DENIOS ApS
Dannevirkevej 6
7000 Fredericia

Tel.: 76 24 40 80
E-Mail: info@denios.dk
Internet: www.denios.dk

Hvordan udarbejder du en risikovurdering for gasser?

Håndtering af gasser indebærer mange farer - men med den rette viden kan risiciene minimeres effektivt. Personer, der arbejder med gasser i dagligdagen, bør derfor gøres opmærksomme på de forskellige farekilder.

Gasser er ekstremt alsidige stoffer med forskellige egenskaber. For mens brandfarlige gasser udgør en eksplosionsrisiko, er oxiderende gasser ikke selv brandfarlige, men fremmer forbrændingen af andre stoffer. Desuden findes der sundhedsskadelige, giftige og ætsende gasser, som især udgør en sundhedsrisiko for de ansatte. Desuden reducerer gasser (alle undtagen selve ilten) iltindholdet i lukkede og begrænsede rum og kan bringe de tilstedeværende personer i fare på grund af iltmangel.

Det er vigtigt altid at vurdere farerne ved gasser ud fra den individuelle situation. Så derfor får du her en vejledning om, hvordan du griber risikovurderingen an.

Hvilke bestemmelser gælder for aktiviteter, der involverer gasser?

Gasflasker bruges ofte i den daglige drift i mange industrier. Håndtering og opbevaring af disse flasker kan virke som en banal opgave, men hvis det sker på en uforsvarlig måde og uden hensyn til sikkerheden, kan gasflasker lække eller eksplodere og forårsage alvorlige materielle skader og/eller personskade.

Der findes en række regler, der gælder for sikker opbevaring og håndtering af trykflasker med gas. Disse omfatter krav til kvaliteten af trykbeholdere til gasflasker og prøvning af dem, regler for risikovurdering og beskyttelsesforanstaltninger for gasser, opbevaring og transport af dem. Her med de tekniske forskrifter for gasser som hovedlovgivningen for de brandbeskyttende regler - med ændringer specificeret i senere bekendtgørelser.

Alle disse bestemmelser danner rammen for sikker håndtering af gasser i det kommercielle miljø.

I vores vejledning besvarer vi nogle af de vigtigste spørgsmål for at sikre et sikkert arbejde med gasflasker og giver tips om bedste praksis til at udføre din risikovurdering og til sikker opbevaring og transport af dine gasflasker.

Følgende tabel giver et overblik over de vigtigste bestemmelser, der vedrører området "aktiviteter med gasser" og indeholder de tilsvarende specifikationer og beskyttelsesforanstaltninger:

Forskrifter Indhold
ADR Forskrifter og mængdegrænser for transport af gasflasker i køretøjer ad offentlig vej
BEK nr. 1444 af 15. december 2010: Bekendtgørelse om tekniske forskrifter for gasser Beredskabstyrelsens bekendtgørelse om brandforebyggende regler
BEK nr. 230 af 16. marts 2011: Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tekniske forskrifter for gasser Undtagelser til de tekniske forskrifter for gasser
BEK nr. 588 af 1. juni 2016: Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tekniske forskrifter for gasser Krav til og definition af afstand mellem lagerafsnit samt krav til afblæsningsåbningen fra sikkerhedsventiler på tanke til brændnærende eller brandfarlige gasser
BEK nr. 1421 af 4. december 2017: Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tekniske forskrifter for gasser Krav til F-gas i salgsboder og forsamlingstelte
LOV nr. 61 af 30. januar 2018: Gassikkerhedsloven Sikkerhed for gasanlæg, gasinstallationer og gasmateriel

Hvorfor er det nødvendigt med en risikovurdering for gasser?

Det er ifølge arbejdsmiljøloven arbejdsgiverens ansvar at sørge for, at arbejdsforholdene er fuldt forsvarlige både sikkerheds- og sundhedsmæssigt. Derfor er arbejdsgiveren ansvarlig for, at der bliver udarbejdet en arbejdspladsvurdering, så farer og risici ved arbejdsforholdene bliver identificet og vurderet - bl.a. i forhold til arbejdsprocesser og -metoder. Resultatet af risikovurderingen skal dokumenteres skriftligt, lige som at der skal udarbejdes foranstaltninger for at minimere risiciene, en handlingsplan til at løse virksomhedens arbejdsmiljøproblemer og retningslinjer for opfølgningen af handlingsplanen.

Hvem skal udføre risikovurderingen for gasser?

Risikovurderingen skal udføres af en kompetent person. Denne person har tilstrækkeligt kendskab til de farlige egenskaber ved de anvendte farlige stoffer og er fortrolig med arbejdsprocesserne og de aktiviteter, der skal udføres. Personen kender reglerne, kan vurdere arbejdsforholdene og vurdere de fastsatte beskyttelsesforanstaltninger under en aktivitet.

Risikovurdering for gasser - det skal du overveje

Det første, du skal gøre, er at identificere de farlige egenskaber for de gasser, som I anvender i din virksomhed, og som er vigtige for risikovurderingen. Derfor bør du først kigge grundigt på sikkerhedsdatabladet - for det er her, at de farlige egenskaber kan ses. Desuden er de enkelte gasflasker siden den 1. juli 2006 blevet mærket med de relevante mærkninger i henhold til DIN EN 1089-3.

