DENIOS ApS
Dannevirkevej 6
7000 Fredericia

Tel.: 76 24 40 80
E-Mail: info@denios.dk
Internet: www.denios.dk

Det skal du vide om sikkerhedsdatablade

Sikkerhedsdatablade (SDS'er) giver dig et overblik over, hvilke egenskaber dine farlige medier har, og hvad du kan gøre for at beskytte dig og dine omgivelser mod farerne. Derfor er det vigtigt, at du som bruger forstår udsagnene i bladet, klassificerer dem korrekt og er i stand til at implementere dem.

Her finder du alt det, som du skal vide om sikkerhedsdatablade som bruger - lige fra dine juridiske forpligtelser til bladets indhold, og hvordan du fortolker det.

Hvad er et sikkerhedsdatablad, og hvilken betydning har det for håndteringen af farlige medier?

Et sikkerhedsdatablad er et dokument, der indeholder omfattende oplysninger om et farligt medie eller blanding. Her finder du både stoffets fysiske og kemiske egenskaber, lige som at du kan danne dig et overblik over de potentielle sundheds-og miljørisici og blive informeret om konkrete foranstaltninger til at opnå en sikker håndtering, opbevaring og bortskaffelse af produktet.

Sikkerhedsdatabladet er derfor en uundværlig kilde til information, som gør det muligt for dig at

  • identificere et farligt medie eller en farlig blanding

  • blive opmærksom på potentielle farer

  • og at træffe passende sikkerhedsforanstaltninger.

Bladene bliver udarbejdet af producenterne eller leverandørerne af de farlige medier og er en juridisk forpligtelse. Det indeholder både oplysninger om sammensætningen, fareidentifikationen og sikkerhedsforanstaltningerne for mediet og er derfor et vigtigt grundlag for både risikovurderingen/arbejdspladsvurderingen og at beskytte mennesker, miljøet og virksomheden.

Hvad er reglerne for sikkerhedsdatablade?

Sikkerhedsdatablade er reguleret af en række globale og regionale bestemmelser, der skal sikre en sikker håndtering af farlige medier. Her finder du nogle af de vigtigste regler og forskrifter:

GHS (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals)

GHS er et internationalt anerkendt system, som sikrer ensartede kriterier for klassificering, mærkning og emballering af farlige medier. GHS-kriterierne er vedtaget af mange lande verden over, herunder EU, og har indflydelse på udformningen og indholdet af sikkerhedsdatablade. For eksempel definerer GHS de velkendte farepiktogrammer samt de standardiserede faresætninger (H- og P-sætninger). Klassificeringerne og etiketterne for farlige stoffer, der er defineret i GHS, er ved at blive overført til europæisk lovgivning med REACH og CLP.

Klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger (CLP-forordning):

CLP-forordningen er en europæisk forordning, der regulerer klassificeringen, mærkningen og emballeringen af kemikalier i EU. Et af hovedformålene med CLP-forordningen er at afgøre, om et stof eller en blanding skal klassificeres som farlig. Det resulterer i behovet for at udarbejde et sikkerhedsdatablad til farekommunikation.

REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals):

REACH er en omfattende europæisk forordning om registrering, vurdering, godkendelse og begrænsning af farlige stoffer. Den regulerer strukturen og indholdet af sikkerhedsdatablade og stiller også krav til udarbejdelse og levering af bladene fra producenter og leverandører af farlige stoffer.

Hvem er ansvarlig for udarbejdelsen af sikkerhedsdatablade? Og hvad er dine forpligtelser som bruger?

Ansvaret for sikkerhedsdatabladene til farlige medier ligger hos forskellige aktorer i forsyningskæden - heriblandt producenter, distributører og brugere.

