DENIOS ApS
Dannevirkevej 6
7000 Fredericia

Tel.: 76 24 40 80
E-Mail: info@denios.dk
Internet: www.denios.dk

ATEX - mærkning, direktiver og zoneklassifikation

Håndterer din virksomhed brandfarlige eller eksplosive stoffer? Så er der en risiko for antændelse eller eksplosion, hvis stofferne bliver blandet med ilt. Derfor er det vigtigt, at I implementerer de nødvendige foranstaltninger for at minimere risikoen. Så her får du et overblik over det, du skal vide om ATEX og eksplosionsbeskyttelse at sikre den rette beskyttelse. Fra ATEX-direktiverne til zoneklassifikation, mærkning og certificering.

Hvad er ATEX?

 • ATEX er en forkortelse for den franske betegnelse for eksplosive atmosfærer "atmosphères explosibles" og omfatter to EU-direktiver inden for eksplosionsbeskyttelse: det operationelle direktiv 1999/92/EF (ATEX 137) om sikkerheds- og sundhedsbeskyttelse af arbejdstagere og produktdirektivet 2014/34/EU (ATEX 114) om produktstandarder i eksplosionsfarlige områder.

 • Udstyr og systemer til brug i eksplosionsfarlige områder skal certificeres og mærkes i overensstemmelse med ATEX-produktdirektivet.

 • Arbejdsgivere er forpligtet til at udarbejde sikkerhedsforanstaltninger og dokumentation om eksplosionsbeskyttelse (iht. ATEX-direktivet).

 • Eksplosionsfarlige områder klassificeres i zoner, som bestemmer sikkerhedskravene.

 • Virksomheder skal implementere direktiverne, udarbejde ATEX-arbejdspladsvurderinger, uddanne personale og udføre sikkerhedstjek.

Det indeholder ATEX-direktivet

ATEX-direktiverne om eksplosionsbeskyttelse er baseret på to hoveddirektiver - virksomhedsdirektivet 1999/92/EF ("ATEX 137") og produktdirektivet 2014/34/EU ("ATEX 114"). Disse to direktiver henvender sig til producenter, operatører og brugere af udstyr eller beskyttelsessystemer, der anvendes i eksplosionsfarlige områder. Formålet med direktiverne er at forebygge eksplosioner i virksomheder. Forebyggende eksplosionsbeskyttelse er kun mulig, hvis farekilder eller antændelsesrisici erkendes i god tid, og der træffes passende beskyttelsesforanstaltninger.

 • ATEX-produktdirektivet foreskriver, at udstyr, komponenter og beskyttelsessystemer, der er beregnet til brug i eksplosionsfarlige områder, kun må sælges eller markedsføres, hvis de opfylder de specifikke krav i direktivet. Det skal sikre, at udstyret ikke skaber eksplosioner under normale driftsforhold. Til det formål skal disse produkter gennemgå en såkaldt overensstemmelsesvurderingsprocedure. Det primære mål er at beskytte udstyr, brugere, maskinoperatører og andre medarbejdere. ATEX-produktdirektivet er relevant for producenter af eksplosionsbeskyttet udstyr.

Et "materiel" omfatter maskiner, udstyr, stationære eller mobile enheder, kontrol- og udstyrsdele samt advarsels- og forebyggelsessystemer. Disse er beregnet til at blive brugt individuelt eller sammen for at generere, overføre, lagre, måle, kontrollere og konvertere energi og til at behandle materialer. De har også potentielle antændelseskilder, der kan forårsage en eksplosion.

"Komponenter" er dele, der er nødvendige for sikker drift af apparater og beskyttelsessystemer. De har dog ikke en selvstændig funktion.

 • Det europæiske ATEX-direktiv er primært rettet mod arbejdsgivere og anlægsoperatører. Det definerer minimumskrav til forbedring af sundhed og sikkerhed for arbejdstagere, der kan være i fare for at arbejde i eksplosionsfarlige områder. Arbejdsgivere skal udarbejde et eksplosionssikringsdokument som en del af en risikovurdering og træffe grundlæggende beskyttelsesforanstaltninger for at forhindre dannelsen af eksplosive atmosfærer, undgå effektive antændelseskilder eller begrænse virkningerne af en mulig eksplosion til et uskadeligt niveau.

