DENIOS ApS
Dannevirkevej 6
7000 Fredericia

Tel.: 76 24 40 80
E-Mail: info@denios.dk
Internet: www.denios.dk

Brandbeskyttelse: standarder og lovgivning

Der gælder særligt strenge sikkerhedsbestemmelser for letantændelige stoffer og væsker. Lovgiveren kræver, at de strengeste brandbeskyttelsesregler overholdes for at beskytte mennesker og miljø. Derfor bør du informere dig om de forskellige krav på et tidligt tidspunkt og definere foranstaltninger til at forebygge brandrisici på den bedst mulige måde. Vi præsenterer dig her for de vigtigste love og standarder, som du bør kende til i forbindelse med brandsikring, og vi ser på internationalt gældende regler.

Dansk lovgivning

Når der opbevares farlige stoffer og væsker, skal der tages hensyn til brandbeskyttelse grundet de potentielle farer, som opstår fra de oplagrede medier. Ud over den individuelle risikovurdering kan virksomheder også få specifikke oplysninger om brandbeskyttelsesforanstaltninger fra forskellige regelsæt, der omhandler sikker opbevaring og håndtering af farlige stoffer. Det gælder f.eks. bekendtgørelsen om brandfarlige og brændbare væsker, som også indeholder tekniske forskrifter for brandfarlige og brændbare væsker i bilag 1. Her findes der bl.a. bestemmelse for lager- og produktionsafsnit med brandfarlige væsker. Derudover indeholder bekendtgørelsen om tekniske forskrifter for brændbare faste stoffer krav med et formål om "[...] at visse brandfarlige virksomheder og oplag placeres, indrettes og benyttes på en sådan måde, at der sikres forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder, og at risikoen formindskes mest muligt [...]. Til opbevaring af gasflasker skal lovgivningen specificeret i bekendtgørelsen om de tekniske forskrifter for gasser efterleves.

Derudover klassificeres bygningsdele efter den europæiske klassifikation som beskrevet under billedet.

BEMÆRK:

Det er vigtigt, at du også overholder de lovmæssige krav til eksplosionsbeskyttelse!

Ifølge bekendtgørelsen om arbejde i forbindelse med eksplosiv atmosfære skal arbejdsgiveren fastlægge og vurdere risikoen for sine ansatte i forbindelse med eksplosioner og implementere de nødvendige beskyttelsesforanstaltninger. Til det formål skal der udarbejdes en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV), hvori klassificeringen af zonerne fremgår, og de nødvendige foranstaltninger er registreret. Det kan f.eks. være anvendelse af eksplosionsbeskyttet arbejdsudstyr eller eksplosionsbeskyttede komponenter.

Europæiske standarder og klassificeringer

I forbindelse med den gradvise harmonisering af standarderne i Europa blev der også indført et stort set ensartet klassifikationssystem for brandbeskyttelse, som gradvist blev forankret i den nationale lovgivning i nogle EU-lande. Grundlaget herfor er den europæiske serie af standarder EN 13501-1 og -2, som omhandler klassificering af byggevarers brandadfærd og brandmodstandsdygtighedens varighed. Væsentlige krav er konstruktionens bæreevne og brandspredning. Disse anses for at være opfyldt ved at påvise brandmodstandsdygtigheden af bærende og/eller rumomsluttende bygningsdele over en vis periode. Dette bekræftes ved brandprøver. Efter at have bestået brandmodstandsprøven får det samlede system en klassifikation, der angives som REI xx, f.eks. REI 120:

R = Resistance (bæreevne).

Evnen til at modstå en brandbelastning under specificerede mekaniske påvirkninger uden tab af stabilitet.

É = Étanchéité (integritet).

Evnen hos en bygningsdel med rumadskillende funktion til at modstå brandpassage til den side, hvor der ikke er ild.

I = Isolering (isolation)

Evnen til, i tilfælde af brandeksponering på den ene side, også at forhindre varmeoverførsel i et sådant omfang, at ingen overflader eller materialer antændes på den ikke-brændte side (ΔT < 180 K).

120 = Varighed i minutter

Det tidsrum, hvor alle kriterier (R, E og I) er opfyldt.

Det europæiske system er meget detaljeret struktureret med mulige klassifikationstider på 15, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 180 og 240 minutter - dog anvendes klassifikationerne REI 30, 60, 90 og 120 normalt til brandsikre miljøcontainere og er bl.a. overført fra tidligere standarder. På samme måde klassificeres branddøre som EI 30 til EI 120.