Producenter af farlige stoffer er forpligtet til at udarbejde sikkerhedsdatablade i overensstemmelse med de gældende lovkrav og til at levere dem med produktet uden at blive bedt om det. Bladene skal indeholde alle relevante oplysninger om det farlige stof, herunder dets egenskaber, farer, sikker håndtering, opbevaring, bortskaffelse og eventuelle nødvendige foranstaltninger i tilfælde af afvigelser fra normal brug. Sidstnævnte kan omfatte brande, utilsigtet udslip, hudkontakt, indånding eller indtagelse. Producenterne er også ansvarlige for at opdatere sikkerhedsdatabladene, når nye oplysninger bliver tilgængelige, eller farerne ved stoffet ændres.

Distributørerne har ansvaret for at videregive de seneste sikkerhedsdatablade fra producenterne til deres kunder. De skal sikre, at SDS'erne er lettilgængelige og overholder de gældende lovkrav.

Som bruger har du ansvaret for at læse og forstå de udleverede sikkerhedsdatablade - og ikke mindst at omsætte oplysningerne til praksis. Her skal arbejdsgiveren eller den udpegede sikkerhedsansvarlige udarbejde risikovurderinger baseret på SDS'erne og processerne og udarbejde driftsinstruktioner og beredskabsplaner for at minimere mulige risici bedst muligt. Det er obligatorisk for arbejdstagerne at overholde disse for at sikre den rette sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. Her er det vigtigt, at du har den rette viden om de potentielle farer ved de farlige stoffer, der anvendes, korrekt håndtering, personlige værnemidler, opbevaring og bortskaffelse. Og så er det afgørende løbende at gennemføre en træning for at sikre en bæredygtig implementering af foranstaltningerne.

Vigtigt at vide: Selvom leverandøren har som pligt at levere sikkerhedsdatabladene, skal du som bruger også sørge for at indhente bladet, så der altid bliver anvendt en opdateret version af det pågældende blad til risikovurderingen. Kontrollér altid bladet for ufuldstændige, modstridende eller forkerte oplysninger.

Som bruger - og andre aktører i forsyningskæden - skal du arkivere sikkerhedsdatabladene i en periode på mindst ti år og stille dem til rådighed, hvis en myndighed efterspørger det.

På den måde sikrer du den rette sikkerhed, miljøbeskyttelse og overholdelse af de gældende regler.

Her finder du forpligtelserne for hver aktør

Producentens forpligtelser Leverandørens forpligtelser Dine forpligtelser som bruger
Udarbejde sikkerhedsdatabladet i overensstemmelse med den gældende lovgivning Videregive sikkerhedsdatabladet til deres kunder Anskaffe sikkerhedsdatabladet
Sørge for, at sikkerhedsdatabladet bliver leveret med produktet Sikre nem tilgængelighed Plausibilitetstjek
Opdatere bladet i tilfælde af ændringer eller nye oplysninger Arkivere bladet i mindst 10 år Omsætte informationerne i praksis (risikovurdering, beskyttelsesforanstaltninger, betjeningsvejledning)
Arkivere bladet i mindst 10 år Arkivere bladet i mindst 10 år

Hvordan er et sikkerhedsdatablad opbygget?

Et sikkerhedsdatablad er opdelt i i alt 16 afsnit. Bemærk, at den nøjagtige formatering og indholdet af sikkerhedsdatablade kan variere afhængigt af producenten.

Afsnit 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

I afsnit 1 af et sikkerhedsdatablad finder du de grundlæggende oplysninger om produktet. Det gælder fx produktets handelsnavn, produkt- eller artikelnummer og andre unikke identifikatorer som REACH-registreringsnummeret, EF-nummeret eller CAS-nummeret. Det beskriver, hvad produktet bruges til, fx som rengøringsmiddel, opløsningsmiddel eller farvestof. Derudover finder du også de anvendelser, som produktet ikke er egnet til, f.eks. kontakt med fødevarer. Her er navnet og adressen på producenten eller leverandøren også angivet, samt et telefonnummer, hvor du kan få hurtig hjælp i tilfælde af en nødsituation (fx giftkontrol).