Den største forskel mellem de to direktiver ligger i anvendelsesområdet: Mens ATEX-direktivet regulerer sikkerhed og beskyttelse af arbejdstagere i eksplosionsfarlige områder, specificerer ATEX-produktdirektivet sundheds- og sikkerhedskrav til design og konstruktion af udstyr og beskyttelsessystemer beregnet til brug i eksplosionsfarlige områder.

2014/34/EU 1999/92/EF
Krav til producenter af produkter Krav til arbejdsgivere og systemoperatører
Inddeling i materielgrupper ATEX-zoneklassifikation
Risici og antændelseskilder for enheder analyseres Farlige områder i driftsområder analyseres
Overensstemmelseserklæring Eksplosionssikringsdokument
i

ATEX-direktivet 2014/34/EU ledsages af en vejledning, der fungerer som en orienteringshjælp for alle parter, der er involveret i udstyr og beskyttelsessystemer i eksplosionsfarlige områder. Det er dog ikke et juridisk bindende dokument, men tjener blot som støtte og vejledning til implementeringen af de europæiske krav. ATEX-vejledningen kan downloades fra EU's hjemmeside på engelsk.

Derudover kan manglende overholdelse af ATEX-direktiverne have alvorlige konsekvenser for arbejdsgivere, herunder juridiske sanktioner og bøder. Disse konsekvenser afhænger af de specifikke love og regler i de enkelte EU-medlemslande.

Sammenfattende kan man sige, at direktiverne er af grundlæggende betydning for den operationelle eksplosionsbeskyttelse. Af følgende årsager:

 • Sikkerhed i eksplosionsfarlige områder

 • Standardisering af produkter, der anvendes i eksplosionsfarlige områder

 • Fri bevægelighed for varer inden for Den Europæiske Union

 • Beskyttelse af arbejdsstyrken

Hvad er eksplosionsfarlige områder?

Eksplosionsfarlige områder (Ex-områder) er områder, hvor der kan opstå en farlig eksplosiv atmosfære. En eksplosiv atmosfære er en blanding af ilt og brændbare gasser, dampe, tåger eller støv. Den eksplosive atmosfære betragtes kun som farlig, hvis den er til stede i farlige mængder. De eksplosionsfarlige områder og Ex-zoner findes hovedsageligt i olie-, gas- og petrokemiske industrier, på tankstationer og i den kemiske industri.

ATEX-direktivet foreskriver, at disse områder inddeles i forskellige kategorier afhængigt af risikoen for eksplosion. Disse kategorier er underinddelt i tre ATEX-zoner eller Ex-zoner. Denne zoneklassifikation hjælper med at identificere de områder, hvor der kan opstå en eksplosiv atmosfære, og til at bestemme, hvilket udstyr der er egnet til disse eksplosionsfarlige områder.

Kun egnet ATEX-certificeret udstyr må bruges i disse zoner for at opnå maksimal sikkerhed og minimere risikoen for eksplosion. Zonerne er ikke nødvendigvis et område i en virksomhed, men kan også være et område i et system. Zoner, hvor der kan forekomme eksplosiv atmosfære, er mærket med gule trekantede advarselsskilte med bogstaverne EX.

Zonerne er kategoriseret efter graden af fare, de udgør, og tager højde for hyppigheden og varigheden af forekomsten af en farlig eksplosiv atmosfære. Der er to hovedtyper af zoner: gas Ex-zoner (0, 1, 2) og støv Ex-zoner (20, 21, 22). Underopdelingen er som følger:

 • Zone 0/20: I denne zone er der konstant, i lange perioder eller ofte en eksplosiv atmosfære til stede.

