DENIOS ApS
Dannevirkevej 6
7000 Fredericia

Tel.: 76 24 40 80
E-Mail: info@denios.dk
Internet: www.denios.dk

Det skal du vide om transport af farlige stoffer

I modsætning til mange andre transportopgaver indebærer intern transport af farlige stoffer et øget risikopotentiale. For med farlige stoffer er der ikke kun tale om fysiske sundhedsrisici som følge af manuelle eller tunge løft - eller risikoen for at falde, snuble eller glide. Der er også en betydelig risiko for at beskadige det transporterede gods i tilfælde af en ulykke. Og så er der en risiko for, at de farlige stoffer slipper ud i virksomheden eller naturen og får ødelæggende virkninger.

I vores FAQ kan du læse om det, du skal vide om intern transport af farlige stoffer.

Hvilke risici er der ved transport af farlige stoffer?

Hvis en beholder bliver transporteret forkert eller beskadiget under transporten, kan farlige stoffer hurtigt slippe ud. Og så følger der forskellige risici med, alt efter hvilket stof der er tale om. Hvis stoffet f.eks. er klassificeret som miljøfarligt, kan et udslip ud i jorden og nærliggende vandområder forårsage betydelige miljøskader. Mange stoffer kan også skade helbredet ved hudkontakt, indånding eller indtagelse. Brandfarlige stoffer kan til gengæld danne en farlig eksplosiv atmosfære med den omgivende luft.

Gasser under tryk er også farlige stoffer. Og risikoen for at beskadige en gasflaske ryger i vejret under transport. Vælter gasflasken f.eks., kan ventilen, som er det svageste punkt på gasflasken, blive revet af og medføre en pludselig udledning af gassen. På den måde kan gasflasker blive til veritable projektiler, der endda kan trænge igennem betonvægge. Ubemærkede gaslækager udgør også en risiko for kvælning.

Du kan finde ud af, hvilke farer de stoffer, der anvendes i din virksomhed, udgør, ved at læse det respektive sikkerhedsdatablad. Arbejdsgiveren skal også sørge for passende mærkning, så medarbejderne tydeligt kan identificere de farlige stoffer, inden de transporteres.

Her er nogle eksempler på farer:

Lige som ved konventionelle transportopgaver skal der tages hensyn til ergonomiske aspekter: Hvis de farlige stoffer er i store, tunge beholdere som f.eks. tromler, vil manuel transport være høj fysisk belastning og give en øget risiko for skader for medarbejderen.

Hvad er forskellen på farlige stoffer og farligt gods - og hvornår gælder hvilke love?

Selv om de to begreber nogle gange synonymt, så er farligt gods og farlige stoffer ikke det samme. Begreberne stammer fra forskellige regelsæt og er også defineret forskelligt i nogle tilfælde.

Begrebet farlige stoffer er beskrevet i den europæiske CLP-forordning, mens REACH-forordningen har fastsat bestemmelser til håndteringen af dem. Derudover findes der i Danmark bekendtgørelsen om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser). Disse erklærer stoffer med visse farlige egenskaber for farlige stoffer og fastsætter specifikationer for mærkning og emballering af dem samt bestemmelser om sikker opbevaring og håndtering. Dette er især vigtigt for intern transport af farlige stoffer - fordi dette skal forstås som en "aktivitet med farlige stoffer" og derfor er underlagt lovgivningen.

På den anden side bør alle, der ønsker at transportere farlige stoffer på offentlige områder, sætte sig ind i bestemmelserne i lovgivningen om farligt gods. Farligt gods er farlige stoffer som defineret i ADR (= Den europæiske overenskomst om international transport af farligt gods ad vej). I modsætning til forordningen om farlige stoffer tager ADR udtrykkeligt hensyn til stoffernes farlighed i forbindelse med deres transport i det offentlige rum.

Lovgivningen om farligt gods medfører særlige regler som f.eks. særlige mærkningsforpligtelser, brug af emballage med særlig transportgodkendelse eller behov for at dokumentere yderligere viden som chauffør af køretøjer (fx "kørekort til farligt gods").