Afsnit 2: Fareidentifikation

I sikkerhedsdatabladets andet afsnit kan du danne dig et overblik over de farer og risici, der er forbundet med håndtering af produktet. Derudover finder du også produktets klassificering i henhold til de gældende regler (CLP), såvel som de tilknyttede farepiktogrammer, signalord, faresætninger (H-sætninger) og sikkerhedssætninger (P-sætninger).

Afsnit 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

I sikkerhedsdatabladets afsnit 3 i får du en vigtig indsigt i produktets kemiske sammensætning. Det gør det muligt for dig som bruger bedre at forstå de potentielle farer.

Afsnit 4: Førstehjælpsforanstaltninger

I fjerde afsnit af sikkerhedsdatabladet finder du oplysninger om, hvordan du yder førstehjælp i tilfælde af kontakt eller ulykker med produktet - fx i tilfælde af indånding, hud- eller øjenkontakt eller indtagelse. Her finder du også specifikke foranstaltninger såsom skylning med vand, tildækning af sår, fjernelse af forurenet tøj eller lignende. Afsnittet beskriver også de vigtigste symptomer, der kan opstå som følge af kontakt med produktet, såsom irritation, kvalme, opkastning, svimmelhed, åndedrætsbesvær osv. Og er uheldet ude, kan du også finde oplysninger om øjeblikkelig lægehjælp eller relevante oplysninger om sundhedspersonale.

Afsnit 5: Brandbekæmpelse

I sikkerhedsdatabladets afsnit 5 finder du viden om, hvordan du slukker brande fra produktet på sikker vis - og hvilke slukningsmidler er er egnede og uegnede til formålet. Hvis det er relevant, står det også beskrevet, hvis der kan være særlige farer i forbindelse med brande - fx frigivelse af giftige gasser eller dampe eller eksplosionsfarer. Her kan du også læse specifikke anbefalinger til brandbekæmpelse og beskyttelsesudstyr for indsatsmandskabet.

Afsnit 6: Foranstaltninger over for udslip ved uheld

Afsnit 6 i sikkerhedsdatabladet byder på vigtig viden, så du er forberedt på at kunne håndtere utilsigtede udslip og minimere mulige miljøpåvirkninger. Her finder du både personlige foranstaltninger såsom personlige værnemidler og anbefalinger om, hvordan du minimere miljøpåvirkninger fra udslip af de specifikke produkt. Det kan bl.a. være foranstaltninger til at indæmme og kontrollere det frigivne produkt, oprydning og bortskaffelse. Fx brug af absorbenter, barrierer eller specifikke rengøringsprocedurer.

Afsnit 7: Håndtering og opbevaring

I sikkerhedsdatabladets afsnit 7 finder du instruktioner til, hvordan du håndterer produktet på sikker vis. Her kan du både læse om, hvordan du bedst beskytter dig med brug af personlige værnemidler (PPE), de rette hygiejneforanstaltninger eller andre specifikke forholdsregler. Du finder også anbefalinger til, hvordan du opbevarer produktet sikkert - herunder hvilke temperaturintervaller produktet kræver, ventilationskrav, foranstaltninger til at sikre den rette eksplosionsbeskyttelse eller andre særlige opbevaringsforhold, som du skal være opmærksom på.

Afsnit 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

Afsnit 8 i sikkerhedsdatabladet giver vejledning i, hvordan du kan minimere din eksponering, sikre en sikker håndtering af produktet og reducere potentielle sundhedsrisici. Her finder du de anbefalede grænseværdier for eksponering og foranstaltninger til, hvordan du kan begrænse eksponeringen. Fx procedurer for at undgå hud- og øjenkontakt eller foranstaltninger til at undgå indånding af dampe, støv eller aerosoler. Du finder specifik vejledning for, hvilke personlige værnemidler du skal anvende ved håndtering af det farlige stof.