 • Zone 1/21: I denne zone forekommer der lejlighedsvist en eksplosiv atmosfære under normal drift.

 • Zone 2/22: Under normal drift forekommer en farlig eksplosiv atmosfære sjældent og da kun kortvarigt.

Eksplosiv atmosfære Brændbare gasser Brændbart støv
Konstant til stede eller til stede i længere perioder (over 1000 timer om året) Zone 0 Zone 20
Lejlighedsvist til stede (over 10 og under 1000 timer om året) Zone 1 Zone 21
Kun tilgængelig i kort tid (mindre end 10 timer om året) Zone 2 Zone 22

Materiel fra kategori 1 tilbyder det højeste sikkerhedsniveau og kan bruges i alle zoner, inklusive de mest eksplosionsfarlige zoner 0 og 20.

Materielkategori Anvendes i
1 Zone 0, 1, 2, 20, 21 eller 22
2 Zone 1, 2, 21 eller 22
3 Zone 2 eller 22

Når I skal fastlægge ATEX-zoner, kræver det en grundig undersøgelse af produktionsfaciliteterne. Det bør udføres af specialiseret personale for at designe arbejdsområdet sikkert og hensigtsmæssigt. Præcis klassifikation og mærkning af Ex-områderne og det korrekte valg af udstyrskategori i henhold til sikkerhedskravene er afgørende for at opretholde sikkerheden og reducere risikoen for eksplosion.

Mærkning af ATEX-udstyr

I henhold til ATEX-direktivet skal følgende minimumsoplysninger være angivet på alle enheder, beskyttelsessystemer og installationer, der anvendes i potentielt eksplosive atmosfærer.

 • Fabrikantens navn, registrerede firmanavn eller registrerede varemærke og adresse

 • CE-mærkning og nummer på det involverede bemyndigede organ

 • Betegnelse for serie og type

 • Batch- eller serienummer, hvis relevant

 • Årstal for fremstilling

 • Eksplosionsbeskyttelsesmærket, efterfulgt af mærket, der identificerer udstyrsgruppen og kategorien

Det sekskantede Ex-symbol efterfølges af symbolgrupper, der beskriver enheder til brug i eksplosionsfarlige områder.

ATEX-direktivet kategoriserer produkter i to materielgrupper afhængigt af anvendelsesområdet.

Materielgrupper Til brug i
I Miner (over og under jorden)
II Alle andre eksplosionsfarlige områder (ikke minedrift)

Inden for gruppe I og II er der yderligere underinddelinger i materielkategorier (M1 og M2 for gruppe I og 1, 2, 3 for gruppe II), som producenternes udstyr skal kategoriseres i. Jo mere sandsynligt det er, at der opstår en eksplosiv atmosfære, jo højere er sikkerhedskravene til det anvendte udstyr.

Følgende tabel viser antændelsesrisikoen for udstyrsgruppe II. Et materiel i udstyrskategori 1 skal f.eks. have et meget højt sikkerhedsniveau og er beregnet til områder, hvor en eksplosiv atmosfære er til stede "kontinuerligt eller i lange perioder eller hyppigt". Det krævede sikkerhedsniveau skal også garanteres af materiellet i tilfælde af funktionsfejl, der forekommer sjældent.

Materielkategori Undgåelse af effektive antændelseskilder Sikkerhedsniveau Kan bruges i zone Tilstedeværelse af eksplosive atmosfærer
3 Ved normal drift Normalt 2 22 Sjælden og kortvarig
2 Selv med normale funktionsfejl Højt 1, 2 21, 22 Lejlighedsvis
1 Selv i tilfælde af sjældne funktionsfejl Meget højt 0, 1, 2 20, 21, 22 Langvarig, permanent eller hyppig

Mærkningen af produkterne (G for gas, D for støv, GD for begge) angiver deres egnethed til visse potentielt eksplosive atmosfærer. Zonerne er defineret i overensstemmelse med ATEX-direktiv 137 og tildelt grupperne/kategorierne.