Skal arbejdsgiveren stille hjælpemidler til rådighed til transport af farlige stoffer i virksomheden?

Ja. Lovbestemmelser som f.eks. bekendtgørelse om arbejde med farlige stoffer og materialer (kemiske agenser) kræver, at arbejdsgiveren foretager en risikovurdering for alle aktiviteter, der involverer farlige stoffer. Det omfatter bl.a. intern transport af farlige stoffer, og du skal derfor indføre passende forebyggende foranstaltninger. Fx brug af tekniske hjælpemidler som f.eks. udstyr til tromlehåndtering eller holdere, vogne og stativer til gasflasker, som sikrer sikker transport af beholderne ved hjælp af deres særlige beskyttelsesmekanismer. I bekendtgørelsen om arbejde med farlige stoffer og materialer (kemiske agenser) er det endda udtrykkeligt fastsat, at de tekniske foranstaltninger skal prioriteres højere end organisatoriske og personlige foranstaltninger (STOP-princippet). Ikke desto mindre anbefales det klart at bære personlige værnemidler som en ekstra sikkerhedsforanstaltning ved transport af farlige stoffer.

Der skal også tages hensyn til de lovmæssige krav i forbindelse med transport og løft af tunge og store laster. For eksempel krav om anvendelse af hjælpemidler for at reducere fysiske risici mest muligt.

i

Godt at vide: Sikker og ergonomisk transport af farlige stoffer opfylder ikke kun de lovmæssige krav. Det bidrager også til at reducere sygefravær og har en positiv effekt på produktiviteten og præstationen. Egnede hjælpemidler sikrer også, at en bredere vifte af personale kan påtage sig transportopgaverne. Så udover de sundhedsmæssige aspekter giver transporthjælpemidler også enorme økonomiske fordele.

Må alle medarbejdere transportere farlige stoffer?

Nej. I henhold til bekendtgørelsen om arbejde med farlige stoffer og materialer (kemiske agenser) må arbejdsgiveren kun tillade, at en ny aktivitet med farlige stoffer påbegyndes i virksomheden, efter at der er foretaget en risikovurdering og fastlagt de nødvendige forebyggende foranstaltninger. Også specifikt med hensyn til transport af farlige stoffer skal medarbejderne informeres om de farlige stoffers egenskaber, mulige farer og de forebyggende foranstaltninger, der skal træffes, og instrueres i overensstemmelse med dem.

Medarbejderen skal have den nødvendige træning, når medarbejderen tiltræder sin stilling, og derefter mindst en gang om året.

Situationen er anderledes i forbindelse med ekstern transport af farlige stoffer. Her skal føreren af køretøjet have et særligt kørekort til farligt gods (ADR-bevis) for at få lov til at transportere farligt gods på offentlig vej. Kun visse særregler, som f.eks. begrænsning af små mængder eller den såkaldte håndværkerfritagelse, undtager fra denne forpligtelse.

Vi rådgiver dig gerne

Uanset om det er på telefon, via e-mail eller personligt i din virksomhed - vi hjælper og rådgiver dig gerne. Kontakt os!

Gratis ekspertrådgivning 76 24 40 80

Vil du vide mere om lignende emner?

Indlæser…
i

Oplysningerne på denne side er blevet udarbejdet omhyggeligt og efter bedste viden og overbevisning. DENIOS ApS kan dog ikke påtage sig nogen form for garanti eller ansvar af nogen art, hverken kontraktmæssigt, erstatningsretligt eller på anden måde, ift. aktualitet, fuldstændighed og korrekthed, hverken over for læseren eller over for tredjemand. Brugen af oplysningerne og indholdet er derfor på eget ansvar. Men under alle omstændigheder skal du overholde den lokale og aktuelle lovgivning.

Menu
Log ind
Din kurvTilføjet til varekurv
Se kurv
Vi rådgiver dig gerne!

Kontakt os ved at ringe, send en mail til info@denios.dk eller udfyld formularen. Så vender vi tilbage til dig hurtigst muligt.

Mandag - Torsdag: 8:00 - 16:00 | Fredag: 8:00 - 15:00