DENIOS ApS
Dannevirkevej 6
7000 Fredericia

Tel.: 76 24 40 80
E-Mail: info@denios.dk
Internet: www.denios.dk

Din guide til tromler: Alt du skal vide om opbevaring og håndtering

Når du opbevarer farlige eller grundvandsforurenende væsker og stoffer i tromler, kan en forkert håndtering hurtigt føre til miljø-, brand- og sundhedsfarer. Og her er det ikke kun af tromlens indhold, der udgør faren, men også håndteringen af tromlerne. For ved manuel transport, løft eller fiksering af tønder kan medarbejdere blive udsat for kraftige fysiske belastninger.

Derfor får du her nyttige tips til opbevaring og håndtering af tromler, så du sløjfe en stor del af risiciene.

Hvilken tromle egner sig til dit indhold?

For at du kan vælge det rette materiale til din tromle, anbefaler vi at læse sikkerhedsdatabladene igennem for de medier, som du skal opbevare. Her finder du alle relevante oplysninger om opbevaring og transport. Du kan også se vores liste over mediebestandighed nedenfor, hvor du finder nyttige oplysninger om, hvilke materialer der er egnede til en lang række lagringsmedier:

Lagermedie Koncentration Stål 1), 4) Rustfrit stål 2) Plast / PE 3)
Acetaldehyd ≤ 40%
Acetaldehyd teknisk ren
Acetone
Ammoniakvand (-opløsning)
Ammoniumhydroxid ≤ 38%
Ammoniumnitrat mættet
Batterisyre ≤ 78%
Benzin
Benzoesyre
Benzol
Blåsyre ≤ 10%
Borsyre
Bremsevæske
Brintoverilte ≤ 90% ✓ 5)
Brændstof
Butanol teknisk ren
Butansyre
Calciumacetat vandig
Calciumchlorat, vandrig opløsning ≤ 65%
Calciumhydroxid
Calciumhypochlorit mættet
Chlorbenzol
Chlorsyre ≤ 20% ✓ 5)
Citronsyre ✓ 5)
Kromsyre ≤ 20% ✓ 5)
Dichlorethylen teknisk ren
Dieselolie
Eddikesyre
Ethanol
Ether
Ethylacetat
Ethylenchlorid
Ethylenglykol
Flyturbinebrændstof
Gearkasseolie
Glycerin
Glykolsyre ≤ 70%
Fyringsolie
Hydrazin ≤ 10%
Hydrazinhydrat vandrig
Isobutylether
Isobutanol
Isobutylacetat
Isobutylchlorid
Isohexan
Isopentan
Isopropylalkohol (Isopropanol)
Jern(II)sulfat mættet
Jern(III)klorid mættet
Jern(III)sulfat mættet
Kaliumcarbonat
Kaliumchlorat
Kaliumchlorid vandrig
Kaliumchlorid ≤ GL
Kaliumhydroxid 50%
Lagermedie Koncentration Stål 1), 4) Rustfrit stål 2) Plast / PE 3)
Kaliumnitrat 50%
Kaliumnitrat ≤ GL
Kaliumphosphat ≤ GL
Kaliumsulfat ≤ GL
Kerosin
Kiselsyre
Lim
Kølerantifrostvæske
Magnesiumcarbonat mættet
Magnesiumchlorid vandrig
Magnesiumnitrat mættet
Magnesiumsulfat
Methanol
Menthol fast
Methylacetat
Methylacrylat
Metylenklorid = diklormetan*
Motorolie, aromatfri
Myresyre ✓ 5)
Natriumacetat
Natriumbisulfat
Natriumbisulfit vandrig
Natriumcarbonat
Natriumchlorid
Natriumhydrogensulfat ≤ GL
Natriumhydrogensulfit ≤ GL
Natriumhydroxid
Natriumhypoklorit ✓ 5)
Natriumsulfat
Natriumsulfid ≤ GL
Nickelchlorid ≤ GL
Nitrobenzol
Nitrofortynder
Olie
Oliesyre teknisk ren
Penthanol
Petroleum teknisk ren
Phenol 100%
Phosphorsyre ≤ 95%
Propanol
Raps-Methylester (biodiesel)
Rensebenzin
Råolie
Salicylsyre mættet
Salpetersyre ≤ 10%
Saltsyre > 37% ✓ 5) ✓ 5)
Svovlsyre ≤ 80%
Svovlsyre 95%
Svovlsyrling mættet
Terpentinolie
Toluol
Urinstof
Urinsyre
Xylol