Hvis det ikke er muligt at forhindre forekomsten af en farlig eksplosiv atmosfære ved hjælp af primære eksplosionsbeskyttelsesforanstaltninger, skal der træffes sekundære beskyttelsesforanstaltninger for at forhindre antændelse af eksplosive atmosfærer på forskellige måder. Beskyttelsestypen klassificerer forskellige tekniske foranstaltninger, der sikrer, at der ikke opstår antændelseskilder på en enhed eller under dens drift. I ATEX-mærkningen er dette angivet med bestemte bogstaver.

Et eksempel er bogstavet Ex 'i', som står for elektrisk udstyrs egensikkerhed. Med denne type beskyttelse er strøm- og spændingsforsyningen begrænset på en sådan måde, at der ikke er tilstrækkelig antændelsesenergi til en eksplosiv blanding.

Andre former for beskyttelse af elektrisk udstyr i gasatmosfære:

 • Flammesikker indkapsling: Ex d

 • Øget sikkerhed: Ex e

 • Kapsling under tryk: Ex p

 • Olieindkapsling: Ex o

 • Indkapsling: Ex m

 • Indkapsling med sand: Ex q

 • Beskyttelsestype for zone 2: Ex n

 • Særlig beskyttelsestype: Ex s

Gasser inddeles i eksplosionsgrupper efter deres antændelighed og deres antændelsesgennemtrængningsevne. Gassernes farlighed stiger fra gruppe IIA til IIC.

Eksplosionsgruppe (gas) Eksempel for gas
I Metan
IIA Propan
IIB Ethylen
IIC Brint

EPL (Equipment Protection Level) følger i slutningen af mærkningen. Udstyrets beskyttelsesniveau er resultatet af sandsynligheden for, at en enhed bliver en antændelseskilde. I henhold til IEC 60079-0 er udstyr til eksplosionsfarlige områder kategoriseret i tre beskyttelsesniveauer. Den følgende tabel sammenligner de forskellige EPL'er med de tilsvarende udstyrskategorier.

Gasser, dampe og tåger

Materielkategori Beskyttelsesniveau EPL Sikkerhedsniveau Kan bruges i zone
1G Ga Meget høj 0, 1, 2
2G Gb Høj 1, 2
3G Gc Normal 2

Støv

Materielkategori Beskyttelsesniveau EPL Sikkerhedsniveau Kan bruges i zone
1D Da Meget høj 20, 21, 22
2D Db Høj 21, 22
3D Dc Normal 22

Minearbejde med risiko for grubegas

Materielkategori Beskyttelsesniveau EPL Sikkerhedsniveau Kan bruges i zone
M1 Ma Meget høj Fortsat drift ved eksplosiv atmosfære
M2 Mb Høj Sluk ved eksplosiv atmosfære

Derudover definerer direktivet temperaturklasser for gasser (T1 til T6) og specificerer maksimale overfladetemperaturer og antændelsestemperaturintervaller. Materiel må kun bruges i eksplosionsfarlige områder, hvis deres maksimale overfladetemperatur er under antændelsestemperaturen for den omgivende eksplosive blanding.

Temperaturklasse Maksimalt tilladte overfladetemperatur Antændelsestemperaturområde for gas-luft-blandinger
T1 450 °C >450 °C
T2 300 °C 300-450 °C
T3 200 °C 200-300 °C
T4 135 °C 135-200 °C
T5 100 °C 100-135 °C
T6 85 °C 85-100 °C

Hos os kan du nemt finde produkter godkendt til eksplosionsfarlige områder. De er alle mærket i webshoppen og har en gyldig ATEX-certificering.

Sådan fungerer mærkningen: Eksempel med væskesuger

Væskesuger PressOut ATEX

 • Ex-mærkning: Ex II 2 D Ex h IIIB T135°C Db X

 • Ex: Apparatet er egnet til brug i eksplosionsfarlige områder

 • II: Apparatet er beregnet til brug i områder uden for mineindustrien.