Du kan også få yderligere hjælp ved at se på farven på selve gasflaskerne (du kan finde flere oplysninger om mærkning af gasflasker nedenfor). Farvekodningen er dog kun ment som en hjælp og er ikke bindende. Derudover skal der tages hensyn til andre faktorer, da håndteringen af gasser og gasflasker også kan påvirkes af følgende påvirkninger:

 • Eksplosionsgrænser (kan forskydes ved øget temperatur/tryk).

 • Temperatur (kan føre til trykforøgelse i trykbeholderen)

 • Kemiske egenskaber (f.eks. ustabilitet)

 • Selvantændelig (øget brand-/eksplosionsfare)

 • Korrosion (f.eks. svovldioxid, kan angribe beholdere)

 • Giftige gasser (f.eks. klor)

 • Fare for kvælning

 • Gasser, der er tungere end "luft" (kan samle sig i nærheden af jorden)

 • Polymerisation

Det skal bemærkes, at de farer, der er forbundet med håndtering af gasser, er så forskellige, at kun nogle af de påvirkninger, der er forbundet med dem, kan nævnes her. Der skal i hvert enkelt tilfælde foretages en nøjagtig analyse af de mulige farer ud fra den enkelte gas og omstændighederne.

Når faren ved den anvendte gas er blevet analyseret og vurderet, skal håndteringen overvejes. Det omfatter bl.a. intern transport og medarbejdernes behandling/håndtering. Følgende situationer beskriver eksempler på særlige farer:

 • Blanding af gasser (f.eks. under svejsearbejde med acetylen/oxygen).

 • Ekstern påvirkning af trykbeholderen (f.eks. hvis den vælter)

 • Forkert vedligeholdelse (f.eks. defekt trykregulator på armaturet)

 • Afvigelse fra det foreskrevne formål

Vigtigt:

Det er ikke muligt at udarbejde en "standard-risikovurdering" for alle gasser. Hver gas skal betragtes individuelt og vurderes i forhold til de farer, den udgør. Desuden bør teknikere, brugere eller operatører inddrages i risikovurderingen af gasser for at indhente eventuelle synspunkter om farer, som ikke tidligere har været synlige for den, der har udarbejdet risikovurderingen.

Mærkning af gasflasker

Uanset om det er som grundlag for en risikovurdering eller umiddelbart før brug, er det vigtigt for brugeren at vide, hvad der præcist er i en gasflaske. Den vigtigste informationskilde her er etiketten for farligt gods, der er anbragt på gasflasken. Den indeholder alle de nødvendige oplysninger om stoffets egenskaber for den indeholdte gas, f.eks. stoffets UN-nummer og nøjagtige navn, oplysninger om dets sammensætning, oplysninger om producenten samt fare- og sikkerhedsoplysninger.

Men selve gasflaskens farve giver også de første praj om indholdet - og så kan den allerede genkendes, selv når etiketten for farligt gods endnu ikke kan læses på lang afstand. Mærkning af gasflasker har været reguleret af EN 1089 siden 1997. Denne standard specificerer bl.a. et ensartet farveskema (EN 1089-3), som tjener som yderligere information om egenskaberne af de indeholdte gasser. Vores infografikker giver et overblik (se figur 1 til 4 nedenfor).

Tabel 1 – Generel mærkningsregel for gasser og gasblandinger

Tabel 2 – Særlig mærkning for almindelige gasser

Tabel 3 – Særlig mærkning af inhalationsblandinger

Tabel 4 – Særlig mærkning af beskyttelsesblandinger

Bemærk: Farvekodningen i henhold til EN 1089-3 henviser kun til flaskens skuldre. Standarden gælder ikke for bundt- og påhængsflasker, brandslukkere og gasflasker til flydende gas. I overgangsperioden indtil udgangen af 2006 blev der desuden trykt et stort "N" (= Neu, New, Nouveau) på cylinderne for at undgå forveksling med gamle cylindere.

Farven på gasflasken erstatter ikke faremærket for farligt gods! Faremærket er den eneste bindende indikation på indholdet i flasken.

Vi rådgiver dig gerne

Uanset om det er på telefon, via e-mail eller personligt i din virksomhed - vi hjælper og rådgiver dig gerne. Kontakt os!

Gratis ekspertrådgivning 76 24 40 80

Vil du vide mere om lignende emner?

Indlæser…
i

Oplysningerne på denne side er blevet udarbejdet omhyggeligt og efter bedste viden og overbevisning. DENIOS ApS kan dog ikke påtage sig nogen form for garanti eller ansvar af nogen art, hverken kontraktmæssigt, erstatningsretligt eller på anden måde, ift. aktualitet, fuldstændighed og korrekthed, hverken over for læseren eller over for tredjemand. Brugen af oplysningerne og indholdet er derfor på eget ansvar. Men under alle omstændigheder skal du overholde den lokale og aktuelle lovgivning.

Menu
Log ind
Din kurvTilføjet til varekurv
Se kurv
Vi rådgiver dig gerne!

Kontakt os ved at ringe, send en mail til info@denios.dk eller udfyld formularen. Så vender vi tilbage til dig hurtigst muligt.

Mandag - Torsdag: 7:00 - 16:00 | Fredag: 8:00 - 15:00