✓ egnet - GL: Mættet opløsning
*1 kun modstandsdygtig i kold tilstand. Hvis opvarmet skal det genvurderes
1) lakeret stål (materiale nr. 1.0038) eller galvaniseret (materiale nr. 1.0242),
2) rustfrit stål V2A (materiale nr. 1.4301),
3) polyethylen (PE), hvis det er nødvendigt ved afstrømmende konstruktion, f.eks. til stoffer med et flammepunkt under 60 °C
4) Galvaniserede tromler må ikke anvendes til opbevaring af følgende væsker: organiske og uorganiske syrer, kaustisk soda og kaustisk kaliopløsning samt andre alkalihydroxider, chlorerede kulbrinter, aminer, nitroforbindelser, syreklorider og andre chlorider, phenol, vandige alkaliske opløsninger, nitriler.
5) kun egnet i begrænset omfang

Hvad skal du være opmærksom på ved påfyldning, aftapning og overførsel fra tromler?

Hvilke generelle sikkerhedsforanstaltninger skal du træffe, før du overfører væske fra tromler og fylder væske i?

Hvis I udfører aktiviteter som f.eks. påfyldningsarbejde i virksomheden, bør disse aktiviteter vurderes særskilt i risikovurderingen. Her viser vi dig i 3 enkle trin, hvilke sikkerhedsforanstaltninger du skal tage, før du overfører og fylder fra tromler:

1. forholdsregler til tilbageholdelse af spildte væsker

Før du begynder at påfylde og aftappe, skal du først træffe passende forholdsregler til at inddæmme spildte væsker i tilfælde af uheld. Fx er det bedst kun at udføre arbejdet i særligt udpegede områder, der ikke ligger inden for passager eller trafikveje. Her finder du vigtige foranstaltninger:

  • Med passende gulvkar beskytter du større arealer mod spild og lækager.

  • Til påfyldning og aftapning kan du anvende særlige tappestationer, der også fungerer som lagerenheder til tromler.

  • For at kunne absorbere spildte væsker så hurtigt som muligt bør der også være egnede absorbenter til rådighed.

  • Fleksible barrierer eller kloakdæksler bidrager også til at forhindre miljøskader forårsaget af udslip af farlige væsker ved at beskytte fx afløb.

2. Foranstaltninger til reducering af emissioner

Det er nødvendigt med emissionsbegrænsende foranstaltninger for at reducere de dampe, der udledes under arbejdet. Sørg for, at arbejdsområdet er godt ventileret, og installér om nødvendigt udsugningsanordninger. Her skal du sørge for, at tromlerne kan placeres så tæt på udsugningen som muligt.

3. Beskyttelsesforanstaltninger og korrekt forberedelse

  • Personligt sikkerhedsudstyr (PPE) giver sikkerhed ved påfyldning og overførsel fra tromler. Brug åndedrætsværn, hvis et teknisk udsugningssystem ikke kan anvendes eller er utilstrækkeligt. Beskyttelseshandsker og -tøj beskytter medarbejderen mod hudskader.

  • Hvis farlige væsker kommer i kontakt med huden på trods af sikkerhedsudstyret, skal der være passende førstehjælpsudstyr (f.eks. øjenskylning og nødbrusere) til rådighed.