 • 2: Apparatet er egnet til brug i zoner, hvor der lejlighedsvist kan forekomme en eksplosiv atmosfære.

 • D: Apparatet er specielt designet til brug i områder med risiko for støveksplosion.

 • Ex h: Angiver typen af eksplosionsbeskyttelse, i dette tilfælde i generelle termer.

 • IIIB: Gruppe IIIB er egnet til ikke-ledende støv.

 • T135°C: Apparatets overfladetemperatur vil ikke overstige 135°C, hvilket er vigtigt for at forhindre antændelse af støvskyer.

 • Db: Angiver, at apparatet er egnet til brug i zone 21 (lejlighedsvis tilstedeværelse af brændbart støv).

 • X: Kan indikere særlige betingelser for sikker brug, som er forklaret mere detaljeret i apparatets dokumentation.

Tjekliste: Det skal du være opmærksom på ved valg af udstyr

Når du skal vælge egnet udstyr til eksplosionsfarlige områder i din virksomhed, skal du være opmærksom på:

 • Om udstyret er Ex-mærket

 • Materielgruppens egnethed ift. dit anvendelsesområde

 • Om den angivne materielkategori er egnet til brug i de definerede zoner

 • At overholde den maksimalt tilladte overfladetemperatur på udstyret, som altid skal være under antændelsestemperaturen for den tilsvarende gas eller damp-luft-blanding

 • Særlige krav eller betingelser.

ATEX-certificering: nødvendighed og proces

Alle systemer, enheder eller maskiner, der kan være en antændelseskilde og udløse en eksplosion, skal certificeres som et ATEX-produkt af producenten. Antændelseskilder omfatter varme overflader, varme gasser, mekanisk genererede gnister, friktionsvarme, elektromagnetiske felter, optisk stråling, eksoterme reaktioner og lynnedslag.

Her er en oversigt over de produkter, der kræver ATEX-certificering:

 • Elektrisk udstyr: Det omfatter alle typer elektrisk udstyr med tændingsbeskyttelse, såsom kontakter, belysningsudstyr, sensorer, elektriske motorer og andre elektriske komponenter, der bruges i eksplosive atmosfærer.

 • Mekanisk udstyr: Ud over elektrisk udstyr er mekanisk udstyr også berørt af ATEX-certificering. Det omfatter mekanisk værktøj, pumper, ventiler, beholdere og andet mekanisk udstyr.

 • Mobile enheder: Mobile elektroniske enheder som tablet-pc'er, håndholdte computere og lignende enheder, der bruges i eksplosionsfarlige områder, skal også være ATEX-certificerede for at garantere sikkerheden.

 • Måle- og styringsteknik: Måle- og styringstekniske enheder, der anvendes i eksplosionsfarlige områder, såsom sensorer, måleinstrumenter og styresystemer, kræver også ATEX-certificering.

Produkter med Ex-godkendelse bærer en særlig Ex-mærkning og er afgørende for sikkerheden i eksplosionsfarlige områder.

For at opnå ATEX-certificering skal producenterne opfylde forskellige kriterier, som kan variere afhængigt af enhedens type og driftsmiljøet. Kravene til certificeringen er generelt som følger:

 • Procedure for overensstemmelsesvurdering: Producenten skal udføre en overensstemmelsesvurderingsprocedure i overensstemmelse med de relevante forordninger, standarder og direktiver. Det er et afgørende skridt for at opnå ATEX-certificering i overensstemmelse med ATEX-produktretningslinjerne.

 • Certificeringsprocedure: Afhængigt af den zone, hvor produktet skal bruges, og ATEX-enhedskategorien, skal der vælges en passende certificeringsprocedure. Denne procedure er en del af den overordnede overensstemmelsesvurderingsprocedure.

 • Vurdering af antændelsesfarer: Producenten er forpligtet til at foretage en vurdering af de antændelsesfarer, som udstyret udgør. Det omfatter identifikation og vurdering af potentielle antændelseskilder.

