Ret til berigtigelse art. 16 GDPR

Du har ret til at forlange, at urigtige personoplysninger om dig bliver rettet. Du har også ret til, under hensyntagen til formålet med behandlingen, at anmode om udfyldelse af ufuldstændige personoplysninger.

16.4 Sletning art. 17 GDPR

Du har ret til at kræve, at vi straks sletter de personoplysninger, der vedrører dig, forudsat at en af de grunde, der er fastsat i loven, er gældende, og for så vidt som behandlingen eller opbevaringen ikke er nødvendig.

16.5 Begrænsing af behandlingen art. 18 GDPR

Du har ret til at kræve, at vi begrænser behandlingen, hvis et af de juridiske krav er opfyldt.

16.6 Dataportabilitet art. 20 GDPR

Du har ret til at modtage de personlige oplysninger om dig, som du har givet os, i et struktureret, gængs og maskinlæsbart format. Du har også ret til at overføre disse data til en anden dataansvarlig uden hindring fra os, til hvem personoplysningerne blev givet, forudsat at behandlingen er baseret på samtykke i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a) i GDPR eller artikel 9, stk. 2, litra a) i GDPR eller på en kontrakt i henhold til artikel 6, stk. 1, litra b) i GDPR, og behandlingen udføres ved hjælp af automatiserede procedurer, medmindre behandlingen er nødvendig for udførelsen af en opgave i samfundets interesse eller som led i udøvelsen af offentlig myndighed, der er overdraget til os.

Når du udøver din ret til dataportabilitet i henhold til artikel 20, stk. 1 i GDPR, har du desuden ret til at få personoplysningerne overført direkte fra en dataansvarlig til en anden dataansvarlig, i det omfang det er teknisk muligt, og forudsat at dette ikke har negativ indvirkning på andre personers rettigheder og frihedsrettigheder.

16.7 Indsigelse art. 21 GDPR

Du har til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din særlige situation, at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger om dig, der udføres på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra e) (databehandling i offentlighedens interesse) eller f) (databehandling på grundlag af en interesseafvejning) i GDPR.

Dette gælder også for profilering på grundlag af disse bestemmelser i henhold til artikel 4 nr. 4 i GDPR.

Hvis du gør indsigelse, vil vi ikke længere behandle dine personoplysninger, medmindre vi kan påvise tvingende legitime grunde til behandlingen, som går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller hvis behandlingen sker med henblik på at fastslå, udøve eller forsvare retskrav.

I enkelte tilfælde behandler vi personoplysninger med henblik på at gennemføre direkte reklame. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysninger til sådanne reklameformål. Dette gælder også for profilering, for så vidt som den er relateret til direkte reklame. Hvis du gør indsigelse mod, at vi behandler dine oplysninger til direkte reklameformål, vil vi ikke længere behandle personoplysningerne til disse formål.

Du kan frit udøve din ret til at gøre indsigelse i forbindelse med brugen af informationssamfundstjenester, uanset direktiv 2002/58/EF, ved hjælp af automatiserede procedurer, der anvender tekniske specifikationer.

16.8 Tilbagekaldelse af samtykke i henhold til databeskyttelseslovgivningen

Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke til behandling af personoplysninger med virkning for fremtiden.

16.9 Klage til en tilsynsmyndighed

Du har ret til at klage over vores behandling af personoplysninger til en tilsynsmyndighed med ansvar for databeskyttelse.

17. Rutinemæssig opbevaring, sletning og blokering af personoplysninger

Vi behandler og opbevarer kun dine personoplysninger i det tidsrum, der er nødvendigt for at nå formålet med opbevaringen, eller hvis dette er fastsat i de lovbestemmelser, som vores virksomhed er underlagt.

Hvis formålet med opbevaringen ikke længere er relevant, eller hvis en foreskrevet opbevaringsperiode udløber, vil personoplysningerne rutinemæssigt blive blokeret eller slettet i overensstemmelse med de lovmæssige forskrifter.

18. Yderligere informationer

Du kan få yderligere oplysninger om behandlingen af dine personoplysninger ved at henvende dig til vores hovedkontor og vores databeskyttelsesansvarlige.

19. IoT-Services

For brugen af IoT-tjenesterne findes der en separat privatlivspolitik her: https://www.denios.dk/databeskyttelsespolitik-iot

20. Yderligere oplysninger om databeskyttelse

Som virksomhed behandler vi ikke kun personoplysninger på vores websted, men også i forbindelse med mange andre processer. For at kunne give dig så detaljerede oplysninger som muligt om disse behandlingsformål som registreret har vi samlet oplysningerne om de følgende behandlingsaktiviteter og opfylder dermed den lovmæssige oplysningspligt i henhold til art. 13-14 i GDPR:

·         Oplysninger om databeskyttelse i forhold til kontakter og kommunikationspartnere

·         Oplysninger om databeskyttelse i forhold til kunder og leverandører

Hvis du har brug for yderligere oplysninger, som du ikke kan finde her og i den følgende detaljerede privatlivspolitik, bedes du kontakte vores databeskyttelsesansvarlige.

21. Aktualitet og ændring af privatlivspolitikken

Denne privatlivspolitik er gyldig i øjeblikket med status: april 2023.

På grund af videreudviklingen af vores internetsider og tilbud eller på grund af ændrede juridiske eller officielle krav kan det blive nødvendigt at ændre denne privatlivspolitik. Du kan til enhver tid få adgang til og udskrive den aktuelle privatlivspolitik på webstedet på "https://www.denios.de/datenschutz/"./br

Menu
Log ind
Din kurvTilføjet til varekurv
Se kurv
Vi rådgiver dig gerne!

Kontakt os ved at ringe, send en mail til info@denios.dk eller udfyld formularen. Så vender vi tilbage til dig hurtigst muligt.

Mandag - Torsdag: 8:00 - 16:00 | Fredag: 8:00 - 15:00