REI 30 / EI 30

brandhæmmende

REI 60 / EI 60

yderst brandhæmmende

REI 90 / EI 90

brandsikker

REI 120 / EI 120

yderst brandsikker

Certificeringer til brandsikre miljøcontainere

Vores krav som udvikler og producent af tekniske miljøcontainere er at tilbyde dig en omfattende retssikkerhed inden for brandbeskyttelse på internationalt plan. Derfor tilbyder vi dig brandsikre miljøcontainere inden for alle de brandbeskyttelsesklasser, der kræves i Europa. Så selvom kravet i Danmark er REI 60, kan vores brandsikre miljøcontainere sikre en brandbeskyttelse på op til 120 minutter. På den måde får du mere tid til at afværge faren. Vi har fået bekræftet overensstemmelsen af vores brandsikre miljøcontainere af akkrediterede og uafhængige testinstitutter.

Testet og certificeret - som et samlet system

En brandsikkert miljøcontainer skal være pålideligt som helhed og kunne modstå brandens påvirkninger på flere forskellige måder. Derfor vil vi ikke se os tilfredse med kun at få testet og certificeret de enkelte komponenter i vores brandsikre miljøcontainere. DENIOS' brandsikre miljøcontainere testes altid som et komplet system. Og for dig betyder det, at du får den bedst mulige sikkerhed med hensyn til beskyttelse af medarbejdere, bevarelse af virksomheden og forsikringsdækning. Byggetilladelser er også markant kortere, hvis de brandsikre miljøcontainere allerede opfylder alle de nødvendige standarder og ikke skal kontrolleres med individuelle certifikater.

ETA – Europæisk teknisk godkendelse til brandsikre lagre

Som en internationalt opererende virksomhed er vi opmærksomme på den heterogene standardstruktur i de enkelte europæiske lande. Med den europæiske tekniske godkendelse (ETA) og den tilhørende CE-mærkning øger vi planlægningen og retssikkerheden i forbindelse med landespecifikke godkendelsesprocedurer for vores internationale kunder.

Efectis France – REI 120 klassificering

For at en brandsikker miljøcontainer kan klassificeres i henhold til REI 120, skal det kunne modstå brand i mindst 120 minutter med hensyn til bæreevne, integritet og isolation. DENIOS brandsikre miljøcontainere har bestået brandmodstandstests fra firmaet Efectis i henhold til EN 13501-2, der tager højde for de højeste krav. Efectis France har haft sit laboratorium akkrediteret i mere end 40 år og er et bemyndiget organ til certificering og prøvning af brandbeskyttelsesprodukter. En officiel testrapport bekræfter REI 120-klassificeringen af vores miljøcontainere i lande med særligt strenge brandsikkerhedsbestemmelser. Så du kan altid være sikker: Selv i lande som Frankrig, Italien, Spanien og Polen, hvor der i øjeblikket er krav om REI 120 brandsikring, opfylder DENIOS' brandsikre miljøcontainere de lovmæssige krav - med beviser.

iBS Linz – REI 90 klassificering

Instituttet for brandbeskyttelsesteknologi og sikkerhedsforskning i Linz er et uafhængigt test- og certificeringsorgan for byggeprodukter og tekniske brandbeskyttelsessystemer. Som bemyndiget organ bestemmer iBS byggevarers brandmodstandsevne i henhold til europæiske standarder og testmetoder inden for brandmodstands- og brandadfærdstestenes rammer. I denne proces bestemmes miljøcontainerens bæreevne, integritet og isolering i henhold til EN 13501-2, og der foretages en klassificering af hele systemet. En officiel testrapport bekræfter den bestemte brandmodstandsevne og tjener som bevis for godkendelsesmyndigheder og ejendomsforsikringsselskaber. DENIOS brandsikre miljøcontainere er blevet klassificeret som REI 90 af iBS Linz og er derfor egnet til brug i alle europæiske lande, der kræver REI 90 brandbeskyttelse eller mindre.