 • Kategorisering: Efter at have vurderet antændelsesrisikoen klassificerer producenten apparatet i foruddefinerede kategorier i henhold til de specifikke krav i ATEX-direktiverne.

Kun et autoriseret eksternt organ kan udstede et certifikatet. Organet er specifikt ansvarligt for at teste og certificere produkter i overensstemmelse med kravene i ATEX-direktivet. Certificeringsorganet udfører de nødvendige tests og støtter virksomheden med formaliteterne i forbindelse med ATEX-testen.

ATEX-overensstemmelsen bliver bekræftet ved afslutningen af certificeringsprocessen med et certifikat, der gør det muligt for producenten at sælge produktet på det internationale marked. Materiellet kan mærkes med ATEX-logoet og er derfor tilladt til brug i et eksplosionsfarligt område.

Praktisk implementering af ATEX i virksomheden

Virksomheder med arbejde i eksplosionsfarlige områder bør gøre sig bekendt med ATEX-direktivet for at kunne implementere eksplosionsbeskyttelse i overensstemmelse med lovgivningen.

Du kan træffe forskellige uddannelses- og bevidstgørelsesforanstaltninger for at informere dine medarbejderne om ATEX-direktiverne - fx:

 • Medarbejderinddragelse: Inddrag dine medarbejdere i processen med at implementere ATEX-direktiverne for at øge deres forståelse og accept.

 • Uddannelse og bevidstgørelse: Sørg for, at dine medarbejdere løbende gennemfører uddannelse, workshops og informationsarrangementer for at øge medarbejdernes bevidsthed om ATEX-direktiverne, vigtigheden af eksplosionsbeskyttelse og de særlige krav i eksplosionsfarlige områder.

 • Effektiv kommunikation: Kommuniker ATEX-retningslinjerne klart og forståeligt for at sikre, at dine medarbejderne forstår vigtigheden af dem og kan anvende dem korrekt.

 • Regelmæssige inspektioner: Organiser hyppige gennemgange og revisioner for at sikre, at ATEX-retningslinjerne bliver overholdt, og at dine medarbejdere er tilstrækkeligt informeret og har den rette uddannelse.

Med de fire foranstaltninger vil vi både kunne forbedre dine medarbejderes forståelse af ATEX-direktiverne, sikre, at de bliver overholdt og opnå den rette sikkerhed i din virksomhed.

Ofte stillede spørgsmål om ATEX (FAQ)

Nedenfor finder du 7 af de spørgsmål, som andre ofte stiller om ATEX-direktiverne og Ex-mærkning af udstyr. Måske du sidder med de samme spørgsmål?

Hvad er ATEX-direktivet?

ATEX-direktivet er en samling af EU-forordninger, der definerer sikkerhedsstandarder for udstyr og arbejdsmiljøer i eksplosionsfarlige områder. Formålet er at sikre den rette beskyttelse for personer og udstyr i områder, hvor der er risiko for eksplosion på grund af brændbare gasser, dampe eller støv. Direktivet indeholder regler for mærkning af udstyr, de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger og certificeringsprocedurer. Det er opdelt i to hoveddele: ATEX-produktdirektivet (2014/34/EU) for producenter og ATEX-driftsdirektivet (1999/92/EF) for systemoperatører. Overholdelse af ATEX-direktivet giver tilladelse til salg af produktet inden for EU.

Hvad er ATEX-certificering?

Betegnelsen ATEX er afledt af det franske udtryk "ATmosphères EXplosibles". Hvis enheder eller maskiner er mærket med en ATEX-certificering, betyder det, at de er egnede til brug i miljøer med risiko for eksplosion.

Hvornår skal ATEX-direktivet anvendes?

Overensstemmelsesvurdering og CE-mærkning i overensstemmelse med ATEX-direktivet er obligatorisk for elektrisk og ikke-elektrisk udstyr, som bliver anvendt i eksplosionsfarlige områder. Foranstaltningerne bekræfter produkternes overensstemmelse med ATEX-kravene og gør det muligt at markedsføre dem på EU-markedet. Ansvaret for overholdelse af direktivet og de væsentlige sundheds- og sikkerhedskrav ligger hos producenten.