Afsnit 9: Fysisk-kemiske egenskaber

Afsnit 9 giver dig et overblik over de fysiske og kemiske egenskaber ved produktet. Det er viden, som er relevant for at sikre en sikker håndtering, opbevaring og transport. Oplysninger omfatter bl.a. information om udseende (f.eks. tilstand, farve), lugt, pH, kogepunkt, smeltepunkt, flammepunkt, eksplosionsgrænser, massefylde, opløselighed, viskositet og andre relevante egenskaber. Her finder du også oplysninger om produktets stabilitet, mulige reaktioner med andre stoffer og betingelser, hvorunder produktet kan blive ustabilt.

Afsnit 10: Stabilitet og reaktivitet

Sikkerhedsbladets afsnit 10 har til formål at informere dig som bruger om potentielle reaktionsfarer og give instruktioner om, hvordan du undgår dem. Her finder du oplysninger om forhold eller stoffer, som kan skabe en reaktion fra produktet. Og ikke mindst oplysninger om mulig frigivelse af farlige gasser, dampe eller varme ved visse reaktioner. Du finder også anbefalinger til, hvordan du undgår farlige reaktioner samt foranstaltninger til at kontrollere eller begrænse reaktioner.

Afsnit 11: Toksikologiske oplysninger

Afsnit 11 i et sikkerhedsdatablad informerer dig om produktets toksikologiske data. Bl.a. om akut toksicitet, irritation af hud og øjne, sensibiliseringspotentiale, mutagenicitet, kræftfremkaldende egenskaber og andre potentielle sundhedseffekter. Her finder du også oplysninger om mulige symptomer og virkninger af eksponering for produktet og om akutte og kroniske sundhedsrisici. Derudover finder du oplysninger om produktets toksicitet for specifikke målorganer eller specifikke befolkningsgrupper, hvis det er relevant.

Afsnit 12: Miljøoplysninger

I afsnit 12 bliver du oplyst om produktets potentielle virkninger på miljøet. Bl.a. om miljøtoksicitet, persistens og nedbrydelighed, bioakkumuleringspotentiale og andre potentielle miljøpåvirkninger. Du vil finde foranstaltninger til forebyggelse af miljøulykker eller til håndtering af spild eller udslip, hvor det er relevant.

Afsnit 13: Forhold vedrørende bortskaffelse

Formålet med afsnit 13 er at give dig som bruger klare instruktioner om, hvordan du sikkert bortskaffer produktet og sikrer, at det sker i overensstemmelse med gældende regler og miljøstandarder. Her giver sikkerhedsdatabladet instruktioner og anbefalinger til sikker og miljømæssig forsvarlig bortskaffelse af rester, forurenet materiale, emballage og forurenede beholdere. Du finder også regler og bestemmelser for bortskaffelse af produktet i overensstemmelse med gældende love og bestemmelser. Derudover kan du finde oplysninger om klassificeringen af produktet som farligt affald eller behovet for specifikke bortskaffelsesprocedurer.

Afsnit 14: Transportoplysninger

Under afsnit 14 finder du instruktioner om sikker transport. Her bliver der stillet specifikke krav til emballage, mærkning og andre sikkerhedsforanstaltninger under transport. Derudover kan du finde oplysninger om restriktioner eller bestemmelser for transport i henhold til nationale eller internationale bestemmelser. Her vil du også finde UN-nummeret, transportfareklassen og emballagegruppen for det farlige stof.

Afsnit 15: Oplysninger om regulering

Afsnit 15 er beregnet til at give dig som bruger et overblik over de juridiske forpligtelser og regler, der er forbundet med produktet, for at sikre, at det bliver brugt og håndteret i overensstemmelse med de relevante love og regler.

Afsnit 16: Andre oplysninger

Sidst i sikkerhedsdatabladet finder du yderligere oplysninger, der kan være relevante for en sikker håndtering af produktet. Fx krav til uddannelse eller henvisninger til andre relevante dokumenter eller kilder.