DIBt - generel bygningsmyndighedsgodkendelse med 90-minutters brandbeskyttelse

I henhold til tysk byggelovgivning betragtes en miljøcontainer med brandsikring som et ureguleret byggeprodukt. For denne type byggeprodukt er en generel godkendelse fra bygningsmyndighederne obligatorisk. Den udstedes af det tyske institut for byggeteknik (DIBt). Denne certificering garanterer, at DENIOS-produkterne overholder lovgivningen om opbevaring af farlige stoffer og væsker. Og så er de desuden statisk valideret. Med alle disse valideringer vælger du løsninger, der er certificeret og anerkendt af officielle organer. Det gør det lettere for dig at håndtere myndighederne (f.eks. dit forsikringsselskab), og du kan hurtigt installere og bruge din brandsikre opbevaringscontainer. For at blive godkendt af DIBt skal bygningen over opsamlingskarret opfylde de strenge krav til brandmodstandsdygtighed. Organisationen udfører både teoretiske og faktiske brandprøver, og certificeringen understreger derfor DENIOS' kvalitet.

Brandbeskyttelse i resten af verden

Selv i de enkelte europæiske lande er der forskellige krav til brandbeskyttelse på trods af et fælles klassifikationssystem. Det er derfor ikke overraskende, at brandbeskyttelsen er alt andet end ensartet reguleret på verdensplan. Derfor kan DENIOS' kunder nyde godt af vores mange års internationale erfaring. Vi forsyner også vores kunder i hele verden med brandsikre miljøcontainere i overensstemmelse med den landespecifikke lovgivning - f.eks. i USA og Kina:

USA: Brandbeskyttelsesrekord på 4 timer

I USA er NFPA, National Fire Protection Association (den nationale brandbeskyttelsesorganisation) den afgørende faktor i alle spørgsmål vedrørende brandbeskyttelse. Derudover gælder kravene fra FM global, verdens største forsikringsselskab for erhverv og industri. I henhold til disse skal brandsikringssystemer i USA sørge for enten to eller fire timers brandbeskyttelse, afhængigt af de lokale myndigheders beslutning i hvert enkelt tilfælde. Beviset for brandmodstandsdygtigheden er imidlertid baseret på andre testprocedurer end i Europa: Ifølge de amerikanske bestemmelser er det først og fremmest faktoren rumafslutning, der er afgørende, dvs. at ilden ikke må forlade det indre af den brandsikre miljøcontainer i den definerede periode. FM global har bl.a. beskrevet, hvordan systemer skal opbygges for at opfylde kravene. Ved udvikling og produktion af brandsikre miljøcontainere til det amerikanske marked arbejder vi strengt efter disse specifikationer.

Kina: regionale bestemmelser er afgørende

Ud fra vores forståelse findes der stadig ikke nogen autoritativ lovgivning for brandsikre miljøcontainere i Kina. De kinesiske love omhandler faste strukturer eller bygninger. DENIOS baserer sin klassificering af brandsikre miljøcontainere på den generelle opfattelse, at brandsikre miljøcontainere er byggevarer eller "bygninger". Vores kinesiske kunder lader sig derfor ofte lede af standarderne i det land, hvorfra producenten af systemet kommer. I lighed med Nederlandene findes der en slags kollektivt direktiv, GB 15603/1995, hvor GHS og REACH indføres som autoritative, og hvor grundlaget for oplagring af farlige materialer fastlægges. Desuden konsulteres dekret 591 om brandsikkerhedsspørgsmål.

Udnyt vores ekspertrådgivning

Skræddersyet rådgivning, service og produkter er vores styrke.
Vi er klar til at hjælpe dig - også i din virksomhed.

Gratis ekspertrådgivning 76 24 40 80

Vil du vide mere om lignende emner?

Indlæser…
i

Oplysningerne på denne side er blevet udarbejdet omhyggeligt og efter bedste viden og overbevisning. DENIOS ApS kan dog ikke påtage sig nogen form for garanti eller ansvar af nogen art, hverken kontraktmæssigt, erstatningsretligt eller på anden måde, ift. aktualitet, fuldstændighed og korrekthed, hverken over for læseren eller over for tredjemand. Brugen af oplysningerne og indholdet er derfor på eget ansvar. Men under alle omstændigheder skal du overholde den lokale og aktuelle lovgivning.

Menu
Log ind
Din kurvTilføjet til varekurv
Se kurv
Vi rådgiver dig gerne!

Kontakt os ved at ringe, send en mail til info@denios.dk eller udfyld formularen. Så vender vi tilbage til dig hurtigst muligt.

Mandag - Torsdag: 8:00 - 16:00 | Fredag: 8:00 - 15:00