Hvilke produkter er undtaget fra ATEX-direktivet?

ATEX-direktivet gælder ikke for

 • Personligt sikkerhedsudstyr

 • Produkter beregnet til brug i hjemmet og ikke-kommercielle miljøer

 • Medicinske produkter

 • Produkter eller udstyr og beskyttelsessystemer, der indeholder eksplosive stoffer eller ustabile kemiske stoffer.

For hvilke sektorer og brancher er ATEX-direktiverne relevante?

ATEX-direktivet er et vigtigt referencepunkt for industrier, der håndterer brandfarlige eller eksplosive stoffer. Det gælder for nøglesektorer som fx:

 • den kemiske industri

 • bygge- og anlægsindustrien

 • den metalforarbejdende industri

 • landbrug

 • træindustrien

 • raffinaderier, der især arbejder med råolie eller biogas.

Hvilke ATEX-zoner er der?

ATEX-zonerne klassificerer områder efter, om der er en eksplosiv atmosfære til stede i gas Ex-zoner (0, 1, 2) og støv Ex-zoner (20, 21, 22). Klassifikationen hjælper med at identificere eksplosionsfarlige områder og fastlægge egnet udstyr. Zone 0 eller 20 er karakteriseret ved en permanent tilstedeværelse, zone 1 eller 21 en lejlighedsvis tilstedeværelse og zone 2 eller 22 et normalt fravær eller kun midlertidig tilstedeværelse af en eksplosiv atmosfære.

Er ATEX Zone 2 egensikker, og hvad betyder ATEX Zone 22?

ATEX-zone 2 betragtes ikke som egensikker. Under normale driftsforhold er det usandsynligt, at der vil opstå en eksplosiv atmosfære bestående af en blanding af luft og brændbare støvpartikler i ATEX-zone 22. Hvis det sker, vil det ske sjældent og kun i kort tid. I henhold til ATEX-direktivet er zone 22 kategoriseret som et område med middel risiko for brændbare stoffer i form af pulver eller støv, der kan være eksplosive. Mærkningen af enheder til zone 22 kræver foranstaltninger til at forhindre antændelseskilder under normal drift og er markeret med symbolerne Gc eller Dc.

ATEX: den rette sikkerhed i eksplosionsfarlige områder

Det er afgørende, at du både har den rette viden og udstyr til dine eksplosionsfarlige områder u i overensstemmelse med ATEX-direktiverne. Derfor finder du både ATEX-certificerede produkter i vores webshop ligesom at du kan finde flere artikler fyldt med viden om emnet i vores knowhow-sektion og i vores guide til eksplosionsbeskyttelse.

Vi rådgiver dig gerne

Uanset om det er på telefon, via e-mail eller personligt i din virksomhed - vi hjælper og rådgiver dig gerne. Kontakt os!

Gratis ekspertrådgivning 76 24 40 80

Vil du vide mere?

Indlæser…
i

Oplysningerne på denne side er blevet udarbejdet omhyggeligt og efter bedste viden og overbevisning. DENIOS ApS kan dog ikke påtage sig nogen form for garanti eller ansvar af nogen art, hverken kontraktmæssigt, erstatningsretligt eller på anden måde, ift. aktualitet, fuldstændighed og korrekthed, hverken over for læseren eller over for tredjemand. Brugen af oplysningerne og indholdet er derfor på eget ansvar. Men under alle omstændigheder skal du overholde den lokale og aktuelle lovgivning.

Menu
Log ind
Din kurvTilføjet til varekurv
Se kurv
Vi rådgiver dig gerne!

Kontakt os ved at ringe, send en mail til info@denios.dk eller udfyld formularen. Så vender vi tilbage til dig hurtigst muligt.

Mandag - Torsdag: 7:00 - 16:00 | Fredag: 8:00 - 15:00