Kontrollér dit sikkerhedsdatablad

Inden du anvender et sikkerhedsdatablad er det vigtigt at tjekke det for fejl. Her er et af de første skridt er at tjekke CAS-nummeret (Chemical Abstracts Service) i databasen. Ved at indtaste CAS-nummeret er det muligt at kontrollere, om det angivne stof faktisk svarer til de tilgængelige oplysninger.

Et andet vigtigt aspekt er afsnit 9 i SDS'en. Her finder du stoffets relevante kemiske egenskaber. Og så er det vigtigt at sikre, at de angivne egenskaber matcher GHS-symbolerne, der er anført i bladet.

Når du gennemgår sikkerhedsdatabladet, skal du også være opmærksom på andre relevante oplysninger, såsom stoffets korrekte klassificering i henhold til de gældende regler og de angivne foranstaltninger for håndtering, opbevaring og bortskaffelse.

Opdager du en fejl i dit sikkerhedsdatablad, har du pligt til at oplyse leverandøren om det, så leverandøren kan opdatere bladet.

Det skal du være opmærksom på, når du fortolker et sikkerhedsdatablad

Det kræver omhyggelig læsning, forståelse af etiketter, vurdering af farer og risici og udarbejdelse af foranstaltninger at fortolke et sikkerhedsdatablad. Derfor er det enormt vigtigt, at de personer, der håndterer farlige medier i din virksomhed, har den nødvendige ekspertise til at fortolke SDS'erne korrekt og træffe passende foranstaltninger. Og særligt når det kommer til at udarbejde den lovpligtige risikovurdering er det afgørende, at de har en omfattende viden om den professionelle fortolkning af sikkerhedsdatablade.

Når du eller dine kollegaer skal vurdere farer og risici, kræver det en analyse af faresætninger og farebeskrivelser, som indeholder oplysninger om farernes art og alvor. Kun ved at forstå disse farer kan du foretage en informeret vurdering af de potentielle risici, der er forbundet med håndtering af eller eksponering for det farlige stof.

Når du skal fortolke sikkerhedsdatabladene, er det at udarbejde de rette foranstaltninger et vigtigt aspekt af det. Det kræver en grundig læsning af anbefalingerne og instruktionerne i bladet. Og der kan være oplysninger om eksponeringsbegrænsninger, såsom tilladte grænseværdier for eksponering eller biologiske grænseværdier, tekniske kontrolforanstaltninger såsom ventilationssystemer, udstødningssystemer eller lukkede systemer og personlige værnemidler såsom beskyttelsestøj, handsker, øjenbeskyttelse og åndedrætsværn. Alle disse instruktioner skal du tage i betragtning i risikovurderingen og overføre til et beskyttelseskoncept.

Vi rådgiver dig gerne

Uanset om det er på telefon, via e-mail eller personligt i din virksomhed - vi hjælper og rådgiver dig gerne. Kontakt os!

Gratis ekspertrådgivning 76 24 40 80

Måske du også er interesseret i

Indlæser…
i

Oplysningerne på denne side er blevet udarbejdet omhyggeligt og efter bedste viden og overbevisning. DENIOS ApS kan dog ikke påtage sig nogen form for garanti eller ansvar af nogen art, hverken kontraktmæssigt, erstatningsretligt eller på anden måde, ift. aktualitet, fuldstændighed og korrekthed, hverken over for læseren eller over for tredjemand. Brugen af oplysningerne og indholdet er derfor på eget ansvar. Men under alle omstændigheder skal du overholde den lokale og aktuelle lovgivning.

Menu
Log ind
Din kurvTilføjet til varekurv
Se kurv
Vi rådgiver dig gerne!

Kontakt os ved at ringe, send en mail til info@denios.dk eller udfyld formularen. Så vender vi tilbage til dig hurtigst muligt.

Mandag - Torsdag: 7:00 - 16:00 | Fredag: 8:00 - 15:00