  • Hvis arbejdet udføres af enkeltpersoner, bør der være overvågning for at sikre, at der hurtigt er hjælpemidler til rådighed i tilfælde af en nødsituation.

Vores tip: Før du begynder påfyldningen, skal du kontrollere beholderne og alt det anvendte udstyr for lækager eller funktionsfejl. Og så er det bedst at have det rette værktøj til at fjerne og udskifte tromlelåget klar, inden arbejdet påbegyndes. På den måde sikrer du en gnidningsfri proces.

Hvordan kan du fylde tromler manuelt på en sikker måde?

Sørg for, at de relevante sikkerheds- og beskyttelsesforanstaltninger overholdes (se ovenfor). For at undgå, at farlige væsker lækker og stænker, når der dekanteres fra f.eks. mindre beholdere, anbefales det at bruge tromletragte. DENIOS tilbyder også modeller, der beskytter mod overfyldning af tromlen. Kontrolinstrumenter som f.eks. væskestandsindikatorer hjælper dig også med at forhindre overfyldning.

Hvad skal du være opmærksom på, når du tapper fra tromler?

Sørg for, at alle sikkerhedsforanstaltninger og beskyttelsesforanstaltninger overholdes (se ovenfor). Brug kun håndpumper og elektriske pumper, der er egnede til det medie, der skal pumpes. I tilfælde af letantændelige væsker skal du kontrollere eksplosionsbeskyttelsesforanstaltningerne og anvende eksplosionsbeskyttet udstyr (pumper, ekstraktorer, jordkabler osv.). Fjern forsigtigt pumpen fra tromlen efter aftapningen for at minimere frigivelsen af farlige stoffer og hudkontakt.

Hvad er nødvendigt, når du skal blande væsker i tromler?

Også når du blander væsker i tromler, skal du først overholde de generelle sikkerhedsforanstaltninger (se ovenfor). Sørg for, at de anvendte røre- og blandingsværker er egnede til tromlens indhold.

Hvordan sikrer du en sikker transport af tromler?

Der skal udvises særlig forsigtighed ved transport af tromler, da farlige stoffer kan slippe ukontrollabelt ud, hvis tromlen beskadiges. Brug derfor passende arbejdsudstyr til intern transport for at forhindre, at tromlen vælter eller falder ned. Men det er ikke den eneste måde, du øger arbejdssikkerheden på: Hjælpemidler til intern transport bidrager også til at reducere brugen af menneskelig muskelkraft til et minimum for at forhindre f.eks. hyppigt forekommende skader og rygproblemer.

Du kan anvende forskelligt udstyr til håndteringen af tromler:

Vores produkter til transport og håndtering af tromler er nemme at bruge, opfylder de højeste sikkerhedsstandarder og er ergonomiske. Gør dit arbejdsliv lettere!

Se hele udvalget
Vi rådgiver dig gerne

Uanset om det er på telefon, via e-mail eller personligt i din virksomhed - vi hjælper og rådgiver dig gerne. Kontakt os!

Gratis ekspertrådgivning 76 24 40 80

Vil du vide mere om lignende emner?

Indlæser…
i

Oplysningerne på denne side er blevet udarbejdet omhyggeligt og efter bedste viden og overbevisning. DENIOS ApS kan dog ikke påtage sig nogen form for garanti eller ansvar af nogen art, hverken kontraktmæssigt, erstatningsretligt eller på anden måde, ift. aktualitet, fuldstændighed og korrekthed, hverken over for læseren eller over for tredjemand. Brugen af oplysningerne og indholdet er derfor på eget ansvar. Men under alle omstændigheder skal du overholde den lokale og aktuelle lovgivning.

Menu
Log ind
Din kurvTilføjet til varekurv
Se kurv
Vi rådgiver dig gerne!

Kontakt os ved at ringe, send en mail til info@denios.dk eller udfyld formularen. Så vender vi tilbage til dig hurtigst muligt.

Mandag - Torsdag: 7:00 - 16:00 | Fredag: 8:00 - 15:00